Praha 7  \  Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva


Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 7 do roku 2022 a návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2017 1. bere na vědomí
  1. návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 7 do roku 2022,

  2. návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2017.

 2. konstatuje
  1. že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2017 je vyčíslen v celkovém objemu příjmů ve výši 266 344,8 tis. Kč, v celkovém objemu výdajů ve výši 487 460,5 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje objem finančních prostředků ve výši 221 115,7 tis. Kč. Tento rozdíl je kryt položkou tř. 8 - Financování (úspory z hospodaření minulých let). Závazné ukazatele rozpočtu jsou vyjádřeny v příloze č. 2 usnesení (ukazatele rozpočtu). Zapojením Financování bude dosaženo vyrovnaného rozpočtu pro rok 2017.

  2. že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2017 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem finančních prostředků pro MČ Praha 7 dle rozpisu finančních vztahů hl. m. Prahy k MČ Praha 7 - v návaznosti na usnesení ZHMP č. 21_1 ze dne 24.11.2016 (příloha č. 11 usnesení).

 3. schvaluje,
  1. rozpočtový výhled MČ Praha 7 pro období 2017 - 2022 v rozsahu přílohy č. 7 usnesení

  2. rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2017 a to dle ukazatelů přílohy č. 2 usnesení, který je vyčíslen v objemu finančních prostředků následovně:

   - celkový objem příjmů 266 344,8 tis. Kč

   - celkový objem výdajů 487 460,5 tis. Kč

   - rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) 221 115,7 tis. Kč

  3. Financování (vyrovnání rozpočtu): 221 115,7

   Zapojením položky financování je dosaženo vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2017.

  4. zmocnění R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v rámci kapitálových (investičních) výdajů u investičních akcí evidovaných v rozpočtu MČ Praha 7.

  5. zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů (mezi Odpa. a Pol.)  v rámci kapitálových (investičních) a běžných výdajů a to mezi jednotlivými ORJ navzájem, včetně přesunů na nově vzniklé ORJ při jejich vytvoření a přesunů z ORJ při jejich zrušení. 

  6. zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi kapitálovými (investičními) a běžnými výdaji u akcí evidovaných v rozpočtu MČ Praha 7 a to včetně zapojení neinvestičních a investičních rezerv vytvořených v rozpočtu MČ Praha 7.

  7. zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení zdrojů z VHČ pro akce evidované v rozpočtu MČ Praha 7, případně zapojení zdrojů z VHČ u nově vzniklých akcí v rozpočtu MČ Praha 7.

  8. zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení finančních prostředků pro tvorbu SFZ a to včetně případných dalších úprav v rámci rozpočtu SFZ - v souladu s aktuálně platnými stanovami SFZ (Sociální fond zaměstnavatele). 

  9. zmocnění vedoucího OFI ke schvalování rozpočtových opatření charakteru změn rozpočtu (přesuny mezi Odpa. a Pol. dle rozpočtové skladby) u běžných výdajů a kapitálových (investičních) výdajů v rámci jedné ORJ, kdy se nemění celkový objem rozpočtu příslušné ORJ.   

 4. ukládá
  1. Rada MČ Praha 7

   • Pokračovat v realizaci opatření a řízení s orientací na výkon, účinnost, efektivnost a účelnost činností ÚMČ Praha 7, vedlejší hospodářské činnosti - zdaňované činnosti a činnosti příspěvkových organizací s ohledem na efektivní a řádné čerpání a plnění ukazatelů rozpočtu MČ Praha 7.

    Termín: 31.12.2017
  2. Rada MČ Praha 7

   • Předkládat Z MČ Praha 7 pravidelně informace o základních ukazatelích rozpočtu, výsledcích hospodaření a úpravách rozpočtu MČ Praha 7

    Termín: 31.12.2017
  3. Rada MČ Praha 7

   • Potvrdit všem organizačním jednotkám (odvětvovým odborům včetně PO) rozpisy výdajové části rozpočtu, a to v základních ukazatelích neprodleně a ve formě podrobného rozpisu v návaznosti na elektronické zpracování rozpočtu dle platné metodiky MHMP.

    Termín: 15.2.2017

Jednání rady a zastupitelstva

- Usnesení od 1. 1. 2023