Praha 7  \  Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva


Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2016 a rozpočtového výhledu do roku 2021 1. bere na vědomí
  1. Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2016. 

  2. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 7 pro období 2016 - 2021 dle přílohy č. 3 usnesení.

 2. konstatuje
  1. že rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2016 je navrhován s objemem příjmů ve výši 225 612,0 tis.Kč a s objemem výdajů ve výši 440 365,9 tis.Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje objem finančních prostředků ve výši 214 753,9 tis.Kč. Tento rozdíl je kryt položkou tř. 8 - Financování (úspory z hospodaření minulých let). Závazné ukazatele rozpočtu jsou vyjádřeny v příloze č. 2 usnesení (tabulky návrhu rozpočtu - ukazatele rozpočtu). Zapojením Financování bude dosaženo vyrovnaného rozpočtu.

  2. že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2016 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem dotací pro MČ Praha 7 dle rozpisu dotačních vztahů Hl. města Prahy k MČ Praha 7 a rozpisu dotací ze státního rozpočtu MČ (z usnesení Z HMP č. 12/1 z 17. 12. 2015)

 3. schvaluje
  1. rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2016 a to dle ukazatelů přílohy č. 2 usnesení, který je navrhován v objemu finančních prostředků následovně: 

   • objem příjmů: 225 612,0 tis.Kč

   • objem výdajů: 440 365,9 tis.Kč

   • rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek): - 214 753,9 tis.Kč

   • Financování (vyrovnání rozpočtu): 214 753,9 tis.Kč

    Zapojením položky financování je dosaženo vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2016.

  2. Rozpočtový výhled MČ Praha 7 pro období 2016 - 2021 v rozsahu přílohy č. 3 usnesení

  3. zmocnění R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v rámci kapitálových (investičních) výdajů u akcí evidovaných v rozpočtu MČ Praha 7.

  4. zmocnění R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v rámci kapitálových (investičních) a běžných výdajů mezi jednotlivými ORJ a to včetně přesunů na nově vzniklé ORJ při jejich vytvoření, zaniknutí a to včetně mezipoložkových změn (Odpa. a Pol.) mezi jednotlivými ORJ. 

  5. zmocnění R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi kapitálovými (investičními) a běžnými výdaji u akcí evidovaných v rozpočtu MČ Praha 7 včetně zapojení neinvestičních a investičních rezerv vytvořených v rozpočtu MČ Praha 7.

  6. zmocnění R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení zdrojů z VHČ pro akce evidované v rozpočtu MČ Praha 7, případně zapojení zdrojů z VHČ u nově vzniklých akcí v rozpočtu MČ Praha 7.

  7. zmocnění vedoucího OFI ke schvalování rozpočtových opatření charakteru mezipoložkových změn rozpočtu (přesuny mezi Odpa. a Pol. dle rozpočtové skladby) v rámci jedné ORJ. 

  8. zmocnění vedoucího OFI ke schvalování rozpočtových opatření charakteru změn a úprav rozpočtu MČ Praha 7 v členění dle aktuálně platné rozpočtové skladby a metodiky MHMP, úprav elektronického zpracování rozpočtu a dle případných metodických změn, změn organizačního řádu ÚMČ Praha 7 atp.

 4. ukládá
  1. Rada MČ Praha 7

   • Pokračovat v realizaci opatření s orientací na výkon, účinnost a efektivnost činností Úřadu MČ Praha 7, vedlejší hospodářské činnosti, resp. zdaňované činnosti a činnosti příspěvkových organizací s ohledem na efektivní a řádné čerpání a plnění rozpočtu MČ Praha 7.

    Termín: 31.12.2016
  2. Rada MČ Praha 7

   • Předkládat Z MČ Praha 7 pravidelně informace o základních ukazatelích a případných úpravách rozpočtu.

    Termín: 31.12.2016
  3. Rada MČ Praha 7

   • Potvrdit všem organizačním jednotkám (odvětvovým odborům vč. PO) rozpisy výdajové části rozpočtu, a to v základních ukazatelích neprodleně a ve formě podrobného rozpisu v návaznosti na elektronické zpracování rozpočtu dle metodiky MHMP

    Termín: 1.2.2016

Jednání rady a zastupitelstva

- Usnesení od 1. 1. 2023