Praha 7  \  Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva


Návrh na zřízení věcných práv - břemen - pozemkových služebností stezky a cesty, přes služebný pozemek parc. č. 1502/1 v k.ú. Holešovice (Schnirchova 26/1373) 1. bere na vědomí
  1. Návrh na zřízení věcných práv - břemen - pozemkových služebností stezky a cesty, přes služebný pozemek parc. č. 1502/1 v k.ú. Holešovice (Schnirchova 26/1373)

 2. konstatuje,
  1. že z důvodu rozdílné charakteristiky jednotlivých převodů celkem 31 pozemků přináležejících k celkem 25 bytovým domům, byly na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0085/14-Z ze dne 16.06.2014, postupně dlouhodobě realizovány jednotlivé prodeje

  2. k pozemkům ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 7, parc. č. 1502/2, 1502/3, 1502/4, 1502/5 a k pozemkům v soukromém vlastnictví parc. č. 1497/1, 1497/2, 1497/3, 1503/1, 1503/2, 1503/3, včetně staveb v soukromém vlastnictví na nich stojících, vše k.ú. Holešovice, není v současné době nikterak smluvně zajištěno věcné právo - břemeno - pozemkové služebnosti stezky a cesty, přes služebný pozemek parc. č. 1502/1, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 7, průjezd domem Schnirchova 26/1373

  3. že na jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 dne 10.10.2016 byl zařazen materiál na převod vlastnictví pozemku parc. č. 1502/1, k.ú. Holešovice, oprávněnému nájemci Družstvo nájemníků DS 26, IČ 63081008, Schnirchova 1373/26, 170 00 Praha 7 a zřízení služebnosti ve prospěch pozemků svěřených MČ Praha 7 parc. č. 1502/2, 1502/3, 1502/4 a 1502/5, vše k.ú. Holešovice, dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0085/14-Z ze dne 16.06.2014, přičemž na základě vzniklé diskuze ve věci zajištění služebností ve prospěch všech navazujících vlastníků nemovitostí, užívajících průjezd domem Schnirchova 26/1373, byl materiál z jednání stažen

  4. že následně byla problematika zajištění služebností a prodeje pozemku parc. č. 1502/1, k.ú. Holešovice, řešena na jednáních Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory, dále Odborem právním, externími odborníky a

   externí právní kanceláří VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 24230146, která mimo jiné konstatovala značnou náročnost celého procesu, pakliže by se měl spolu s věcnými právy řešit i prodej pozemku, kdy by byla nutná i prvotní rozsáhlá analýza, zda je tento postup vůbec realizovatelný, proto se v tuto chvíli jeví jako nejvhodnější řešení pouze zajištění příslušných služebností

  5. že předpokládaná cena za zřízení věcného práva - břemene - pozemkové služebnosti stezky a cesty, byla vypočtena na základě znaleckého posudku č. 218-2016 ze dne 14.10.2016, vypracovaného Ing. Michalem Crkvou, která stanovuje cenu 1.554,- Kč/m2, přičemž předpokládaná výměra zatížené plochy činí 280 m2 a maximální počet tzv. panujících nemovitostí činí 13, tudíž předpokládaná cena za služebnost činí 33.471,- Kč/nemovitost a vzhledem k tomu, že základním údajem je cena za 1 m2, která je dle znaleckého posudku stále aktuální, nic nebrání samotné realizaci zajištění věcných práv

  6. že konečná cena za zřízení věcného práva - břemene - pozemkové služebnosti stezky a cesty, bude stanovena na základě dodatku ke znaleckému posudku č. 218-2016 ze dne 14.10.2016, vypracovaném Ing. Michalem Crkvou, podle geometrického plánu, který určí konečnou výměru zatížené plochy

  7. že vlastníci nemovitostí, kteří využívají průjezd domem Schnirchova 26/1373, byli o postupu informováni dopisem ze dne 02.03.2017 a dále ze dne 24.11.2017 a požádáni o vyjádření

  8. že všichni vlastníci nemovitostí, kteří využívají průjezd domem Schnirchova 26/1373 budou vyzváni k podpisu smlouvy o zřízení věcného práva (výzva bude učiněna po vypracování geometrického plánu a dodatku ke znaleckému posudku, případně jiných skutečností ovlivňujících realizaci), s termínem podpisu do 90 dnů a pokud svého práva v této lhůtě nevyužijí, nabídka MČ Praha 7 pozbyde platnosti a již nebude možné v budoucnu věcné právo dle tohoto usnesení zřídit

  9. že usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0322/17-R ze dne 04.04.2017 bylo odsouhlaseno uzavření nájemních smluv na pozemky svěřené MČ Praha 7 parc. č. 1502/2, 1502/3, 1502/4, 1502/5, vše k.ú. Holešovice, na kterých se nacházejí objekty garáží bez č.p./č.e., zapsané v katastru nemovitostí, v soukromém vlastnictví, neboť tito vlastníci doposud za užívání pozemku nehradili žádné nájemné, tudíž bylo dohodnuto nájemné 1.048,50,- Kč/měsíc/předmět nájmu, což je průměr mezi znaleckými posudky č. 217-2016, ze dne 14.10.2016, vypracovaným Ing. Michalem Crkvou a č. 5309/2533/16, ze dne 05.12.2016, vypracovaným Ing. Ivanou Chvílovou

  10. že vlastníci garáží bez č.p./č.e., zapsanými v katastru nemovitostí, nacházející se na pozemcích parc. č. 1502/2, 1502/3, 1502/4, 1502/5, vše k.ú. Holešovice, podali připomínky k předložené nájemní smlouvě, načež Odbor právní vypracoval upravený smluvní vzor, který jim bude nově předložen, přičemž podmínkou pro uzavření smlouvy o zřízením věcného práva - břemene - pozemkové služebnosti stezky a cesty, dle zákona č. 89/2012 Sb., přes vymezenou část služebného pozemku parc. č. 1502/1, k.ú. Holešovice, k panujícím objektům garáží bez č.p./č.e. nacházejícím se na výše uvedených pozemcích, je nejprve uzavření nájemní smlouvy

 3. schvaluje
  1. zřízení věcného práva - břemene - pozemkové služebnosti stezky a cesty, dle zákona č. 89/2012 Sb., přes vymezenou část služebného pozemku parc. č. 1502/1, k.ú. Holešovice, k panujícím pozemkům parc. č. 1502/2, 1502/3, 1502/4 a 1502/5, vše k.ú. Holešovice, formou prohlášení služebného a panujícího (MČ Praha 7) dle § 1257 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., dle budoucího geometrického zameření

  2. text a uzavření Prohlášení služebného a panujícího MČ Praha 7 dle § 1257 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., o zřízení věcného práva - břemene - pozemkové služebnosti stezky a cesty, dle zákona č. 89/2012 Sb., přes vymezenou část služebného pozemku parc. č. 1502/1, k.ú. Holešovice, k panujícím pozemkům parc. č. 1502/2, 1502/3, 1502/4 a 1502/5, vše k.ú. Holešovice, dle budoucího geometrického zameření

  3. zřízení věcného práva - břemene - pozemkové služebnosti stezky a cesty, dle zákona č. 89/2012 Sb., přes vymezenou část služebného pozemku parc. č. 1502/1, k.ú. Holešovice, k panujícím pozemkům parc. č. 1497/1, 1497/2, 1497/3, vše k.ú. Holešovice, ve vlastnictví jednotlivých členů společenství vlastníků uvedených na listu vlastnictví č. 13985 (dříve Bytové družstvo U Smaltovny 1375, IČO: 26706725) a listu vlastnictví č. 4374, dle aktuálního stavu zapsaného v katastru nemovitostí, za cenu na základě dodatku ke znaleckému posudku č. 218-2016 ze dne 14.10.2016, vypracovaném Ing. Michalem Crkvou, podle geometrického plánu, který určí konečnou výměru zatížené plochy (předpokládaná cena za služebnost činí 33.471,- Kč/nemovitost, zde tedy celkem za všechny nemovitosti 100 413,- Kč), formou smlouvy o zřízení věcného práva, s podmínkou podpisu smlouvy ze strany vlastníka panujícího pozemku do 90 od výzvy MČ Praha 7

  4. zřízení věcného práva - břemene - pozemkové služebnosti stezky a cesty, dle zákona č. 89/2012 Sb., přes vymezenou část služebného pozemku parc. č. 1502/1, k.ú. Holešovice, k panující nemovitosti objektu garáže bez č.p./č.e., zapsané v katastru nemovitostí, stojící na pozemku parc. č. 1497/2, vše k.ú. Holešovice, garáž ve vlastnictví paní Jany Rážové, U smaltovny 1375/25, Praha 7, za cenu na základě dodatku ke znaleckému posudku č. 218-2016 ze dne 14.10.2016, vypracovaném Ing. Michalem Crkvou, podle geometrického plánu, který určí konečnou výměru zatížené plochy (předpokládaná cena za služebnost činí 33.471,- Kč/nemovitost), formou smlouvy o zřízení věcného práva, s podmínkou podpisu smlouvy ze strany vlastníka panujícího pozemku do 90 dnů od výzvy MČ Praha 7

  5. zřízení věcného práva - břemene - pozemkové služebnosti stezky a cesty, dle zákona č. 89/2012 Sb., přes vymezenou část služebného pozemku parc. č. 1502/1, k.ú. Holešovice, k panující nemovitosti objektu garáže bez č.p./č.e., zapsané v katastru nemovitostí, stojící na pozemku parc. č. 1497/3, vše k.ú. Holešovice, garáž ve vlastnictví SJM Šoman Marek MVDr. a Šomanová Ester (Šoman Marek MVDr., Smetanova 752/47, 75701 Valašské Meziříčí, Šomanová Ester, Jiřího Demla 1495, 75701 Valašské Meziříčí), za cenu na základě dodatku ke znaleckému posudku č. 218-2016 ze dne 14.10.2016, vypracovaném Ing. Michalem Crkvou, podle geometrického plánu, který určí konečnou výměru zatížené plochy (předpokládaná cena za služebnost činí 33.471,- Kč/nemovitost), formou smlouvy o zřízení věcného práva, s podmínkou podpisu smlouvy ze strany vlastníka panujícího pozemku do 90 dnů od výzvy MČ Praha 7

  6. zřízení věcného práva - břemene - pozemkové služebnosti stezky a cesty, dle zákona č. 89/2012 Sb., přes vymezenou část služebného pozemku parc. č. 1502/1, k.ú. Holešovice, k panujícím pozemkům parc. č. 1503/1, 1503/2, 1503/3, vše k.ú. Holešovice, vše ve vlastnictví družstva Bytové družstvo Schnirchova 28/1374, družstvo, IČO: 63083086, za cenu na základě dodatku ke znaleckému posudku č. 218-2016 ze dne 14.10.2016, vypracovaném Ing. Michalem Crkvou, podle geometrického plánu, který určí konečnou výměru zatížené plochy (předpokládaná cena za služebnost činí 33.471,- Kč/nemovitost, zde tedy celkem za všechny nemovitosti 100 413,- Kč), formou smlouvy o zřízení věcného práva, s podmínkou podpisu smlouvy ze strany vlastníka panujícího pozemku do 90 dnů od výzvy MČ Praha 7

  7. zřízení věcného práva - břemene - pozemkové služebnosti stezky a cesty, dle zákona č. 89/2012 Sb., přes vymezenou část služebného pozemku parc. č. 1502/1, k.ú. Holešovice, k panující nemovitosti objektu garáže bez č.p./č.e., zapsané v katastru nemovitostí, stojící na pozemku parc. č. 1503/3, vše k.ú. Holešovice, garáž ve vlastnictví paní Květoslavy Hostašové, Pod Zahrady 284, 25167 Pyšely, za cenu na základě dodatku ke znaleckému posudku č. 218-2016 ze dne 14.10.2016, vypracovaném Ing. Michalem Crkvou, podle geometrického plánu, který určí konečnou výměru zatížené plochy (předpokládaná cena za služebnost činí 33.471,- Kč/nemovitost), formou smlouvy o zřízení věcného práva, s podmínkou podpisu smlouvy ze strany vlastníka panujícího pozemku do 90 dnů od výzvy MČ Praha 7

  8. zřízení věcného práva - břemene - pozemkové služebnosti stezky a cesty, dle zákona č. 89/2012 Sb., přes vymezenou část služebného pozemku parc. č. 1502/1, k.ú. Holešovice, k panující nemovitosti objektu garáže bez č.p./č.e., zapsané v katastru nemovitostí, stojící na pozemku parc. č. 1502/2, vše k.ú. Holešovice, garáž ve vlastnictví paní Ing. Dany Vopičkové, Pod Havlínem 767, 15600 Praha - Zbraslav, za cenu na základě dodatku ke znaleckému posudku č. 218-2016 ze dne 14.10.2016, vypracovaném Ing. Michalem Crkvou, podle geometrického plánu, který určí konečnou výměru zatížené plochy (předpokládaná cena za služebnost činí 33.471,- Kč/nemovitost), pouze však za podmínky, že před uzavřením této smlouvy bude uzavřena nájemní smlouva v návaznosti na usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0322/17-R ze dne 04.04.2017 a případná další usnesení, formou smlouvy o zřízení věcného práva, s podmínkou podpisu smlouvy ze strany vlastníka panujícího pozemku do 90 dnů od výzvy MČ Praha 7

  9. zřízení věcného práva - břemene - pozemkové služebnosti stezky a cesty, dle zákona č. 89/2012 Sb., přes vymezenou část služebného pozemku parc. č. 1502/1, k.ú. Holešovice, k panující nemovitosti objektu garáže bez č.p./č.e., zapsané v katastru nemovitostí, stojící na pozemku parc. č. 1502/3, vše k.ú. Holešovice, garáž ve vlastnictví SJM Vopička Jan a Vopičková Dana Ing. (Vopička Jan, Oblouková 1336/5, 10100 Praha - Vršovice, Vopičková Dana Ing., Pod Havlínem 767, 15600 Praha - Zbraslav), za cenu na základě dodatku ke znaleckému posudku č. 218-2016 ze dne 14.10.2016, vypracovaném Ing. Michalem Crkvou, podle geometrického plánu, který určí konečnou výměru zatížené plochy (předpokládaná cena za služebnost činí 33.471,- Kč/nemovitost), pouze však za podmínky, že před uzavřením této smlouvy bude uzavřena nájemní smlouva v návaznosti na usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0322/17-R ze dne 04.04.2017 a případná další usnesení, formou smlouvy o zřízení věcného práva, s podmínkou podpisu smlouvy ze strany vlastníka panujícího pozemku do 90 dnů od výzvy MČ Praha 7

  10. zřízení věcného práva - břemene - pozemkové služebnosti stezky a cesty, dle zákona č. 89/2012 Sb., přes vymezenou část služebného pozemku parc. č. 1502/1, k.ú. Holešovice, k panující nemovitosti objektu garáže bez č.p./č.e., zapsané v katastru nemovitostí, stojící na pozemku parc. č. 1502/4, vše k.ú. Holešovice, garáž ve vlastnictví paní Ivy Koželuhové, Veverkova 1408/14, Praha 7, za cenu na základě dodatku ke znaleckému posudku č. 218-2016 ze dne 14.10.2016, vypracovaném Ing. Michalem Crkvou, podle geometrického plánu, který určí konečnou výměru zatížené plochy (předpokládaná cena za služebnost činí 33.471,- Kč/nemovitost), pouze však za podmínky, že před uzavřením této smlouvy bude uzavřena nájemní smlouva v návaznosti na usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0322/17-R ze dne 04.04.2017 a případná další usnesení, formou smlouvy o zřízení věcného práva, s podmínkou podpisu smlouvy ze strany vlastníka panujícího pozemku do 90 dnů od výzvy MČ Praha 7

  11. zřízení věcného práva - břemene - pozemkové služebnosti stezky a cesty, dle zákona č. 89/2012 Sb., přes vymezenou část služebného pozemku parc. č. 1502/1, k.ú. Holešovice, k panující nemovitosti objektu garáže bez č.p./č.e., zapsané v katastru nemovitostí, stojící na pozemku parc. č. 1502/5, vše k.ú. Holešovice, garáž ve vlastnictví pana Petra Slávika, Dukelských hrdinů 971/22, Praha 7, za cenu na základě dodatku ke znaleckému posudku č. 218-2016 ze dne 14.10.2016, vypracovaném Ing. Michalem Crkvou, podle geometrického plánu, který určí konečnou výměru zatížené plochy (předpokládaná cena za služebnost činí 33.471,- Kč/nemovitost), pouze však za podmínky, že před uzavřením této smlouvy bude uzavřena nájemní smlouva v návaznosti na usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0322/17-R ze dne 04.04.2017 a případná další usnesení, formou smlouvy o zřízení věcného práva, s podmínkou podpisu smlouvy ze strany vlastníka panujícího pozemku do 90 dnů od výzvy MČ Praha 7

  12. text vzorové smlouvy o zřízení věcného práva - břemene - pozemkové služebnosti stezky a cesty, dle zákona č. 89/2012 Sb., přes vymezenou část služebného pozemku parc. č. 1502/1, k.ú. Holešovice, s tím, že konečná částka a výměra bude doplněna na základě dodatku ke znaleckému posudku č. 218-2016 ze dne 14.10.2016, vypracovaném Ing. Michalem Crkvou, podle geometrického plánu, který určí konečnou výměru zatížené plochy

  13. uplatnění ceny za zřízení věcného práva - břemene - pozemkové služebnosti stezky a cesty, dle zákona č. 89/2012 Sb., přes vymezenou část služebného pozemku parc. č. 1502/1, k.ú. Holešovice, dle následujícího vzorce:

   1. 1.554,- Kč/m2 zatížené plochy věcného práva (dle znaleckého posudku č. 218-2016 ze dne 14.10.2016, vypracovaného Ing. Michalem Crkvou) x (násobek) celková plocha pozemkové služebnosti stezky a cesty (dle geometrického zaměření - předpoklad 280 m2) / (děleno) 13 (maximální počet tzv. panujících nemovitostí) = cena za celkovou plochu věcného práva pro 1 panující nemovitost

 4. rozhoduje
  1. o zrušení Principů prodeje nemovitých věcí v majetku hl.m. Prahy, svěřeném MČ Praha 7, oprávněným nájemcům, ke dni 04.12.2017

  2. o zrušení Pravidel postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7, ke dni 04.12.2017

  3. o zrušení Zásad postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7, ke dni 04.12.2017

 5. ukládá
  1. STA Mgr. Jan Čižinský

   • uzavřít Prohlášení služebného a panujícího MČ Praha 7 dle § 1257 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., o zřízení věcného práva - břemene - pozemkové služebnosti stezky a cesty, dle zákona č. 89/2012 Sb., přes vymezenou část služebného pozemku parc. č. 1502/1, k.ú. Holešovice, k panujícím pozemkům parc. č. 1502/2, 1502/3, 1502/4 a 1502/5, vše k.ú. Holešovice, dle budoucího geometrického zameření, včetně podpisu souvisejícího návrhu na vklad do katastru nemovitostí

    Termín: 28.2.2018
  2. STA Mgr. Jan Čižinský

   • uzavřít smlouvy o zřízení věcného práva - břemene - pozemkové služebnosti stezky a cesty, dle zákona č. 89/2012 Sb., přes vymezenou část služebného pozemku parc. č. 1502/1, k.ú. Holešovice, s tím, že konečná částka a výměra bude doplněna na základě dodatku ke znaleckému posudku č. 218-2016 ze dne 14.10.2016, vypracovaném Ing. Michalem Crkvou, podle geometrického plánu, který určí konečnou výměru zatížené plochy, s jednotlivými vlastníky nemovtitostí vyjmenovaných v tomto usnesení, kteří ve stanovené lhůtě podepíší smlouvu, včetně podpisu souvisejícího návrhu na vklad do katastru nemovitostí

    Termín: 30.4.2018

Jednání rady a zastupitelstva

archiv