Praha 7  \  Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva


Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2015 - hlavní činnost,rozpočtový výhled MČ Praha 7 do roku 2020Usnesení zastupitelstva MČ Praha 7


Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2015 - hlavní činnost,rozpočtový výhled MČ Praha 7 do roku 2020

č. 0027/15
Ze dne 23.03.2015

Zastupitelstvo MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2015 - hlavní činnost,rozpočtový výhled MČ Praha 7 do roku 2020
 2. Konstatuje,
  • 1. že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2015 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem dotací pro MČ dle Rozpis dotačních vztahů Hl. města Prahy k MČ a rozpis dotací ze státního rozpočtu MČ (z usnesení Z HMP č. 4/3 z 19.2.2015)
  • 2. že při sestavě návrhu rozpočtu bylo využito dostupných zdrojů - rekapitulace zdrojů v příloze 3
 3. Schvaluje
  • 1. rozpočet MČ Praha 7 na rok 2015, který je předkládán v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění p.p., Statutem hl.m. Prahy v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., viz tabulka 3, a je vyjádřen takto:
   • 1.1 objem příjmů 231 059 tis.Kč
   • 1.2 objem výdajů 328 518,4 tis.Kč
   • 1.3 schodek 97 459,4 tis.Kč
  • 2. plánovaný schodek, který je kryt třídou 8 - financování. Objem zdrojů se zapojením položky financování představuje 328.518,4 tis.Kč, čímž je dosaženo vyrovnaného rozpočtu
  • 3. příjmy a výdaje dle tabulkových příloh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2015 - přílohy č. 3-7 a 9
  • 4. rozpočty účelových fondů hlavní činnosti na rok 2015 dle přílohy č. 8
  • 5. upravený rozpočtový výhled do roku 2020 viz příloha 10 zpracované na základě doporučení FV ze dne 16.3.2015
  • 6. zmocnění R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů z investiční části rozpočtu do neinvestiční části rozpočtu po vyhodnocení potřeb a charakteru výdajů u akcí zařazených do rozpočtu (např. v návaznosti na uzavírání smluvních vztahů);
  • 7. zmocnění R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi akcemi v rozpočtu se zdrojem krytí z účtu doprivatizace podle vyhodnocení aktuálních potřeb fin. prostředků pro schválené akce
  • 8. zmocnění R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v případě nutnosti dokrytí investičních potřeb v rámci akcí zařazených do rozpočtu použitím neinvestičních rezerv, vytvořených v rozpočtu (přesun z neinvest. části do invest. části rozpočtu)
  • 9. zmocnění vedoucího OFI ke schvalování rozpočtových opatření charakteru věcných změn (typicky mezi odd.§, mezi položkami rozpočtové skladby), tyto úpravy jsou podmíněny písemným souhlasem (podpisem) příslušného člena Rady MČ Praha 7. Toto zmocnění se netýká přesunů z neinvestiční do investiční části rozpočtu a naopak a vyjma oblasti výše prostředků vynakladaných na platy a odměny včetně ostatních osobních výdajů
  • 10 případné úpravy v rozpisu schváleného rozpočtu a úpravy v průběhu roku v členění dle aktuálně platné rozpočtové skladby (RS) a metodiky MHMP, resp. zpřesnění v elektronickém zpracování rozpočtu schválené verze i upravených verzí (případná vazba i na změnu ORJ event. vznik nové ORJ např. dle metodických změn, změn organizačního řádu apod.)
 4. Ukládá
  • 1. Určen: Rada MČ Praha 7
  • 1.1 Úkol: Pokračovat v opatřeních s orientací na výkon, účinnost a efektivnost činností Úřadu MČ Praha 7, vedlejší hospodářské činnosti, resp. zdaňované činnosti a činnosti příspěvkových organizací,
  • 1.2 Termín: 31.12.2015
  • 1.3 Úkol: Předkládat Z MČ pravidelně informace o základních ukazatelích a případných úpravách rozpočtu
  • 1.4 Termín: 31.12.2015
  • 1.5 Úkol: Potvrdit všem organizačním jednotkám (odvětvovým odborům vč. PO) rozpisy výdajové části rozpočtu, a to v základních ukazatelích neprodleně a ve formě podrobného rozpisu v návaznosti na elektronické zpracování rozpočtu dle metodiky MHMP
  • 1.6 Termín: 31.03.2015
starosta Městské části Praha 7: Mgr. Jan Čižinský
zástupce starosty Městské části Praha 7: Mgr. Ondřej Mirovský M.EM

Jednání rady a zastupitelstva

- Usnesení od 1. 1. 2023