Praha 7  \  Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva


Návrh na oznámení nejvhodnější nabídky ve veřejné soutěži pro výběr budovy sídla Úřadu MČ Praha 7 a schválení dalšího postupuUsnesení zastupitelstva MČ Praha 7


Návrh na oznámení nejvhodnější nabídky ve veřejné soutěži pro výběr budovy sídla Úřadu MČ Praha 7 a schválení dalšího postupu

č. 0191/15
Ze dne 23.11.2015

Zastupitelstvo MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. Návrh na oznámení nejvhodnější nabídky ve veřejné soutěži pro výběr budovy sídla Úřadu MČ Praha 7 a schválení dalšího postupu
 2. Konstatuje,
  • 1. že dne 28.10.2015 byla na základě usnesení Rady MČ Praha 7 č. 1031/15-R z jednání č. 69, ze dne 27.10.2015 vyhlášena veřejná soutěž a zveřejněna výzva k podání nabídek na prodej nemovitostí pro sídlo Úřadu MČ Praha 7. Lhůta pro podání nabídek byla do 11.11.2015 do 17 hodin.
  • 2. že usnesením Rady MČ Praha 7 č. 1031/15-R z jednání č. 69, ze dne 27.10.2015 byla otevíráním obálek a hodnocením nabídek pověřena Komise pro výběr sídla Úřadu MČ Praha 7
  • 3. že Komise pro výběr sídla Úřadu MČ Praha 7 po vyhodnocení všech nabídek doporučila Radě MČ Praha 7 jako nejvhodnější nabídku budovu U Průhonu 1338/38, Praha 7, k.ú. Holešovice za cenu nepřevyšující částku 91.562.500,- Kč, společnosti LAURA H.C., s.r.o., IČ: 247 06 281,
  • 4. že Rada MČ Praha 7 svým usnesením č. 1092/15-R z jednání č. 75, ze dne 23.11.2015 projednala doporučení Komise pro výběr sídla Úřadu MČ Praha 7 a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 7 jako nejvhodnější nabídku budovu U Průhonu 1338/38, Praha 7, k.ú. Holešovice za cenu nepřevyšující částku 91.562.500,- Kč, společnosti LAURA H.C., s.r.o., IČ: 247 06 281,
  • 5. že, místní referendum na území městské části Praha 7 bylo vyhlášeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. Ars 2/2012 - 26 ze dne 31. října 2012 a konalo se ve dnech 11. a 12. ledna 2013.V referendu byly položeny mj. následující otázky:
   • 5.1 "Souhlasíte s tím, aby celkové náklady na pořízení sídla Úřadu Městské části Praha 7 (včetně případných přidružených organizací nesouvisejících přímo s provozem Úřadu Městské části Praha 7) byly omezeny částkou 500 milionů korun včetně DPH a případných úroků?"
   • 5.2 "Jste pro zrušení dosavadního procesu výběru sídla Úřadu Městské části Praha 7 a pro vyhlášení nového výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách nebo koncesního zákona s preferencí výstavby na vlastním pozemku Městské části Praha 7?"
   • 5.3 "Jste pro to, aby byl výběr řešení sídla Úřadu Městské části Praha 7 proveden tak, že hodnotícími kritérii bude zejména ekonomická výhodnost a dopravní dostupnost pro občany MČ Praha 7?"
   • 5.4 "Jste pro to, aby byla na architektonické řešení sídla Úřadu Městské části Praha 7 vyhlášena veřejná architektonická soutěž podle pravidel České komory architektů?"Referendum proběhlo platně a závazně."
  • 6. že Rada MČ Praha 7 při výběru postupuje v souladu s výše uvedenými platnými a závaznými výsledky místního referenda z 11. a 12. ledna 2013
   • 6.1 Celkové náklady na pořízení sídla Úřadu Městské části Praha 7(včetně případných přidružených organizací nesouvisejících přímo s provozem Úřadu Městské části Praha 7) jsou omezeny částkou 500 milionů korun včetně DPH a případných úroků
   • 6.2 Proces výběru sídla Úřadu Městské části Praha 7 probíhá dle § 18 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných zakázkách. Postup se řídí zásadou transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. MČ Praha 7 v současné době vlastní pět dostatečně velkých pozemků, ovšem na žádném z nich není možné postavit budovu dle závěrů místního referenda z roku 2013: - pozemek parc. č. 1241 v k.ú.Holešovice (lokalita ulice Bubenská) - 5920 m2, pozemek nad metrem, nutno přesunout výduch z metra, v nejbližší dekádě nemožné - pozemek parc. č. 2416/12 a 2416/15 v k.ú.Holešovice (lokalita Vltavská) - 3564 m2, pozemek v urbanisticky nestabilizovaném místě, ale nikoli v uzávěře, nedostupný automobilem, případná stavba radnice může nenávratně oblast poškodit, není jasné, jak bude území řešeno v souvislosti s rekonstrukcí Negrelliho viaduktu - pozemek parc. č. 373/1, 373/20, 373/21, 373/22, 373/27 a 373/28 v k.ú.Holešovice (lokalita ulice Jankovcova)- 8110 m2, centrální protipovodňový dvůr, částečně parkoviště PRE, zvažovaný projekt smíšeného rezidenčního a P+R parkoviště, možné s výjimkou ze stavební uzávěry a zrušení funkce centrálního protipovodňového dvora - pozemek parc. č. 491/1 a 501/2 v k.ú.Holešovice (lokalita ulice U Vody) - 4534 m2, vnitroblok, naprosto mimo dopravní obslužnost, možno vnitroblok uzavřít, možné s výjimkou ze stavební uzávěry a velmi nepraktické - pozemek parc. č. 1549/1 a 1549/8 v k.ú. Holešovice (lokalita nad Parkhotelem) - od roku 2002 pronajato na 105 let investorovi
   • 6.3 Rada MČ Praha 7 při hodnocení postupuje dle třetí otázky referenda a posuzuje zejména ekonomickou výhodnost a dopravní dostupnost. Proto také i v souladu s usnesením Komise pro výběr sídla Úřadu MČ Praha 7, hodnotí jako nejvhodnější nabídku doručenou nabídku za nejlevnější nabídkovou cenu, která je dobře dostupná jak městskou hromadnou dopravou, tak automobilem
   • 6.4 Na architektonické řešení sídla Úřadu MČ Praha 7 bude vyhlášena veřejná architektonická soutěž podle pravidel České komory architektů
 3. Schvaluje
  • 1. jako nejvhodnější nabídku pro sídlo Úřadu MČ Praha 7 budovu U Průhonu 1338/38, Praha 7, k.ú. Holešovice za cenu nepřevyšující částku 91.562.500,- Kč, společnosti LAURA H.C., s.r.o., IČ: 247 06 281
  • 2. veškerá právní jednání směřující k uzavření kupní smlouvy na budovu U Průhonu 1338/38, Praha 7, k.ú. Holešovice za cenu nepřevyšující částku 91.562.500,- Kč pro sídlo Úřadu MČ Praha 7, společnosti LAURA H.C., s.r.o., IČ: 247 06 281
  • 3. vybudování budovy nové radnice, nového sídla Úřadu městské části Praha 7, na pozemku parc. č. 881, jehož součástí je stavba č.p. 1338, vše v k.ú. Holešovice na adrese U Průhonu 38, 170 00 Praha 7
 4. Pověřuje
  • 1. Radu MČ Praha 7 k uzavření a podpisu kupní smlouvy na budovu U Průhonu 1338/38, Praha 7, k.ú. Holešovice za cenu nepřevyšující částku 91.562.500,- Kč pro sídlo Úřadu MČ Praha 7, společnosti LAURA H.C., s.r.o., IČ: 247 06 281
 5. Ukládá
  • 1. Určen: Rada MČ Praha 7
  • 1.1 Úkol: informovat uchazeče o výsledku veřejné soutěže a zajistit zveřejnění vítězné nabídky na sídlo Úřadu MČ Praha 7 na internetových stránkách MČ Praha 7
  • 1.2 Termín: 03.12.2015
  • 1.3 Úkol: činit veškerá právní jednání směřující k uzavření kupní smlouvy na budovu U Průhonu 1338/38, Praha 7, k.ú. Holešovice za cenu nepřevyšující částku 91.562.500,- Kč pro sídlo Úřadu MČ Praha 7, společnosti LAURA H.C., s.r.o., IČ: 247 06 281
  • 1.4 Termín: 29.02.2016
  • 1.5 Úkol: uzavřít a podepsat kupní smlouvu na budovu U Průhonu 1338/38, Praha 7, k.ú. Holešovice za cenu nepřevyšující částku 91.562.500,- Kč pro sídlo Úřadu MČ Praha 7, společnosti LAURA H.C., s.r.o., IČ: 247 06 281
  • 1.6 Termín: 29.02.2016
  • 1.7 Úkol: předložit na jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 informaci o učiněných právních jednáních ve věci uzavření kupní smlouvy na budovu U Průhonu 1338/38, Praha 7, k.ú. Holešovice pro sídlo Úřadu MČ Praha 7, společnosti LAURA H.C., s.r.o., IČ: 247 06 281
  • 1.8 Termín: 30.01.2016
starosta Městské části Praha 7: Mgr. Jan Čižinský
zástupce starosty Městské části Praha 7: Mgr. Ondřej Mirovský M.EM

Jednání rady a zastupitelstva

archiv