Praha 7  \  Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva


Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2013 - hlavní činnostUsnesení zastupitelstva MČ Praha 7


Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2013 - hlavní činnost

č. 0010/13
Ze dne 18.02.2013

Zastupitelstvo MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. předložený materiál - návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2013 - hlavní činnost
 2. Konstatuje,
  • 1. že do doby přijetí definitivního rozpočtu se postupovalo podle "Zásad pro hospodaření MČ Praha 7 v období rozpočtového provizoria na r. 2013" schválených usnesením Z MČ 0144/12 z 3.12.2012že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2013 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem dotací pro MČ dle usnesení Z HMP č. 12/1 z 29.11.2012 mimo jiné k dotačním vztahům k městským částem hl.m. Prahy na r. 2013 - příloha č. 9 k rozpisu dotací z HMP (schváleno) a příloha č. 10 k rozpisu dotací ze státního rozpočtu (schváleno s výhradou, že v návaznosti na případné změny vládního návrhu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy bude rozdělení aktualizováno - provedeno v souladu s usnes. R HMP č. 23 z 15.1.2013 k návrhu úpravy v rámci schváleného rozpočtu hl.m. Prahy - bez dopadu do dotačních vztahů k MČ Praha 7)že v případě eventuelních dalších změn v upravených verzích schváleného rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2013 nebo při negativních změnách v oblasti dotačních vztahů z vyšších rozpočtů bude případný propad vykryt vlastními zdroji MČ Praha 7, a to pol. "financování" tj. zapojením vyššího objemu fin. prostředků z minulých let, a to po prověření možností regulací výdajové stránky rozpočtuže v kapitole 04 - školství se nepromítá rozpočet běžných výdajů na přímé náklady škol a školských zařízení ze státního rozpočtu, za který se považuje rozpočet předaný MŠMT, neboť v souvislosti s platným školským zákonem je k této oblasti přímo příslušný krajský úřadže při sestavě návrhu rozpočtu bylo využito dostupných zdrojů - rekapitulace zdrojů i výdajů v tabulce č.1 Bilance příjmů a výdajů že investiční část rozpočtu sumarizuje v tab. č. 5 akce převáděné z rozpočtu r. 2012 (tab. č. 5 A) a akce nově zařazované do rozpočtu r. 2013 (tab. č. 5 B); rozpis akcí z účtu doprivatizace (tab č. 8) představuje celkem 9 221,7 tis.Kč; přičemž se jedná o fin prostředky vázané k nerealizovaným akcím
  • 2. že tvorba a konečné zpracování návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2013 probíhalo mimo jiné i v intencích vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole - předběžná řídící finanční kontrola), ve znění p.p.
 3. Schvaluje
  • 1. převody nevyčerpaných finančních prostředků z upraveného rozpočtu r. 2012 do schváleného rozpočtu na r. 2013 k dofinancování konkrétních aktivit a akcí ve smyslu tabulky č. 2 a 5 A a 6rozpočet MČ Praha 7 na rok 2013, který je předkládán v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění p.p., Statutem hl.m. Prahy v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., a je vyjádřen takto: objem příjmů 207 391,5 tis.Kč objem výdajů 391 303,3 tis.Kč schodek 183 911,8 tis.Kč financování 183 911,8 tis.Kč plánovaný schodek, který je kryt třídou 8 - financování. Objem zdrojů se zapojením položky "financování" představuje 391 303,3 tis.Kč.rozpis příjmů a výdajů dle tabulkových příloh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2013 (tab.č. 1 - 9) - Přílohy č. 4-10 a 13 financování akcí v celkovém objemu do schváleného rozpočtu 9 221,7 tis.Kč prostřednictvím "převodů ze zdaňované činnosti do činnosti hlavní" z účtu doprivatizace (veřejně prospěšné investice): Podíl MČ na financování projektu OP LZZ - neinvestiční výdaje 694,4 tis.Kč Opravy střech ZŠ - neinvestiční výdaje 2 885,3 tis.Kč Pobočka MKP Tusarova 35 - investiční výdaje 4 446,0 tis.Kč (rekonstrukce objektu se záměrem pronájmu městské knihovně - smíšená akce) MŠ Kostelní - zateplení objektu - investiční výdaje 1 196,0 tis.Kč Jedná se o vyvázání fin prostředků k nerealizovaným akcím
  • 2. rozpočty účelových fondů hlavní činnosti na rok 2013 dle přílohy č. 11
  • 3. financování akcí a aktivit v celkovém objemu do schváleného rozpočtu 13 773,4 tis.Kč z výnosů ze zóny placeného stání za r. 2011, které byly předmětem úpravy rozpočtu r. 2012 s určením pro využití v r. 2013: Chodníkový program - investiční výdaje 4 500,0 tis.Kč Reko komunikací v oblasti metra Vltavská - investiční výdaje 3 107,0 tis.Kč Dočišťování chodníků, úklid apod. - neinvestiční výdaje 3 609,8 tis.Kč Zajištění činností výdejen ZPS - neinvestiční výdaje 2 556,6 tis.Kč
  • 4. Pravidla doplňkové činnosti PO zřízených MČ Praha 7 na rok 2013; Pravidla PO (zřízených MČ Praha 7) pro rok 2013 pro finanční vypořádání hlavní činnosti a hospodaření s fondy" pro oblast školství i mimo oblast školství uvedená v příloze č. 12
  • 5. financování protidrogové politiky a grantového programu MČ Praha 7 v rámci rozpočtu r. 2013 v případě potřeby prostřednictvím poskytování účelových neinvestičních příspěvků na základě samostatných smluv u PO zřízených MČ Praha 7
  • 6. zmocnění R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů z investiční části rozpočtu do neinvestiční části rozpočtu po vyhodnocení potřeb a charakteru výdajů u akcí zařazených do rozpočtu (např. v návaznosti na uzavírání smluvních vztahů), a to bez omezení
  • 7. zmocnění R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi akcemi v rozpočtu se zdrojem krytí z účtu doprivatizace podle vyhodnocení aktuálních potřeb fin. prostředků pro schválené akce
  • 8. zmocnění R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v případě nutnosti dokrytí investičních potřeb v rámci akcí zařazených do rozpočtu použitím neinvestičních rezerv, vytvořených v rozpočtu (přesun z neinvest. části do invest. části rozpočtu)
  • 9. zmocnění ved. OFI ke schvalování úprav rozpočtu resp. rozpočtových opatření charakteru věcných změn (např. mezi odd.§, mezi položkami rozpočtové skladby, přesunů mezi ORJ za předpokladu souhlasu ved. ORJ event. členů R MČ dle přidělených kompetencí apod.), vyjma přesunů z neinvestiční do investiční části rozpočtu a naopak
  • 10 případné úpravy v rozpisu schváleného rozpočtu a úpravy v průběhu roku v členění dle aktuálně platné rozpočtové skladby (RS) a metodiky MHMP, resp. zpřesnění v elektronickém zpracování rozpočtu (případná vazba i na změnu ORJ event. vznik nové ORJ dle metodiky změny organizačního řádu apod.)
  • 11 zvýšení neinvest. příspěvku PO SAZ Praha 7 o 1 000,0 tis.Kč
  • 12 snížení neinvestiční rezervy OFI o 1 000,0 tis. Kč
 4. Ukládá
  • 1. Určen: Rada MČ Praha 7
  • 1.1 Úkol: Pokračovat v přípravách organizačních opatření s orientací na výkon, účinnost a efektivnost činností Úřadu MČ Praha 7, vedlejší hospodářské činnosti, resp. zdaňované činnosti a činnosti příspěvkových organizací, s cílem udržení finanční stability
  • 1.2 Termín: 31.12.2013
  • 1.3 Úkol: Předkládat Z MČ informace o základních ukazatelích příjmové a výdajové části rozpočtu ve vazbě na zpracování materiálů pro MHMP za ukončené čtvrtletí
  • 1.4 Termín: 31.12.2013
  • 1.5 Úkol: Potvrdit všem organizačním jednotkám (odvětvovým odborům vč. PO) rozpisy výdajové části rozpočtu, a to v základních ukazatelích neprodleně a ve formě podrobného rozpisu v návaznosti na elektronické zpracování rozpočtu dle metodiky MHMP
  • 1.6 Termín: 19.04.2013
starosta Městské části Praha 7: Marek Ječmének
zástupce starosty Městské části Praha 7: Josef Neuberg

Jednání rady a zastupitelstva

- Usnesení od 1. 1. 2023