Praha 7  \  Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva


Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2012 - hlavní činnostUsnesení zastupitelstva MČ Praha 7


Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2012 - hlavní činnost

č. 0004/12
Ze dne 27.02.2012

Zastupitelstvo MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. předložený materiál - Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2012 - hlavní činnost
 2. Konstatuje,
  • 1. že do doby přijetí definitivního rozpočtu se postupovalo podle "Zásad pro hospodaření MČ Praha 7 v období rozpočtového provizoria na r. 2012" schválených usnesením Z MČ P/7 č. 0158/11 z 5.12.2011
  • 2. že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2012 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem dotací pro MČ dle usnesení Z HMP č. 12/1 z 15.12.2011 mimo jiné k dotačním vztahům k městským částem hl.m. Prahy na r. 2012 - příloha č. 9 k rozpisu dotací z HMP (schváleno) a příloha č. 10 k rozpisu dotací ze státního rozpočtu (schváleno s výhradou, že v návaznosti na případné změny vládního návrhu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy bude rozdělení aktualizováno - provedeno v souladu s usnes. Z HMP č. 13/3 z 26.1.2012 k návrhu úpravy schváleného rozpočtu hl.m. Prahy - bez dopadu do dotačních vztahů k MČ Praha 7)
  • 3. že v případě eventuelních dalších změn v upravených verzích schváleného rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2012 nebo při negativních změnách v oblasti dotačních vztahů z vyšších rozpočtů bude případný propad vykryt vlastními zdroji MČ Praha 7, a to pol. "financování" tj. zapojením vyššího objemu fin. prostředků z minulých let, a to po prověření možností regulací výdajové stránky rozpočtu
  • 4. že v kapitole 04 - školství se nepromítá rozpočet běžných výdajů na přímé náklady škol a školských zařízení ze státního rozpočtu, za který se považuje rozpočet předaný MŠMT, neboť v souvislosti s platným školským zákonem je k této oblasti přímo příslušný krajský úřad
  • 5. že při sestavě návrhu rozpočtu bylo využito dostupných zdrojů a objem daňových příjmů představuje 49 655,0 tis.Kč (pokles oproti SR r. 2011 o 24,4 %, absolutně o 16 055,0 tis.Kč), objem nedaňových příjmů přestavuje 6 906,0 tis.Kč (nárůst o 3,0 % oproti SR r. 2011, absolutně o 200,0 tis.Kč), neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 27 191,0 tis.Kč (nárůst o 0,4 % oproti SR r. 2011, absolutně o 114,0 tis.Kč ve vazbě na počet obyvatel; snížení rozpisu příspěvku na výkon státní správy již v SR r. 2011 nebylo kompenzováno) neinvestiční dotace z HMP 105 454,0 tis.Kč (pokles o 4,4 % oproti SR r. 2011, absolutně o 4 892,0 tis.Kč), převody ze zdaňované činnosti celkem v objemu 119 773,7 tis.Kč (pokles oproti SR r. 2011 o 15,7 %, absolutně o 22 276,8 tis.Kč. Účelové fondy městské části a položka "financování" jsou zahrnuty v rozpočtu vysokým objemem 211 848,2 tis.Kč (nárůst o 23,0 % oproti SR r. 2011, absolutně o 39 579,9 tis.Kč - vliv převodů z UR r. 2011 do SR r. 2012 vč. zdrojů financování, zapojení vytvořených rezerv pro sestavu SR r. 2012, vykrytí propadu vlastních příjmů a dotačních titulů ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl.m. Prahy)
  • 6. že investiční část rozpočtu musela být vzhledem k neinvestičním potřebám MČ zčásti redukována; návrh schválené verze je v tabulce č.5, která sumarizuje akce převáděné z rozpočtu r. 2011 (tab. č. 5 A) a akce nově zařazované do rozpočtu r. 2012 (tab. č. 5 B)
  • 7. že v tabulce č. 9 je mimo schvalovací proces rekapitulace plánovaných akcí, které jsou vázány schválením vrcholných orgánů MČ Praha 7 z minulých let - ve vazbě na podání žádostí o dotace. Tyto akce budou zapojeny do úprav rozpočtu v čase a výši dle výsledků dotačních řízení
  • 8. že v této souvislosti se vyvazují finanční prostředky dle původního usnes. Z MČ č. 0096/08 z 21.4.2008 na spolufinancování dotačního titulu k akci "ZŠ Letohradská - reko objektu" z účtu "doprivatizace". Žádosti o dotaci ze státního rozpočtu nebylo vyhověno a reko objektu se průběžně realizovala z vlastních zdrojů MČ. Objem 21 400,0 tis.Kč je ve schválené verzi rozpočtu na r. 2012 zařazen k využití takto: - výdaje odboru školství (ORJ OŠK) celkem v objemu 7 950,0 tis.Kč (invest. a neinvest. akce významného rozsahu) - výdaje odboru sociálního a zdravotnictví, resp. odboru sociálního a zdravotnicví, bytového a nebyt. prostor (ORJ OSZ resp. OSZBN) v objemu 13 450,0 tis.Kč (invest. náklady na dokončení výstavby a vybavení DPS Tusarova 42,44)
  • 9. že tvorba a konečné zpracování návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2012 probíhalo mimo jiné i v intencích vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole předběžná řídící finanční kontrola), ve znění p.p.
 3. Schvaluje
  • 1. převody nevyčerpaných finančních prostředků z upraveného rozpočtu r. 2011 do schváleného rozpočtu na r. 2012 dofinancování konkrétních aktivit a akcí ve smyslu tabulky č. 2 a 5 A a 6
  • 2. rozpočet MČ Praha 7 na rok 2012, který je předkládán v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění p.p., Statutem hl.m. Prahy v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., a je vyjádřen takto: objem příjmů 308 979,7 tis.Kč objem výdajů 520 827,9 tis.Kč schodek 211 848,2 tis.Kč financování 211 848,2 tis.Kč
  • 3. plánovaný schodek, který je kryt třídou 8 - financování. Objem zdrojů se zapojením položky "financování" představuje 520 827,9 tis.Kč.
  • 4. rozpis příjmů a výdajů dle tabulkových příloh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2012 (tab. č. 1 - 8)
  • 5. financování akcí v celkovém objemu do schváleného rozpočtu 96 623,7 tis.Kč prostřednictvím "převodů ze zdaňované činnosti do činnosti hlavní" z účtu doprivatizace (veřejně prospěšné investice): Dům pro seniory - dům s pečovatelskou službou Tusarova42,44 77 430,0 tis.Kč Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách 11 243,7 tis.Kč MŠ U Průhonu (pracoviště PO MŠ Letohradská) - Oprava objektu 250,0 tis.Kč ZŠ T.G.M.Ortenovo nám.- Výstavba venkovní florbalové haly 400,0 tis.Kč ZŠ Fr.Plamínkové, ul. Fr. Křížka - Úprava objektu a přístavba tělocv. 300,0 tis.Kč Nákup interaktivních tabulí pro ZŠ 2 000,0 tis.Kč
  • 6. financování akcí v celkovém objemu do schváleného rozpočtu 13 013,8 tis.Kč se zdrojem krytí z výnosů ze zóny placeného stání za r. 2010, který byl předmětem úpravy rozpočtu r. 2011 s určením pro využití v r. 2012 (ve smyslu usnes. Z MČ č. 0117/11 z 12.9. 2011):
  • 7. "Pravidla doplňkové činnosti PO zřízených MČ Praha 7 na rok 2012" uvedená v příloze č. 9
  • 8. "Pravidla PO (zřízených MČ Praha 7) - oblast školství - pro rok 2012 pro finanční vypořádání hlavní činnosti a hospodaření s fondy" uvedená v příloze č. 9
  • 9. "Pravidla PO (zřízených MČ Praha 7) - mimo oblast školství - pro rok 2012 pro finanční vypořádání hlavní činnosti a hospodaření s fondy" uvedená v příloze č. 9
  • 10 financování protidrogové politiky a grantového programu MČ Praha 7 v rámci rozpočtu r. 2012 v případě potřeby prostřednictvím poskytování účelových neinvestičních příspěvků na základě samostatných smluv u PO zřízených MČ Praha 7
  • 11 zmocnění R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů z investiční části rozpočtu do neinvestiční části rozpočtu po vyhodnocení potřeb a charakteru výdajů u akcí zařazených do rozpočtu (např. v návaznosti na uzavírání smluvních vztahů), a to bez omezení
  • 12 zmocnění R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi akcemi v rozpočtu 2012 se zdrojem krytí z účtu doprivatizace podle vyhodnocení aktuálních potřeb fin. prostředků pro schválené akce
  • 13 zmocnění R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v případě nutnosti dokrytí investičních potřeb v rámci akcí zařazených do rozpočtu použitím neinvestičních rezerv, vytvořených v rozpočtu (přesun z neinvest. části do invest. části rozpočtu)
  • 14 zmocnění ved. OFI ke schvalování úprav rozpočtu resp. rozpočtových opatření charakteru věcných změn (např. mezi odd.§, mezi položkami rozpočtové skladby, přesunů mezi ORJ za předpokladu souhlasu ved. ORJ event. členů R MČ dle přidělených kompetencí apod.), vyjma přesunů z neinvestiční do investiční části rozpočtu a naopak
  • 15 případné úpravy v rozpisu schváleného rozpočtu a úpravy v průběhu roku v členění dle aktuálně platné rozpočtové skladby (RS), resp. zpřesnění v elektronickém zpracování rozpočtu (případná vazba i na změnu ORJ event. vznik nové ORJ dle metodiky, změny organizačního řádu apod.)
  • 16 změnu v předloženém návrhu rozpočtu na rok 2012 ke schválení takto:
   • 16.1 snížení investiční akce Ozdobný řetěz a plaketa na stav 20,0 tis. Kč
   • 16.2 zvýšení investiční rezervy OFI na stav 5 150,9 tis Kč
 4. Ukládá
  • 1. Určen: Rada MČ Praha 7
  • 1.1 Úkol: Pokračovat v přípravách organizačních opatření s orientací na výkon, účinnost a efektivnost činnosti Úřadu MČ P/7, vedlejší hospodářské činnosti, resp. zdaňované činnosti a činností příspěvkových organizací, s cílem udržení finanční stability
  • 1.2 Termín: 31.12.2012
  • 1.3 Úkol: Předkládat Z MČ P/7 informace o základních ukazatelích příjmové a výdajové části rozpočtu ve vazbě na zpracování materiálů pro MHMP za ukončené čtvrtletí
  • 1.4 Termín: 31.12.2012
  • 1.5 Úkol: Potvrdit všem organizačním jednotkám (odvětvovým odborům vč. PO) rozpisy výdajové části rozpočtu, a to v základních ukazatelích neprodleně a ve formě podrobného rozpisu v návaznosti na elektronické zpracování rozpočtu dle metodiky MHMP
  • 1.6 Termín: 30.04.2012
  • 1.7 Úkol: zajistit změnu schválené verze rozpočtu na rok 2012 ve smyslu schváleného usnesení k návrhu rozpočtu
  • 1.8 Termín: 28.02.2012
starosta Městské části Praha 7: Marek Ječmének
zástupce starosty Městské části Praha 7: Josef Neuberg

Jednání rady a zastupitelstva

- Usnesení od 1. 1. 2023