Praha 7  \  Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva


Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2011 - hlavní činnostUsnesení zastupitelstva MČ Praha 7


Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2011 - hlavní činnost

č. 0007/11
Ze dne 28.02.2011

Zastupitelstvo MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. předložený materiál - Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2011 - hlavní činnost
 2. Konstatuje,
  • 1. že do doby přijetí definitivního rozpočtu se postupovalo podle "Zásad pro hospodaření MČ Praha 7 v období rozpočtového provizoria na r. 2011" schválených usnesením Z MČ P/7 č. 0294/10 z 6.12.2010
  • 2. že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2011 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem dotací pro MČ dle usnesení Z HMP č. 1/7 z 30.11.2010 mimo jiné k dotačním vztahům k městským částem hl.m. Prahy na r. 2011 a upraven ve smyslu korekce dotačních vztahů dle usnesení R HMP č. 94 z 1.2.2011 k návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2011, dotačních vztahů k městským částem hl.m.Prahy na r. 2011 a rozpočtového výhledu do r. 2016
  • 3. že v kapitole 04 - školství se nepromítá rozpočet běžných výdajů na přímé náklady škol a školských zařízení ze státního rozpočtu, za který se považuje rozpočet předaný MŠMT, neboť v souvislosti s platným školským zákonem je k této oblasti přímo příslušný krajský úřad
  • 4. že při sestavě návrhu rozpočtu bylo využito dostupných zdrojů a objem daňových příjmů představuje 65 710,0 tis.Kč (nárůst o 3,7 % oproti SR 2010 - nejvýraznější vliv navýšení rozpisu daně z nemovitostí - novela přísluš. zákona), objem nedaňových příjmů přestavuje 6 706,0 tis.Kč (pokles o 10,2 % oproti SR 2010 - snížení rozpočtu ostatních nedaňových příjmů ve vztahu k vývoji plnění v r. 2010), neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 27 077,0 tis.Kč (pokles o 14,5 % oproti SR 2010 z důvodu promítnutí sníženého přísp. na výkon státní správy již do rozpisu SR), neinvestiční dotace z HMP 110 346,0 tis.Kč (pokles o 3,4 % oproti SR 2010), převody ze zdaňované činnosti celkem v objemu 142 050,5 tis.Kč (v tom fin. prostředky z účtu doprivatizace na invest.výdaje ve výši 102 330,0 tis.Kč a na neinvest.výdaje ve výši 4 000,0 tis.Kč); nárůst oproti SR 2010 o 12,7 %. Účelové fondy městské části a položka "financování" jsou zahrnuty v rozpočtu vysokým objemem 172 268,3 tis.Kč (nárůst o 35 709,6 tis.Kč oproti SR 2010 - vliv převodů z UR r. 2010 do SR r. 2011 vč. zdrojů financování a zapojení vytvořených rezerv pro sestavu SR r. 2011, vykrytí propadu v dotačních titulech ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl.m.Prahy)
  • 5. že investiční část rozpočtu musela být vzhledem k neinvestičním potřebám MČ zčásti redukována; návrh schválené verze je v tabulce č. 5, která sumarizuje akce převáděné z rozpočtu r. 2010 (tab. č. 5 A - příloha 4.6) a akce nově zařazované do rozpočtu r. 2011 (tab. č. 5 B - příloha 4.7)
  • 6. že v tabulce č. 5 C - příloha 4.8 je mimo schvalovací proces rekapitulace plánovaných akcí, které jsou vázány schválením vrcholných orgánů MČ Praha 7 z minulých let - ve vazbě na podání žádostí o dotace. Tyto akce budou zapojeny do úprav rozpočtu v čase a výši dle výsledků dotačních řízení
  • 7. že v rámci dokončení projektu OPPK "Využití obnovitelných zdrojů ZŠ T.G.M. Ortenovo nám" se zařazují úspory z povinných a nepovinných podílů MČ do neinvestiční rezervy ORJ OŠK, kde jsou vázány do doby ukončení finančního vypořádání tohoto projektu (tab. č. 6 - příloha 4.9)
  • 8. že investiční a neinvestiční akce: Reko objektu MŠ Kostelní vč. zajištění zvýšení kapacity pro předškolní vzdělávání - akce rozprac- usn. Z MČ č. 0205/09 z 7.9.2009 22 830,0 tis.Kč Dům pro seniory - dům s pečovatelskou službou Tusarova 42,44 - akce rozpracovaná - usnes. Z MČ č. 0169/10 z 14.6.2010 70 000,0 tis.Kč (pro r. 2012 vázáno dalších 55 000,0 tis.Kč) ZŠ Letohradská - reko stravovacího provozu vč. kuchyně a související práce - akce rozpracovaná - potřeba navýšení rozpočtu o 2 500,0 tis.Kč Výstavba polyfunkčního domu s byty a knihovnou na Ortenově náměstí 7 000,0 tis.Kč Zateplení objektu MŠ U Uranie 2 200,0 tis.Kč (zvýšení podílu na spolufinancování MČ Praha 7 z důvodu snížení dotačního titulu ze státního rozpočtu) Zateplení objektu a výměna oken v MŠ Na Výšinách 1 800,0 tis.Kč (zvýšení podílu na spolufinancování MČ Praha 7 z důvodu snížení dotačního titulu ze státního rozpočtu) budou financovány prostřednictvím "převodů ze zdaňované činnosti do činnosti hlavní" z účtu doprivatizace jako veřejně prospěšné investice. Rozpis akcí do SR představuje celkový objem 106 330,0 tis.Kč.
  • 9. že tvorba a konečné zpracování návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2011 probíhalo mimo jiné i v intencích vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole předběžná řídící finanční kontrola), ve znění p.p.
  • 10 že další fin. prostředky budou směrovány k zatřídění do rozpočtu v průběhu roku 2011 pro účely odstranění tvrdosti dopadů reformy veřejných financí, a to dle aktuálních potřeb s ohledem na konečný výsledek hospodaření MČ za rok 2010
 3. Schvaluje
  • 1. převody nevyčerpaných finančních prostředků z upraveného rozpočtu r. 2010 do schváleného rozpočtu na r. 2011 dofinancování konkrétních aktivit a akcí ve smyslu tabulky č. 2 (příloha 4.2) a 5 A(příloha 4.6);
  • 2. rozpočet MČ Praha 7 na rok 2011, který je předkládán v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění p.p., Statutem hl.m. Prahy v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., a je vyjádřen takto: objem příjmů 351 889,5 tis.Kč objem výdajů 524 157,8 tis.Kč schodek 172 268,3 tis.Kč financování 172 268,3 tis.Kč
  • 3. plánovaný schodek, který je kryt třídou 8 - financování. Objem zdrojů se zapojením položky "financování" představuje 524 157,8 tis.Kč.
  • 4. rozpis příjmů a výdajů dle tabulkových příloh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2011 (tab. č. 1 - 6 tj. přílohy 4.1 až 4.9)
  • 5. financování investičních a neinvestičních akcí: Reko objektu MŠ Kostelní vč. zajištění zvýšení kapacity pro předškolní vzdělávání 22 830,0 tis.Kč Dům pro seniory - dům s pečovatelskou službou Tusarova 42,44 70 000,0 tis.Kč ZŠ Letohradská - reko stravovacího provozu vč. kuchyně a související práce navýšení rozpočtu o 2 500,0 tis.Kč Výstavba polyfunkčního domu s byty a knihovnou na Ortenově náměstí 7 000,0 tis.Kč Zateplení objektu MŠ U Uranie 2 200,0 tis.Kč Zateplení objektu a výměna oken v MŠ Na Výšinách 1 800,0 tis.Kč prostřednictvím "převodů ze zdaňované činnosti do činnosti hlavní" z účtu doprivatizace (veřejně prospěšné investice); rozpis akcí do SR představuje celkový objem 106 330,0 tis.Kč.
  • 6. "Pravidla doplňkové činnosti PO zřízených MČ Praha 7 na rok 2011" uvedená v příloze č. 5
  • 7. "Pravidla PO (zřízených MČ Praha 7) - oblast školství - pro rok 2011 pro finanční vypořádání hlavní činnosti a hospodaření s fondy" uvedená v příloze č. 6.1
  • 8. "Pravidla PO (zřízených MČ Praha 7) - mimo oblast školství - pro rok 2011 pro finanční vypořádání hlavní činnosti a hospodaření s fondy" uvedená v příloze č. 6.2
  • 9. financování protidrogové politiky a grantového programu MČ Praha 7 v rámci rozpočtu r. 2011 v případě potřeby prostřednictvím poskytování účelových neinvestičních příspěvků na základě samostatných smluv u PO zřízených MČ Praha 7
  • 10 zmocnění R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů z investiční části rozpočtu do neinvestiční části rozpočtu po vyhodnocení potřeb a charakteru výdajů u akcí zařazených do rozpočtu (např. v návaznosti na uzavírání smluvních vztahů), a to bez omezení
  • 11 zmocnění R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi akcemi v rozpočtu 2011 se zdrojem krytí z účtu doprivatizace podle vyhodnocení aktuálních potřeb fin. prostředků pro schválené akce
  • 12 zmocnění R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v případě nutnosti dokrytí investičních potřeb v rámci akcí zařazených do rozpočtu použitím neinvestičních rezerv, vytvořených v rozpočtu (přesun z neinvest. části do invest. části rozpočtu)
  • 13 zmocnění ved. OFI ke schvalování úprav rozpočtu resp. rozpočtových opatření charakteru věcných změn (např. mezi odd.§, mezi položkami rozpočtové skladby, přesunů mezi ORJ za předpokladu souhlasu ved. ORJ event. členů R MČ dle přidělených kompetencí apod.), vyjma přesunů z neinvestiční do investiční části rozpočtu a naopak
  • 14 případné úpravy v rozpisu schváleného rozpočtu a úpravy v průběhu roku v členění dle aktuálně platné rozpočtové skladby (RS), resp. zpřesnění v elektronickém zpracování rozpočtu (případná vazba i na změnu ORJ event. vznik nové ORJ dle metodiky apod.)
 4. Ukládá
  • 1. Určen: Rada MČ Praha 7
  • 1.1 Úkol: Pokračovat v přípravách organizačních opatření s orientací na výkon, účinnost a efektivnost činnosti Úřadu MČ P/7, vedlejší hospodářské činnosti, resp. zdaňované činnosti a činností příspěvkových organizací, s cílem udržení finanční stability
  • 1.2 Termín: 31.12.2011
  • 1.3 Úkol: Předkládat Z MČ P/7 informace o základních ukazatelích příjmové a výdajové části rozpočtu ve vazbě na zpracování materiálů pro MHMP za ukončené čtvrtletí
  • 1.4 Termín: 31.12.2011
  • 1.5 Úkol: Potvrdit všem organizačním jednotkám (odvětvovým odborům vč. PO) rozpisy výdajové části rozpočtu, a to v základních ukazatelích neprodleně a ve formě podrobného rozpisu v návaznosti na elektronické zpracování rozpočtu dle metodiky MHMP
  • 1.6 Termín: 30.04.2011
starosta Městské části Praha 7: Marek Ječmének
zástupce starosty Městské části Praha 7: Daniel Štěpán

Jednání rady a zastupitelstva

- Usnesení od 1. 1. 2023