Proces strategického plánování Praha 7 zahájila v červenci 2015. Kromě radních městské části a zaměstnanců úřadu byli do jeho přípravy zapojeni také občané, a to prostřednictvím dvou veřejných projednání, online ankety a dotazníkového šetření v ulicích. V červnu 2016 pak Zastupitelstvo městské části Praha 7 schválilo Strategický plán rozvoje na období 2016–2022.

Tento klíčový dokument dává nahlédnout do blízké budoucnosti Prahy 7 a plánuje rozvoj jednotlivých oblastí důležitých pro kvalitní fungování městské části a spokojený život jejích obyvatel. V analytické části dokumentu jsou podrobně rozebrána specifika Prahy 7, historický vývoj a současný stav jednotlivých ukazatelů a budoucí rizika. V návaznosti na územní plán a další strategické dokumenty jsou pak připraveny návrhy, na které by se měl rozvoj městské části soustředit.

Strategické dokumenty

V první fázi přípravy Strategického plánu byla připravena analytická část, která je věnována současné Praze 7. Mapuje aktuální stav významných oblastí života, silné a slabé stránky městské části, stěžejní rozvojové příležitosti, ale také největší rizika.

Za pomoci občanů byla následně sestavena návrhová část, která již obsahuje konkrétní vize a záměry městské části do roku 2022, rozdělené do pěti tematických oblastí. Mezi hlavní cíle, které si Praha 7 vytyčila, patří například zajištění školek pro všechny děti od tří let, vybudování nové radnice, příprava městské části na změny klimatu, kultivace veřejného prostoru či rozvoj „Art Districtu“.

Třetí, implementační část zahrnuje postup, jak bude strategický plán integrován do řízení městské části.

Každý rok pak vzniká akční plán, který v návaznosti na rozpočet shrnuje projekty relevantní pro každý cíl probíhající v následujícím roce. Je schvalován radou a následně zastupitelstvem.