Akční plán (AP) je dokumentem obsahujícím soubor projektů, které jsou plánované zpravidla na daný kalendářní rok. 


AP nezahrnuje veškeré aktivity Úřadu v daném roce, ale pouze klíčové projekty související s rozvojem P7 a jsou relevantní pro Strategii.  Zejména není uvedená běžná agenda Úřadu, kterou Strategie neřeší a neeviduje. Nicméně je klíčové, aby strategické řízení vnímalo a reagovalo na výkon,  nárůst a v důsledku i kapacitní náročnost běžné agendy na Úřadě.

Projekty jsou navázané na strukturu strategie prostřednictvím intervencí. Pro základní přehled uvádějí rok plnění projektu, provazbu na intervence, pojmenování projektů, jejich popis, rozpočtovanou částku na daný rok (se zohledněním toho, zda se jedna o investici či nikoliv), odpovědnost za projekt (na úrovni projektů je vždy primárně odpovědný daný vedouc, zároveň je  uvedena politická odpovědnost).

Na základě plnění výše uvedených kategorií je AP tvořen a schvalován společně a v provazbě na rozpočet a rozpočtový výhled P7. AP nadále umožňuje Úřadu jej využívat jako platformu pro evidenci dalších záležitostí souvisejících s projekty jen než výše uvedené kategorie, v tomto je  flexibilním nástrojem. 

AP je čtvrtletně vyhodnocován, je sledováno plnění jednotlivých projektů. V návaznosti na účetní závěrku je zároveň předložen a schvalován v rámci Rady a  následně zastupitelstva.


Akční plán 2024

Výhled AP 2025–2026

 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor vzdělávání a projektového řízení
Františka Křížka 17
Praha 7
placeholder

Kříž Václav, Mgr.

vedoucí oddělení
Františka Křížka 17
gsm. +420606523926
KrizV@Praha7.cz