Tento oznamovací systém je určen pro všechny zaměstnance MČ Praha 7 zařazené do Úřadu, členy orgánů MČ Praha 7 a ostatní osoby, které pro MČ Praha 7 vykonávají jiné obdobné činnosti.

Protiprávním jednáním se rozumí jednání se znaky trestného činu nebo přestupku nebo které porušuje vybrané předpisy regulované právem EU v oblasti:

 • finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmu právnických osob,
 • předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, života a zdraví,
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, o které se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností.


Oznamovatelé, kteří oznamují porušení práva Unie prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, mohou své oznámení podávat:

1.  elektronicky na emailovou adresu: porizkaj@praha7.cz;

2.  prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v písemné listinné podobě na adresu: Úřad MČ Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7, s označením obálky „Oznámení porušení práva unie – pouze k rukám příslušné osoby“,

3. vložit do schránky, která je označena „Schránka důvěry“, a je umístěna na stěně chodby služebního vchodu pro zaměstnance budovy Radnice MČ Praha 7, U Průhonu 1338/38,

4.  telefonicky na tel. číslo: 737 660 669,

5.  osobně po předchozí telefonické domluvě s příslušnou osobou.

Příslušnou osobou k přijímání oznámení je: Bc. Jiří Pořízka, telefon: 737 660 669


Oznamovatel má podle Směrnice možnost podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému (EOS) Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese oznamovatel.justice.cz. Podání oznámení tímto způsobem není podmíněno podáním oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.