Základní pravidlo zní: na silnici se držte vpravo

„Ve městě se na kole můžete obecně pohybovat po všech silnicích a pozemních komunikacích jako motorové vozidlo. Výjimkou jsou dálnice a silnice pro motorová vozidla a dále úseky označené zákazem vjezdu cyklistů. Těch je ale v Praze minimum,“ říká David Horatius, specialista z odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, který nedávno spustil osvětovou kampaň Jezdím jako člověk na zvýšení vzájemné ohleduplnosti účastníků provozu.

Pokud na vozovce není vyznačen cyklopruh ani piktogramový koridor musí se cyklista podle pravidel silničního provozu držet u pravého kraje vozovky. To ale rozhodně neznamená, že by kolo mělo škrtat o obrubník, nebo projíždět skrz kanály a výtluky. Od kraje vozovky a překážek na vozovce by měl vždy zůstat dostatečný odstup. Jeho velikost závisí na několika faktorech: rychlost jízdy, aktuální situace v provozu a samozřejmě také typ a stav vozovky. Že se cyklisté kanálům a obrubníkům vyhýbají, je naštěstí již všeobecně známo.

Skupiny cyklistů se musí držet výhradně za sebou, nikoli vedle sebe, aby nebránily v předjetí ostatním vozidlům. Zároveň je důležité předvídat pohyb ostatních, umožnit všem bezpečný průjezd vozovkou a neblokovat provoz. V tomto ohledu jediné specifikum tvoří rozsáhlejší organizované skupiny zpravidla silničních cyklistů, které většinou tvoří početný peloton jedoucí ve střídavě postavených dvojicích. Účelem takového uspořádání je zkrátit nepřiměřeně dlouhou skupinu na polovinu a motorovým vozidlům umožnit bezpečnější předjetí. V dané situaci se sice jedná o nejlepší a dle zkušeností bezpečnější řešení, zákon s takovým specifikem však nepočítá. Doporučujeme obdobnou situaci řešit s tolerancí a ohleduplností.

V některých úsecích se vyplatí jet blíže ke středu

Poměrně často se v pražských ulicích vyskytují zúžené vozovky. Typicky je to například v místech, kde komunikace vede podél tramvajového ostrůvku. Navzdory tomu, že obecně by se cyklista měl pohybovat u pravého kraje silnice, ve zúžených úsecích je většinou lepší najet si dál od kraje směrem do středu pruhu. Díky tomu nebudou mít motoristé tendenci vás v úzkém místě předjet, což by vzhledem k malé boční vzdálenosti mezi oběma účastníky mohlo být velmi nebezpečné.

Uvedené doporučení o jízdě blíže ke středu vozovky se vyplatí využít i na kruhovém objezdu. Na něm je předjíždění motorovým vozidlem rizikové především ve chvíli, kdy chce motorista kruhový objezd opustit. Pokud by totiž před cyklistu na poslední chvíli „hodil myšku“, mohlo by dojít k boční srážce s velmi vážnými následky.

To, že pomalejší vozidla by se neměla předjíždět za každou cenu, platí ale i pro cyklisty. Vždy je nutné pamatovat na to, že mezi účastníky silničního provozu by vždy měl být boční odstup minimálně 1,5 metru.

Užití cyklopruhů je povinné

Na pražských silnicích je v současné době vyznačeno téměř 50 kilometrů cyklopruhů, které mají osobám na kole usnadnit průjezd vozovkou vedle motorových vozidel. Jedná se vždy o minimálně jeden metr široký jízdní pruh se svislým a vodorovným dopravním značením, podle kterého můžeme rozlišit dva typy cyklopruhu.

První je vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty. „Ten je na vozovce vyznačen zpravidla červeně podbarveným symbolem kola, vždy je však označen i svislou značkou a cyklista v něm má výsostní postavení. Motorová vozidla do něj mohou vjíždět pouze výjimečně, například při objíždění překážky, vždy ale musí respektovat pohyb cyklistů,“ uvádí David Horatius.

Druhým typem je ochranný jízdní pruh, který je vyznačen symbolem kola bez barevného podbarvení. „I v tomto pruhu platí, že by se v něm neměla pohybovat motorová vozidla. Na rozdíl od vyhrazeného jízdního pruhu do prázdného cyklopruhu ale mohou zasahovat širší dopravní prostředky, které jedou v souběžném pruhu, například autobusy,“ upřesňuje David Horatius.

V případě, že je cyklopruh na vozovce vyznačen, je jeho užití pro cyklistu povinné. Obvykle do něj najede ze silnice společně s motoristy. Pokud cyklista do cyklopruhu vjíždí z místa ležícího mimo vozovku (např. obytné či pěší zóny, společné stezky), nesmí při tom nikoho ohrozit ani omezit v jízdě. Naopak při jízdě v cyklopruhu, tedy ve vozovce, pro něj platí stejná práva v přednostech jako pro motoristy. Z cyklopruhu může odbočit do vedlejší komunikace, a to prostřednictvím odbočovacích pruhů i bez nich. Může odbočit i zcela mimo komunikaci či vybočit při objíždění překážek a předjíždění. Vždy však musí dát včas znamení o změně směru jízdy a ostatní vozidla jsou pak povinna mu bezpečné vyjetí z cyklopruhu umožnit. A to buď snížením rychlosti, nebo i zastavením, pokud si to situace vyžaduje.

V místě, kde cyklopruh končí, cyklista plynule pokračuje v jízdě s motorovými vozidly. Jejich řidiči nesmí jezdce na kole ohrozit a vždy jim musí umožnit bezpečné přeřazení.

V pražském provozu existují i vyhrazené jízdní pruhy, které jsou společně určené autobusům, cyklistům a vozidlům taxi služby či integrovaného záchraného systému. Takové pruhy jsou vyznačeny vodorovným i svislým dopravním značením, primárně slouží k zajištění rychlého průjezdu veřejné dopravy a záchranných složek a současně zvyšují bezpečnost cyklistů. Řidiči vozidel, pro které není tento pruh určen, do něj nesmí vjíždět. Výjimkou jsou situace, kdy potřebují odbočit či objet překážku.

Pro jízdu ve vyhrazeném pruhu také platí základní pravidlo o jízdě vpravo, a to tak, aby vždy zůstal dostatek volného místa pro autobusy a vozy taxi služby. Cyklisté, kteří v takovém pruhu jedou, musí brát na ostatní vozidla ohled, sledovat provoz za sebou a ve vhodných situacích umožnit ostatním vozidlům, především autobusům, bezpečné předjetí. S tímto manévrem mohou jezdci na kole autobusům pomoci například mávnutím ruky na znamení, že autobus může jet.

Jedním z kritických okamžiků jízdy v pruhu se společným provozem může být předjíždění autobusu na zastávce. Zde je důležité zvážit celou situaci: pokud již autobus dává znamení o tom, že se chystá vjet na silnici, je cyklista povinen mu vyjetí ze zastávky umožnit. Pokud se autobus k vyjetí chystá, jelikož je ukončen nástup cestujících a zavírají se dveře, měl by cyklista zvážit, zda stihne autobus bezpečně předjet, než začne dávat znamení, nebo zda raději nepřibrzdí dříve. Je třeba si uvědomit, že i když autobus nemá při vyjíždění ze zastávky přednost, zorné pole řidičových zrcátek je omezené, autobus dlouhý a cyklistu je možno snadno přehlédnout.

V některých případech je možné se setkat s tím, že platnost vyhrazených pruhů je časově omezena, většinou na dopravní špičky. Pro cyklisty ale mimo vyhrazené časy nenastává prakticky žádná změna – pruhem se projíždí stejný způsobem.

Piktogramový koridor nedává žádnou přednost

Dalším prvkem, který usnadňuje cyklistům jízdu v rušném provozu, je piktogramový koridor, který slouží jak cyklistům, tak motoristům ke snadnějšímu sdílení společného prostoru. Na vozovce je vyznačen vodorovným dopravním značením v podobě piktogramu cyklisty a směrového znaku.

„Užití piktogramového koridoru není pro cyklisty povinné. Jedná se pouze o doporučení, kudy je nejlepší vozovkou na kole projet,“ říká David Horatius. Z toho vyplývá, že tento prostor neposkytuje cyklistům žádnou zvláštní přednost, jiná práva ani povinnosti. Vzhledem k jejich orientačnímu charakteru je možné na piktogramové koridory kdykoliv najet a stejně tak je možné je i kdykoliv opustit.

Přímá úměra bezpečnosti

Jízda na kole není nijak děsivá. Zpoza řídítek se zpravidla ukáže být bezpečnější, než se může na první pohled zpoza volantu zdát. Je ale důležité, aby všichni účastníci silničního provozu dodržovali pravidla bezpečné jízdy, vzájemně se respektovali a naučili se ohleduplně sdílet společný prostor. Ne všichni motoristé mají chuť svým chováním usnadňovat cyklistům pohyb po silnici, ale i přes to je nutné dodržovat všechna pravidla a respektovat potřeby ostatních. Zároveň je nutné mít na paměti, že v tomto případě platí přímá úměra: čím ukázněnější budou samotní cyklisté, tím ohleduplněji se k nim budou chovat ostatní účastníci provozu. A čím více bude cyklistů na silnicích, tím bezpečnější se pro ně jízda stane.

„O zlepšení úrovně cyklodopravy se mohou zasloužit i sami občané, kteří mají možnost obrátit se na vedení své městské části s přáním o vytvoření bezpečných podmínek pro cyklisty například ve formě ochranného jízdního pruhu či prosbou o vytvoření nové stezky pro cyklisty,“ dodává David Horatius.