Hlavní město Praha po dohodě s provozovateli sběrných dvorů otevírá pro občany ode dneška resp. 1. dubna 2020 převážnou většinu sběrných dvorů hl. m. Prahy. Reaguje tak na situaci, kdy lidé s nastávajícím jarem začali odkládat především velkoobjemový odpad na místa, kam rozhodně nepatří, a zakládat černé skládky. Zároveň město vyjde vstříc požadavkům na úpravy sběru tříděného odpadu dle požadavku městských částí.

„Reagujeme tak na požadavky městských částí, které se na nás začaly s problémem obracet. Jednali jsme se všemi provozovateli dvorů a našli shodu na systému provozu. Fungování kvalitního systému nakládání s odpady v Praze i v této náročné době je jedna ze základních služeb, kterou město zajišťuje a kromě dočasného uzavření sběrných dvorů funguje bez omezení. Zároveň ale vyzýváme občany, aby byli ohleduplní a trpěliví a odkládali své odpadky jen na místa k tomu určená,“ říká náměstek primátora pro oblast životního prostředí a bezpečnosti Petr Hlubuček. 

Sběrné dvory byly uzavřeny společně s dalšími provozovnami v reakci na vyhlášení nouzového stavu vládou. Provoz sběrných dvorů bude nyní upraven tak, aby byly dodrženy zásady bezpečnosti a ochrany zaměstnanců před šířením koronaviru. Občané budou vpuštěni do prostoru dvora většinou po jednom, max. po třech, otvírací doba je v některých případech mírně zkrácena a počet zaměstnanců bude omezen.  

Na území Prahy je provozováno celkem 19 sběrných dvorů. V nich mohou obyvatelé odkládat následující druhy odpadů:

– objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti); suť z bytových úprav v množství do 1 m3 zdarma; dřevěný odpad; tříděné složky odpadu – papír, sklo, plasty, nápojové kartony, bioodpad, kovový odpad; nebezpečné složky komunálního odpadu; pneumatiky  –  od 25 Kč za kus podle velikosti; vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…); použitý textil, obuv a oděvy; použité potravinářské oleje a tuky (pouze v PET lahvích).

S nadcházejícím obdobím jara a delším pobytem obyvatel ve svých domovech se také zvýšilo množství tříděného odpadu odkládaného obyvateli do barevných popelnic. Městské části se proto mohou obrátit s požadavky na zvýšení četnosti svozu či úpravu stanovišť tříděného odpadu na Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, který bude požadavky řešit co nejrychleji ve spolupráci s Pražskými službami, a.s.      

Přehled sběrných dvorů

Sběrný dvůr Voctářova, Praha 8 – Libeň (provoz ukončen k 1. 1. 2023)

Aktuální provozní doba: Po – Pá 8:30 – 18:00 hod. So 8:30 – 15:00 hod.

Provozovatel: Ipodec – čisté město a.s.

Kontakt: 266 007 299, 731 909 653

Přijímaný nebezpečný odpad: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odp. s obsahem rtuti, olej a tuk kromě jedlého, barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čist. prostředky), nepoužitelná léčiva, baterie, akumulátory

Režim využívání: zdarma pro občany s trvalým pobytem na území hl.m. Prahy; vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem

Zpětný odběr výrobků: elektrická a elektronická zařízení (např. lednice, pračky, sporáky, malé spotřebiče, TV, PC, rádia, zářivky, výbojky, nástroje, hračky)