Etický kodex člena Zastupitelstva MČ Praha 7 účinný od 07.11.2022 Schválený usnesením Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0100/22-Z z jednání č. 7, ze dne 07.11.2022

I. Preambule

My, členové Zastupitelstva MČ Praha 7, považujeme výkon mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 7 za veřejnou službu občanům, od kterých jsme získali důvěru i právo zastupovat je při správě MČ Praha 7. Prohlašujeme, že se ve své činnosti po dobu výkonu mandátu řídíme slibem člena Zastupitelstva MČ Praha 7. Hlásíme se k odpovědnosti, a to jak morální, tak i právní, za své konání po dobu výkonu mandátu a dobrovolně se ve své práci řídíme, mimo jiné, i tímto Etickým kodexem.

Členové Zastupitelstva MČ Praha 7 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v planém znění složili tento slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a jejích občanů, řídit se ústavou a zákony České republiky.“

II. Deklarace zásad

1. Člen Zastupitelstva MČ Praha 7 (dále jen „zastupitel“) je zodpovědný za výkon svého mandátu všem občanům MČ Praha 7.

2. Zastupitel dbá na to, aby vykonával svoji funkci aktivně, zodpovědně, soustředěně a bezúhonně, v souladu s ústavním pořádkem, zákony a dalšími právními předpisy České republiky a v souladu se svým svědomím.

3. Zastupitel při výkonu své funkce se rozhoduje objektivně, kvalifikovaně, se znalostí věci a s ohledem na potřeby a zájmy MČ Praha 7.

4. Zastupitel nepřipustí při hlasování upřednostnění stranických direktiv, pokud jsou v rozporu s jeho ctí a svědomím a tím nepřipustí porušení slibu zastupitele.

5. Zastupitel se účastní každého zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 a jednání dalších orgánů MČ Praha 7, kterých je členem. Z jednání může být omluven v souladu s Jednacím řádem MČ Praha 7 a jednacími řády příslušných orgánů, jichž je členem, a to ze závažných důvodů. Zastupitel přichází na jednání připraven.

III. Poskytování informací

1. Zastupitel poskytuje veřejnosti informace související s výkonem svého mandátu s výjimkou těch, které v souladu s právními předpisy podléhají zvláštní ochraně. Tohoto omezení zastupitel dbá i po skončení mandátu. Zákonnou ochranu informací dodržuje i při komentování a zveřejňování jakýchkoliv zpráv a informací, a to i pro sdělovací prostředky. Toto omezení lze zrušit pouze na základě zákonného zmocnění.

2. Zastupitel poskytuje veřejnosti a orgánům MČ Praha 7 pouze pravdivé informace a neuvádí vědomě v omyl veřejnost, ostatní zastupitele ani zaměstnance MČ Praha 7 zařazené do Úřadu MČ Praha 7.

IV. Střet zájmů a neslučitelnost funkcí

1. Jednou ze základních povinností zastupitele je učinit vše nezbytné k zabránění střetu soukromého a veřejného zájmu a vzniku situací, které mohou podezření ze střetů zájmů vyvolávat.

2. Zastupitel se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho zájmem soukromým, tzn. jednání, které by přineslo jednostrannou a neoprávněnou výhodu jemu samotnému, jeho rodinnému příslušníkovi či osobě blízké nebo fyzické či právnické osobě, se kterou měl nebo má obchodní vztahy. V případě, že bude Zastupitelstvo MČ Praha 7 či některý z dalších orgánů MČ Praha 7, kterých je zastupitel členem, projednávat materiál dotýkající se jakýmkoliv způsobem zastupitele, jeho rodinného příslušníka či osoby blízké nebo fyzické či právnické osoby, se kterou měl nebo má obchodní vztahy, oznámí zastupitel tuto skutečnost před projednáváním příslušného materiálu v orgánu, který jej projednává, nejdéle však tak musí učinit před hlasováním o takovéto věci. Zastupitel by se měl dle svého uvážení v těchto případech diskuse a hlasování zdržet.

3. Zastupitel nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakkoliv spojenou s jeho postavením zastupitele, pokud mu to příslušné právní předpisy výslovně neumožňují.

4. Zastupitel po dobu výkonu svého mandátu neučiní a ani nenavrhne orgánům MČ Praha 7 učinit úkon, který by jeho osobně, jeho rodinného příslušníka či osobu blízkou nebo fyzickou či právnickou osobu, se kterou měl nebo má obchodní vztahy zvýhodnil v budoucím osobním nebo profesním životě po skončení výkonu jeho mandátu.

5. Zastupitel se zavazuje, že po ukončení svého mandátu nebude zneužívat informace a jiné výhody, které získal, či které vyplynuly z výkonu jeho bývalé funkce.

6. Zastupitel, který je po dobu výkonu svého mandátu zapsán v Obchodním rejstříku jako člen orgánu obchodní společnosti či její majitel, nesmí být členem příslušné výběrové komise, pokud se tato společnost uchází o přidělení veřejné zakázky od MČ Praha 7 a zavazuje se nepožadovat žádné informace o průběhu takového zadávacího řízení či takové řízení jakkoliv ovlivňovat.

V. Přijímání darů či jiných pozorností a služeb

1. Zastupitel nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, služby ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit jeho nestranné rozhodování.

2. Zastupitel nepřipustí, aby se v souvislosti s výkonem svého mandátu dostal do situace, kdy by byl zavázán oplatit prokázanou úsluhu, službu či jiné zvýhodnění či do situace, která by jej učinila být nuceně přístupným nepatřičnému vlivu fyzických nebo právnických osob snažících se prosadit své zájmy na úkor zájmů MČ Praha 7.

VI. Kontrolní postupy

1. Případné podezření z porušení ustanovení tohoto Etického kodexu prověří na návrh zastupitele, popř. skupiny zastupitelů nebo občana resp. skupiny občanů MČ Praha 7 Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 7.

2. Výsledky každého šetření Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 ve smyslu odst. 1 tohoto článku projedná Zastupitelstvo MČ Praha 7.

3. Při závažném či opakovaném porušení ustanovení tohoto Etického kodexu zastupitelem, může být zastupitel odvolán ze své funkce v Radě MČ Praha 7 či výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 a z dalších funkcí, do kterých ho tyto orgány jmenovaly či ustanovily. Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 7 může být při zvlášť závažných případech porušení tohoto Etického kodexu zastupiteli doporučeno i vzdání se mandátu zastupitele MČ Praha 7. Projednáváním výsledků šetření Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v Zastupitelstvu MČ Praha 7 nejsou dotčena práva politických klubů členů Zastupitelstva MČ Praha 7 na vlastní doporučení a závěry vůči zastupiteli, který závažně či opakovaně porušil ustanovení tohoto Etického kodexu a je členem příslušného polického klubu.

VII. Závěrečné ustanovení

1. Zastupitel se formou podepsaného čestného prohlášení ztotožňuje s tímto Etickým kodexem člena Zastupitelstva MČ Praha 7 s tím, že se bude řídit jeho ustanoveními. Čestná prohlášení budou evidována Kontrolním výborem Zastupitelstva MČ Praha 7.

2. Tímto Etickým kodexem nejsou dotčena práva a povinnosti zastupitelů stanovené právními předpisy a vnitřními předpisy MČ Praha 7.

VIII. Účinnost

1. Tento Etický kodex nabývá účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem MČ Praha 7.

Čestné prohlášení

k Etickému kodexu člena Zastupitelstva MČ Praha 7 schválenému usnesením Zastupitelstva MČ Praha 7 č.0100/22-Z z jednání č. 7, ze dne 07.11.2022

Člen Zastupitelstva MČ Praha 7 (jméno a příjmení)…………………………………… zvolený pro volební období ……………………..

Čestně prohlašuji, že se ztotožňuji s Etickým kodexem člena Zastupitelstva MČ Praha 7 s tím, že se budu řídit jeho ustanoveními. V případě porušení Etického kodexu Zastupitelstva MČ Praha 7 vyvodím patřičnou osobní a politickou odpovědnost.

V Praze dne

podpis