Obecní mateřské školy

Mateřská škola Letohradská se řídí mottem „Školka plná zábavy“. Nabízí moderní výukové technologie a moderní didaktické pomůcky. O bezpečnost se starají prostřednictvím kamerového systému, který se nachází jak u vchodu do budovy, tak i na chodbách školky.
Zahrada je součástí vnitrobloku.

Kroužky a mimoškolní aktivity: logopedie, MDS, hra na flétnu, VV, hudebně-pohybová výchova, angličtina, sportovní hry, návštěvy divadel, školy v přírodě, masopustní karneval, mikulášská nadílka, besídky, vycházky po Praze, výlety, oslava MDD, zahradní slavnost, lampionový průvod

Letohradská 370/1, Praha 7, tel.: 233 370 792, 604 447 235,  msletohradska@tiscali.cz, www.msletohradska.cz

V těsné blízkosti Stromovky objevíte Mateřskou školu U Studánky, která má vlastní hřiště i tělocvičnu. „Jaro, léto, podzim, zima – ve školce je vždycky prima!“ Cílem je užít si dny všední i sváteční, při kterých se ve školce dodržují jak české zvyky a tradice, tak i oslavy svátků novodobějších.

Kroužky a mimoškolní aktivity: anglický jazyk s rodilým mluvčím, lezecká stěna, hra na flétnu, tanečky, opičí dráha, míčové hry a florbal, výtvarná výchova, hudební, sportovní a dramatický kroužek, plavecký kurz na Výstavišti, návštěva zoo, botanické zahrady, muzeí a výstav.
Každý měsíc probíhá ve školce divadelní či jiné zajímavé představení.

U Studánky 4, Praha 7, tel.: 725 818 879, msustudanky@seznam.cz, www.msustudanky.webnode.cz

V Letenských sadech se nachází Mateřská škola Kostelní, která je po celkové rekonstrukci.
Zaměřují se zde zejména na tvořivost dětí. Hlavním cílem je citlivě a komplexně působit na osobnost každého dítěte tak, aby se po všech stránkách rozvíjelo a mohlo úspěšně zvládat nároky života, které jsou na něj běžně kladeny.

Kroužky a mimoškolní aktivity: keramika, malování, počítače, angličtina, saunování, pohybový kroužek Kuřátka, plavání, drakiáda, Punčová sobota, mikulášská nadílka, vánoční posezení s rodiči, Štrúdlová sobota, karneval, čarodějnický rej, celodenní výlet, oslava dne dětí, divadla, školy v přírodě, zahradní slavnost.

Kostelní 37/7 Praha 7, tel.: 233 374 436, ms.kostelni@volny.cz, www.mskostelni.cz

MŠ Nad Štolou se drží motta: „Rok v mateřské škole s úsměvem.“ V této školce se snaží o
celkový rozvoj dítěte se zaměřením na jeho adaptaci a socializaci a estetickou výchovu.

Kroužky a mimoškolní aktivity: angličtina, dramatický kroužek, keramika, výlety, divadelní
představení, vánoční besídky, škola v přírodě, zahradní slavnost, Mikuláš, výstavy, rozloučení
se školáky, návštěvy prvních tříd, olympiáda, MDD

Nad Štolou 6, tel.: 233 371 448, 733 633 522, mts_nadstolou@volny.cz, http://www.praha7.cz/1529_MS-Nad-Stolou

Kroužky a mimoškolní aktivity: keramika, plavání, divadelní a hudební představení, výtvarné dílny s rodiči, návštěva divadel a Národní galerie, hraní na hudební nástroje, karneval, narozeninové oslavy dětí, tematické vycházky po Praze, škola v přírodě, návštěva 1. tříd ZŠ, jarní výlet, Den dětí, rozloučení s předškoláky

Janovského 52, Praha 7, tel.: 220 870 517, ms.janovskeho@centrum.cz, http://www.praha7.cz/1530_MS-Janovskeho

Školka zaměřující se na environmentální výchovu. Díky celkové rekultivaci zahrady vznikl projekt s názvem Zahrada – čtvero ročních období. Prostor atria se tak proměnil na přírodní  „ekoučebnu“. Pro děti zde vzniklo lanové centrum a jezírko. V září došlo k dokončení komunitního a interaktivního prostoru.

Kroužky a mimoškolní aktivity pro všechna pracoviště: hra na zobcovou flétnu, angličtina pro nejmenší, keramický kroužek, plavání, divadla a vzdělávací programy v MŠ i mimo ni, cílené výlety, školy v přírodě, tematické spaní ve školce, tradiční akce školy pro děti a rodiče, akce pro veřejnost Školkohraní.

Na Maninách 1080/29a, Praha 7 a U Pergamenky 1144/1a, Praha 7, Ortenovo nám 1505/37, Praha 7, tel.: 739 630 246, www.msuranie.net

Od 26.9.2016 Mateřská škola U Uranie otevřela nové detašované pracoviště „Ortenovo náměstí“ na adrese Ortenovo náměstí 1505/37, kde jsou nově zrekonstruované 3 třídy a následně od září 2017 se budou otevírat další 2 třídy. Třídy jsou plně vybaveny novým nábytkem a zároveň je zde nově vybudovaná kuchyně.

Program s názvem Hrajeme si celý den rozvíjí u dětí rozumové schopnosti, upevňuje rodinné vztahy a vztah k přírodě. Mateřská škola podporuje iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii dětí. Program přistupuje k dětem individuálně, a tak respektuje zájmy a potřeby každého dítěte.

Kroužky a mimoškolní aktivity: angličtina, hudebně-pohybový kroužek, hra na flétnu, plavání, boulderové lezení, divadelní představení, dílničky pro rodiče a jejich dětičky, besídky, výlety, školy v přírodě, lyžařský výcvik, karneval, společné akce se ZŠ Tusarova, projekt Klíček – příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ ve spolupráci se ZŠ Tusarova

Tusarova 27, Praha 7, tel.: 220 805 525, ms.tusarova@centrum.cz, www.skolatusarova.cz

Mateřská škola je fakultní školou Pedagogické fakulty UK. Kromě vzdělávacího programu Jaro, léto, podzim, zima pro děti předškolního věku nabízí i mateřské centrum pro děti od dvou do čtyř let. Součástí je i zahrada, kde byla v létě 2016 dokončena rozsáhlá rekonstrukce, na kterou přispěla Městská část Praha 7.

Kroužky a mimoškolní aktivity: angličtina, dramatický, hudebně-pohybový a výtvarný kroužek, kroužek keramiky a hry na zobcovou flétnu

Na Výšinách 3/1075, Praha 7, tel.: 233 373 770, mts-vysiny@volny.cz, www.msnavysinach.cz

 

Obecní základní školy

Škola nabízí studijní program pro prvňáčky Step by step – Začít spolu. Angličtinu se žáci učí již od 1. třídy (i s rodilým mluvčím), němčinu od 7. třídy. V rámci zvyšování kvality výuky je od 2. ročníku posilována výuka češtiny a matematiky. Škola si zakládá na individuálním přístupu k žákům a zdravém životním stylu. Samostatná školní družina je otevřena od 6.30 do 17.30 hodin. 

Volnočasové aktivity a vybavení: Sportovní, jazykové, taneční, hudební, počítačové kroužky, školní dílna, keramická pec, dvě tělocvičny, velké hřiště, přírodní učebna, divadelní sál, učebna s novými počítači, wi-fi připojení na web, nová jídelna (výběr ze dvou chodů), nová sociální zařízení, interaktivní tabule.

Ortenovo náměstí 34, tel: 603 486 923, smid@zstgm7.cz, www.zstgm7.cz

Vyučuje dle školního vzdělávacího programu Klíč k poznání, který vychází z koncepce rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem je poskytnout dětem základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Škola vyniká realizací zajímavých celoškolních projektů a pestrou nabídkou povinně volitelných předmětů. 

Volnočasové aktivity a vybavení: výtvarně-pracovní kroužek, sportovní, dramatický, hudební, jazykové kroužky, vaření, roztleskávačky, mažoretky, florbal, dvě tělocvičny, hřiště s umělým povrchem, školní aula, knihovna, učebna informatiky s 29 počítači připojenými na internet, pracovna fyziky, cizích jazyků, cvičná školní kuchyňka, školní dílna.

Tusarova 21, tel: 603 338 256, skola.tusarova@seznam.cz, www.skolatusarova.cz

Školní vzdělávací program Škola pohody, tedy bez zbytečného stresu, napětí, nervozity. V každém ročníku ZŠ nabízí jednu třídu zaměřenou na hudební výchovu (v 1. ročníku 2 hod./týden, od 2. ročníku + 2 hod. sborového zpěvu) a jednu třídu se zaměřením na rozšířenou výuku anglického jazyka (v 1. ročníku 2 hod. týdně + možnost konverzace). Škola je jako jediná v Praze 7 bezbariérová (výtah, plošiny). Úzce spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK, testuje některé fakultní projekty i studijní materiály. 

Volnočasové aktivity a vybavení: Knihovna, výtvarný ateliér, keramická dílna (2 keramické pece), tělocvična na míčové hry a gymnastiku, venkovní osvětlené hřiště s umělým povrchem,  37 kroužků, interaktivní tabule, každoročně letní tábor.

Umělecká 8, tel: 602 250 101, fzsumelecka@seznam.cz, www.fzsumelecka.cz

ZŠ vyučuje dle školního vzdělávacího programu 3in (invence, inspirace, investice), který  zdůrazňuje činnostní ráz vyučování a pozitivní hodnocení, orientaci na osobnost žáka, vede k přirozené diferenciaci ve vyučování. Cíleně jsou zapojovány efektivní metody a formy práce s dětmi, a to od projektového vyučování přes experimenty po praktické ověřování dovedností a vědomostí. Jako fakultní škola PedF UK v Praze je dlouhodobě zapojena do mezinárodních projektů se zaměřením na využití moderních technologií a metod ve výuce. Škola je spoluzakladatelem komunity Tvořivé školy (důraz na propojení předmětů, výuku k tvořivosti, vedení žáků ke kulturnosti). 

Volnočasové aktivity a vybavení: výtvarný klub, výuka moderního tance, angličtina, hudební kurzy, ateliér, aula, moderní PC pracovna, interaktivní tabule, gymnastický sál a tělocvična, hřiště ve vnitrobloku, moderní školní kuchyňka a stravovací zařízení.

Korunovační 8, tel: 731 189 723, komrska@korunka.org, www.korunka.gns.cz 

Základní škola Fr. Plamínkové je základní školou s rozšířenou výukou jazyků s dlouholetou tradicí. Ve škole je kladen důraz na kvalitní všeobecné vzdělání, rozvoj kompetencí pro 21. století. Učitelé ve výuce kombinují klasické i moderní metody tak, aby jejich výuka maximálně rozvíjela schopnosti žáků. 

Škola nabízí nadstandardní počet hodin povinné výuky cizích jazyků již od 1. ročníku. Od 5. ročníku je výuka vybraných předmětů vedena v anglickém jazyce metodou CLIL (pracovní činnosti, hudební výchova, Culture and Media Studies). Od 6. ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk – němčinu, francouzštinu nebo španělštinu. Pořádány jsou každoroční zájezdy do zahraničí, a to včetně výměnných pobytů (Holandsko, Francie). Škola má vlastní školní poradenské pracoviště a ve škole působí školní psycholog. Ve škole jsou zavedeny školní uniformy.

Volnočasové aktivity a vybavení: školní družina i školní klub, jazykově orientované zájmové kroužky vedené českými i rodilými mluvčími, sportovní kroužky v českém i anglickém jazyce; venkovní třída, počítačová učebna s 30 stolními počítači, všechny třídy jsou vybaveny počítačem, klasickým či interaktivním projektorem či interaktivní tabulí, cvičná kuchyňka, 2 tělocvičny, školní hřiště, keramická dílna a pec, anglická a česká knihovna.

Františka Křížka 2, tel: 733 106 029, skola@plaminkova.czwww.plaminkova.cz

Škola klade důraz na jazykové znalosti, zavádění moderních technologií do výuky, systematické rozvíjení osobnostně sociálních dovedností žáků a na individuální přístup k potřebám jednotlivých žáků. Matematiku vyučujeme dle principů metody prof. Hejného, od 1. třídy probíhá výuka angličtiny s možností konverzace s rodilým mluvčím, další cizí jazyk je vyučován od 6. třídy (na výběr němčina, ruština, francouzština, španělština). Od 3. třídy mají žáci možnost volby mezi konverzací v cizím jazyce a předmětem matematika plus.

V budově na Strossmayerově nám. 4 otevíráme vedle tříd se všeobecným programem také jednu třídu s výukou některých předmětů v anglickém jazyce. V budově Letohradská 1 otevíráme třídu s prvky intuitivní a waldorfské pedagogiky a nově v budově U Uranie 14 také specializovanou třídu pro žáky se specifickými potřebami učení.  

Volnočasové aktivity a vybavení: florbal, stolní tenis, míčové hry, keramika, tanec, výtvarné a rukodělné aktivity, šachy, kroužek Věda nás baví, Intellectus, horolezectví, Odpolední anglický klub, flétna, vaření, dramatický kroužek, program Ped Academy; keramické dílny, sportovní hřiště ve vnitrobloku, tělocvičny a gymnastická hala, odborné učebny, interaktivní tabule, počítače a digitální hnízda, žákovská dotyková zařízení.

Strossmayerovo nám. 4, tel: 604 279 586, sekretariat@zs-stross.cz
Letohradská 1, regina.rozkosova@zs-stross.cz, www.letohradska.cz
U Uranie 14, bozena.palusgova@zs-stross.cz, www.zs-stross.cz

 

Další

Pečovatelské centrum je příspěvkovou organizací zřizovanou Městskou částí Praha 7. Poskytuje služby v oblasti terénní pečovatelské služby, zajišťuje provoz pobytového zařízení sociálních služeb a denních dětských jeslí. Jeho dlouhodobým cílem je podpora rodičů s dětmi a seniorů v domácím prostředí.

Heřmanova 1, tel.: 220 874 601, reditel.pcp7@email.cz, 602 331 209

www.pecovatelskecentrum.cz

Poliklinika Prahy 7 (Sdružené ambulantní zařízení -SAZ) je příspěvkovou organizací zřizovanou Městskou částí Praha 7. Poliklinika poskytuje léčebnou a preventivní činnost a rehabilitační péči pro děti a dospělé. Naleznete zde ordinace praktického lékaře pro dospělé, interny, diabetologie, chirurgie, ortopedie, neurologie, gynekologie, dermatovenerologie (kožní), ORL (ušní, nosní, krční), OTRN (plicní), dětského psychologa, kardiologie, EKG, RTG a SONO.

Františka Křížka 683/22,  tel.: 220 190 653, informace@pp7.cz

www.poliklinikaprahy7.cz

Společnost 7U s. r. o. zajišťuje komplexní servis spojený se správou, provozem a údržbou domů, bytů i nebytových prostor, které jsou v majetku Městské části Praha 7. V technické správě je obsažena kompletní péče o objekty ( stavební a instalatérské práce, zahradnické práce, deratizační služby, apod. ), zajišťovánívšech revizí daných zákonem, okamžité odstranění veškerých poruch havarijní službou. V ekonomické oblasti je hlavní činností předpis nájemného pro nájemníky, inkaso plateb, roční vyúčtování služeb. Společnost 7U s. r. o. zajišťuje komplexní komunální úklid na celém území Městské části Praha 7.

Komunardů 46,  tel.: 778 051 077,  sprava@7usro.cz

www.sedmaubytovaci.cz