Útvar kontroly, auditu a stížností (ÚKAS) prověřuje dodržování právních předpisů a směrnic. Dbá na ochranu veřejných prostředků a stará se o interní kontroly městské části. Kontroluje také příspěvkové organizace zřizované městskou částí, žadatele o veřejné dotace a jejich příjemce. Řeší případy možného korupčního jednání ze strany zaměstnanců, přijímá a řeší stížnosti fyzických i právnických osob ohledně nespokojenosti s jednáním zaměstnanců a vyřizuje i ty stížnosti, které nelze postoupit jinému odboru. Má na starosti dotazník spokojenosti občanů, který vyhodnocuje a předává vedení radnice.


V oblasti auditu:

 • Na základě objektivního hodnocení rizik zpracovává roční a střednědobý plán jednotlivých finančních, systémových a věcných auditů; přípravu plánů projednává se starostou MČ Praha 7.
 • Na základě nezávislého a objektivního přezkoumání vyhodnocuje nastavení a účinnost vnitřního kontrolního systému tak, aby rizika vztahující se k činnosti MČ Praha 7 byla včas rozpoznávána a byla přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění.
 • Bez zbytečného odkladu informuje starostu MČ Praha 7 o zjištěních z provedených auditů, předkládá doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti MČ Praha 7 a nastavení vnitřního kontrolního systému.
 • V rámci finančních auditů prověřuje průkaznost systému vedení evidence majetku, proces inventarizace, správnost údajů vykázaných ve finančních, účetních a jiných výkazech.
 • V rámci auditů systémů prověřuje a hodnotí účinnost systémů a procesů, které by měly zabránit vzniku neúměrných rizik a systémových nedostatků, financování činnosti Úřadu, zajištění správy veřejných prostředků při zadávání veřejných zakázek, postup při schvalování platebních příkazů odpovědnými osobami a úplnost a správnost zaznamenaných transakcí.
 • V rámci auditů výkonů prověřuje hospodárné, účelné a efektivní vynakládání veřejných prostředků MČ Praha 7 a způsob řízení materiálních, finančních a lidských zdrojů.

V oblasti poskytování informací podle informačního zákona:

 • Přijímá a eviduje žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Dohlíží na dodržování zákonem stanovených lhůt pro vyřizování těchto žádostí.
 • Při vyřizování žádostí spolupracuje s jednotlivými odbory Úřadu.
 • Dává souhlasné stanovisko dotčeným odborům Úřadu se zasláním odpovědi žadateli dle informačního zákona.
 • Zpracovává výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V oblasti kontroly a stížností:

 • Prověřuje dodržování právních předpisů a interních směrnic přijatých orgány MČ Praha 7 v mezích těchto předpisů, při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených cílů a úkolů.
 • Prověřuje zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky.
 • Na základě provedených kontrol zajišťuje včasné a spolehlivé informování tajemníka o nakládání s veřejnými prostředky a o jejich průkazném účetním evidování.
 • Zpracovává roční plán kontrol na základě objektivního hodnocení rizik, která vyplývají ze stanovených cílů a úkolů MČ Praha 7 s přihlédnutím k výsledkům kontrol z uplynulého období; přípravu ročního plánu projednává s tajemníkem.
 • Zpracovává zprávy o výsledcích provedených finančních kontrol, vede jejich evidenci, sestavuje souhrnnou roční zprávu o výsledcích finančních kontrol, kterou předkládá Magistrátu hl. m. Prahy.
 • Provádí mimořádné kontroly na základě pokynu starosty MČ Praha 7 nebo tajemníka, případně na základě svých vlastních poznatků nebo zjištění.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Útvar kontroly, auditu a stížností
Na Maninách 38/1237
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Pořízka Jiří, Bc.

vedoucí útvaru
gsm. +420737660669
PorizkaJ@Praha7.cz
Na Maninách 38/1237

Marešová Ivana

finanční kontrolorka
gsm. +420603775452
MaresovaI@Praha7.cz
Na Maninách 38/1237

Görner Stanislav, Ing.

finanční kontrolor
gsm. +420607721178
GornerS@Praha7.cz
Na Maninách 38/1237

Zaměstnanci tohoto odboru často pracují mimo kancelář, pokud je budete chtít navštívit, doporučujeme si předem domluvit schůzku. Děkujeme za pochopení.