Oddělení dokladů a evidence obyvatel (ODEO) zpracovává údaje vedené v informačním systému pro Ministerstvo vnitra a užívá údaje z informačního systému o obyvatelích. Poskytuje údaje z informačního systému, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo pokud to vyžaduje činnost orgánů státní správy a orgánů pověřených výkonem státní správy.


Zpracovává údaje vedené v informačním systému pro Ministerstvo vnitra a užívá údaje z informačního systému o obyvatelích.

 • Poskytuje údaje z informačního systému, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo pokud to vyžaduje činnost orgánů státní správy a orgánů pověřených výkonem státní správy.
 • Ve spolupráci s příslušnými zdroji informačního systému zajišťuje aktuální správnost a úplnost údajů vedených v informačním systému.
 • Poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel občanům, pokud jde o údaje k jejich osobě.
 • Rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností.
 • Rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení.
 • Rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho části a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
 • Přijímá ohlášení občana o změně místa trvalého pobytu a vydává potvrzení o změně místa trvalého pobytu.
 • K žádosti vlastníka objektu nebo jeho vymezené části sděluje jména, příjmení a data narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu v objektu.
 • Přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu.
 • Přijímá sdělení občana, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky.
 • Vede v evidenci obyvatel (na písemnou žádost občana) údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.
 • Vede spisovou dokumentaci písemností týkajících se agendy evidence obyvatel.
 • Přijímá žádosti o vydání strojově čitelného občanského průkazu s biometrickými údaji a s kontaktním elektronickým čipem s využitím údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel a evidence občanských průkazů a současně pořizuje biometrické údaje občana, a tyto průkazy vydává.
 • Přijímá žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů a tyto průkazy vydává.
 • Rozhoduje o skončení platnosti občanského průkazu a přijímá od občanů hlášení o poškození, zničení, ztrátě, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu.
 • Přijímá nalezené občanské průkazy, občanské průkazy zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého. Přijímá občanský průkaz občana, který ukončil trvalý pobyt na území ČR, pozbyl státního občanství.
 • Má oprávnění zadržet občanovi neplatný občanský průkaz a povinnost vydat mu o této skutečnosti potvrzení.
 • Na žádost občana přebírá do úschovy občanský průkaz občana po dobu jeho dlouhodobého pobytu v zahraničí.
 • Vede evidenci vydaných občanských průkazů a zajišťuje znehodnocování neplatných občanských průkazů.
 • Poskytuje údaje z informačního systému evidence občanských průkazů občanům, pokud jde o údaje k jejich osobě.
 • Vede spisovou dokumentaci písemností týkajících se agendy občanských průkazů.
 • Přijímá žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji s využitím údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel a evidence cestovních dokladů a současně pořizuje biometrické údaje občana, a tyto pasy vydává.
 • Rozhoduje o přerušení či zastavení řízení, pokud nejsou oprávněnou osobou předloženy všechny doklady potřebné pro vydání cestovního dokladu.
 • Rozhoduje o skončení platnosti cestovního pasu a přijímá od občanů hlášení o zničení, ztrátě nebo odcizení cestovního dokladu.
 • Přijímá nalezené cestovní doklady, cestovní doklady zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého.
 • Poskytuje údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů občanům, pokud jde o údaje k jejich osobě.

Vede spisovou dokumentaci písemností týkajících se agendy cestovních

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.

Pro každý požadovaný úkon je nutné mít zvláštní pořadové číslo.

placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz
dveře 1.08/1.08a

Feixová Věra

referentka
tel. +420220144207
FeixovaV@Praha7.cz
dveře 1.08/1.08a

Pek Alexandr

referent
tel. +420220144207
PekA@Praha7.cz
dveře 1.08/1.08a

Votrubová Zdeňka

referentka
tel. +420220144203
VotrubovaZ@Praha7.cz
dveře 1.08/1.08a

Šmíd Jan

referent
tel. +420220144206
SmidJ@Praha7.cz
dveře 1.08/1.08a

Špatzová Ivana

referentka
tel. +420220144204
spatzovai@praha7.cz
dveře 1.08/1.08a