Odbor personálních činností (OPČ) má na starosti nástupy nových zaměstnanců a odchody stávajících, vede osobní spisy, zpracovává mzdy a dovolené. Organizuje výběrová řízení na volné pozice. Zajišťuje vzdělávání zaměstnanců. Administrativně vede agendu hodnocení zaměstnanců či adaptační plán nových zaměstnanců.


Odbor personálních činností – OPČ

 • Administrativně zajišťuje nástupy nových zaměstnanců a výstupy stávajících zaměstnanců se všemi náležitostmi.
 • Vede evidenci osobních spisů, zpracovává stanovené údaje o zaměstnancích v personálním programu v elektronické podobě.
 • Vede evidenci přijatých a propuštěných zaměstnanců, přehled o stavu a pohybu zaměstnanců.
 • Zpracovává žádosti o úpravu pracovní doby a poskytování neplaceného volna.
 • Potvrzuje doby zaměstnání bývalých zaměstnanců, vydává a eviduje služební průkazy.
 • Provádí veškerou činnost spojenou se zajištěním výběrových řízení na obsazení uvolněných pozic nejen dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
 • Organizuje a zajišťuje účast zaměstnanců na odborných kurzech a seminářích.
 • Navrhuje tajemníkovi platové zařazení zaměstnanců MČ Praha 7 a povolení výjimek z předepsané kvalifikace ve smyslu mzdových předpisů.
 • Připravuje rozpočtový návrh a zároveň projednává veškeré změny či úpravy rozpočtu.
 • Sleduje veškerou tvorbu i čerpání finančních prostředků na základě schváleného, případně upraveného rozpočtu, vyhotovuje a následně prověřuje rozpočtová krytí u příkazů k úhradě.
 • Zajišťuje komplexní automatizované zpracování platů a odměn členů Zastupitelstva včetně zabezpečení všech dokladů nutných pro zaúčtování výše uvedeného.
 • Zajišťuje výplatu platů, mzdových náhrad a odměn zaměstnancům, přiznaných podle právních předpisů, obdobě tak i členům Zastupitelstva uvolněných pro výkon funkce.
 • Provádí hmotné zabezpečení členů Zastupitelstva včetně náhrad ušlého zisku.
 • Přijímá od zaměstnanců žádosti o dávky nemocenského pojištění. K žádosti připojuje vyplněný tiskopis a vše neprodleně posílá PSSZ.
 • Vede evidenci čerpání dovolených zaměstnanců, pracovní neschopnosti a celkovou agendu pojištění.
 • Zpracovává dle příslušných pokynů Statistického úřadu čtvrtletní výkaz P2-04, pololetní a roční výkaz ISP.
 • Provádí kontrolu mzdových a evidenčních listů. Zpracované evidenční listy odesílá na PSSZ.
 • Provádí výpočet daně z platu a odměn zastupitelů (kap. 912), vede evidenci a zabezpečuje odvod daně ve stanoveném termínu.
 • Vydává veškerá potvrzení o příjmu (pro sociální dávky, soudní řízení, úvěry).
 • Kontroluje dodržování předpisů v oblasti pracovního práva.
 • Provádí kontrolu čerpání platových a mzdových prostředků na úseku HČ i VHČ.
 • Měsíčně vyčísluje částku odpovídající platovým nákladům včetně pojistného (placeného zaměstnavatelem), vynaloženým v oblasti ZPS, OSPOD, JKM a VHČ.
 • Zajišťuje vzdělávání zaměstnanců dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
 • Vede evidenci vzdělávání zaměstnanců a zkoušek odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
 • Zajišťuje zaškolování nově nastupujících zaměstnanců Úřadu, seznamuje je se závaznými pracovněprávními předpisy.
 • Administrativně zajišťuje hodnocení zaměstnanců Úřadu a uchovává hodnotící dotazníky.
 • Administrativně zaštiťuje adaptační proces zaměstnanců Úřadu.
 • Vede a eviduje elektronický docházkový systém.
 • Eviduje životní a pracovní jubilea zaměstnanců a s tím související výplatu peněžních darů ze SFZ.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor personálních činností
U Průhonu 1338/38
placeholder

Pouzarová Eva

vedoucí odboru
tel. +420220144172
gsm. +420739686421
PouzarovaE@Praha7.cz
dveře 4.01

Marečková Jitka

mzdová účetní
tel. +420220144101
gsm. +420737110417
MareckovaJ@Praha7.cz
dveře 4.02

Havlová Monika

referentka vzdělávání
tel. +420220144099
gsm. +420739431800
havlovam@praha7.cz
dveře 4.02