Odbor informačních technologií (IT) má na starosti výpočetní techniku úřadu městské části, včetně jejího nákupu, oprav či vyřazení. Zveřejňuje informace na městském webu, zabezpečuje datovou síť, spravuje datovou schránku, stará se o programy, aplikace a registry využívané úřadem.


Odbor informačních technologií – IT

Ve své působnosti se řídí zák. č. 365/2000 Sb., o Informačních systémech veřejné správy v platném znění a zák. č. 320/2001 Sb., o Finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění (řídící kontrola §§ 26, 27).

 • Navrhuje a následně realizuje koncepci zavádění výpočetní techniky.
 • Dává souhlas k nákupu, změnám a úpravám programových prostředků.
 • Ve spolupráci s externími firmami zajišťuje opravy výpočetní techniky.
 • Poskytuje informace a potřebný servis uživatelům výpočetní techniky.
 • Zajišťuje správu počítačových sítí na IC Úřadu.
 • Ve spolupráci a na základě podkladů jednotlivých odborů zveřejňuje informace na webových stránkách MČ Praha 7.
 • Zajišťuje zabezpečení datové sítě.
 • Řídí projekty provozu, údržby a rozvoje IS.
 • Dohlíží na dodržování zákonů týkajících se provozování a rozvoje IS veřejné správy.
 • Koordinuje činnosti spojené s provozem IS.
 • Zpracovává návrhy rozpočtu pro oblast informatiky.
 • Eviduje a vyhodnocuje požadavky uživatelů na výpočetní techniku a softwarové vybavení
 • Zajišťuje nákupy HW a SW dle potřeb uživatelů v návaznosti na rozpočet.
 • Kontroluje smlouvy dodavatelských firem softwarového vybavení a výpočetní techniky po věcné stránce.
 • Zajišťuje realizaci zákona o zadávání veřejných zakázek v podmínkách odboru informatiky.
 • Vede evidenci veškeré výpočetní techniky a programového vybavení.
 • Provádí kontrolu a evidenci faktur, dodacích listů a záručních listů.
 • Spravuje datovou schránku Úřadu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.
 • Zajišťuje propojení IS úřadu s IS Základních registrů státní správy dle zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění.
 • Zajišťuje správu a rozvoj IS v souladu s vyhláškou č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy.
 • Zajišťuje údržbu, aktualizaci a instalaci všech aplikací používaných na Úřadě.
 • Zajišťuje správu části eGovernmentu v rozsahu kompetencí pro Úřad, zejména systém Czech Point, autorizované konverze a datových schránek.
 • Zajišťuje správu resortních IS v rozsahu kompetencí pro Úřad jako je např. „Evidence obyvatel MV“, „Registr živnostenského podnikání“ apod.
 • Spravuje dokumentaci IS dle příslušných právních předpisů.
 • Provádí analýzu potřeb uživatelů a na základě této analýzy zajišťuje úpravy informačního systému ve spolupráci s dodavateli.
 • Zajišťuje agendu správy elektronických podpisů
 • Spravuje přístupy uživatelů do Základních registrů státní správy
 • Zajišťuje instalace operačních systémů a základní nastavení PC.
 • Přiděluje přístupová práva uživatelů k počítačové síti. Úřadu.
 • Zajišťuje bezpečnost IS a vytváří bezpečnostní politiku IS Úřadu
 • Spravuje síťové tiskárny a tiskové fronty.
 • Spravuje systém elektronické pošty.
 • Zajišťuje bezpečnou komunikaci a přenos dat s externími organizacemi.
 • Provádí technickou údržbu počítačové sítě včetně všech stanic a tiskáren.
 • Spravuje připojení Úřadu k síti Internet, zajišťuje bezpečnost tohoto připojení.
 • Provádí zálohování všech dat uložených na síťových serverech.
 • Spravuje antivirový a antispamový systém.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor informačních technologií
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Tomíček Vojtěch, Bc.

vedoucí odboru
gsm. +420776268014
TomicekV@Praha7.cz
dveře 6.02

Foglová Monika

referent
gsm. +420605857483
FoglovaM@Praha7.cz
dveře 6.01

Cajthaml Lukáš

referent
gsm. +420737887112
CajthamlL@praha7.cz
dveře 6.01

Rošický Jiří, Ing.

metodik a pověřenec (DPO)
gsm. +420604590908
RosickyJ@Praha7.cz
dveře 6.01

Hejl David

referent
gsm. +420777460897
HejlD@Praha7.cz
dveře 6.01

Krejčí Anna, Ing.

referent
gsm. +420778739163
KrejciA@Praha7.cz
dveře 6.01