Oddělení financování majetku a zdaňované činnosti (OFMZČ) je zřízeno zejména pro oblast rozpočtu a evidence nemovitého majetku Hlavního města Praha svěřeného MČ Praha 7. 


Oddělení financování majetku a zdaňované činnosti – OFMZČ

 • Oddělení je zřízeno zejména pro oblast rozpočtu a evidence nemovitého majetku HMP svěřeného MČ Praha 7 a pro oblast rozpočtu investic a oprav majetku HMP svěřeného MČ Praha 7 v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními normami MČ Praha 7.
 • Vede evidenci nemovitého majetku, zajišťuje doklady o pohybu majetku a odpisy majetku pro oddělení účetnictví.
 • Vede evidenci ukončených investic a technického zhodnocení majetku na kartách majetku, které provádí na základě protokolu o zařazení ukončených investic a technického zhodnocení do majetku.
 • Vede evidenci všech kupních smluv na nemovitosti v úplném vlastnictví obce – MČ, eviduje a kontroluje jejich plnění.
 • Sleduje výdaje a příjmy v návaznosti na hospodaření s majetkem MČ a rozborové podklady předává oddělení rozpočtu.
 • Spravuje jednotlivé účty zdaňované činnosti a pravidelně zpracovává jejich rozborové zprávy.
 • Na základě podkladů Odboru majetku zpracovává návrh finančního plánu zdaňované činnosti a následně zajišťuje kontrolu jeho plnění v rámci svých kompetencí.
 • Pravidelně zpracovává rozborové zprávy za úsek zdaňované činnosti a předkládá je za Odbor finanční k projednání a schválení Finančnímu výboru, Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 7.
 • Sleduje a kontroluje rozbor hospodaření firmy, se kterou je uzavřena příkazní smlouva pro výkon správy obecních domů, a provádí po stránce ekonomické kontrolu plnění této smlouvy. 17
 • Na základě návrhu a požadavků Odboru majetku zpracovává návrh plánu oprav a dlouhodobého finančního výhledu v oblasti bytového hospodářství a nebytových prostor v budovách ve vlastnictví HMP ve správě MČ Praha 7 (mimo budov škol a školských zařízení ve vlastnictví MČ).
 • Zajišťuje fakturační agendu a agendu finančního krytí pro odbory OIVZ a OMA.
 • Zajišťuje přípravu návrhu, projednání návrhu rozpočtu investičních akcí a akcí zaměřených na opravu majetku HMP svěřeného MČ Praha 7 pro odbory OIVZ a OMA.
 • Připravuje návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu oblasti kapitálových a běžných výdajů a plánu oprav hrazených ze zdaňované činnosti MČ Praha 7 pro OMA a OIVZ, provádí kontrolu a sleduje plnění rozpočtu a finančního plánu.
 • Zajišťuje podklady pro rozpočtové změny a opatření pro oddělení rozpočtu sestavuje a pořizuje požadavky MČ Praha 7 na rozpočet HMP v oblasti investičních výdajů v aplikaci GINIS – PRO.
 • Tvoří komentáře a přehledy čerpání finančních prostředků na akce z kapitálových i běžných výdajů a zdaňované činnosti jako součást zpráv pro RMČ a ZMČ Praha 7.
 • Zabezpečuje likvidaci faktur na základě platebních příkazů nebo likvidačních poukazů v rámci kapitálových a běžných výdajů a zdaňované činnosti, v rámci činnosti odborů OMA a OIVZ.
 • Vytváří přehledy proplacených faktur za kapitálové a běžné výdaje a zdaňovanou činnost; kontroluje zaúčtování jednotlivých platebních příkazů na účetní sestavy, v případě potřeby dává pokyn k provedení oprav do oddělení rozpočtu a oddělení účetnictví.
 • Provádí zveřejňování přehledu proplacených faktur za správní firmu pro správu obecních domů.
 • Na základě podkladů z OMA podílí se na přípravě návrhu plánu oprav a služeb hrazených z HČ MČ Praha 7 a plánu oprav hrazených z podúčtů správní firmy.
 • Vytváří přehledy proplacených faktur za zdaňovanou činnost, kontroluje zaúčtování jednotlivých platebních příkazů na účetní sestavy, v případě potřeby dává pokyn do oddělení rozpočtu a oddělení účetnictví k provedení oprav.
 • V rámci financování činností všech ORJ zajišťuje oblast objednávání zboží, služeb a případně stavebních prací pro MČ Praha 7.
 • Podle požadavků na objednávku provádí poptávkové řízení na dodavatele, zajišťuje předání požadavku na finanční krytí do oddělení rozpočtu, vystavuje objednávku a zajišťuje její schválení.
 • Provádí anonymizaci objednávky a její uveřejnění podle podmínek v registru smluv.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor ekonomický - oddělení financování majetku a zdaňované činnosti
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Saitlová Dana

vedoucí oddělení
tel. +420220144012
gsm. +420778499603
SaitlovaD@Praha7.cz
dveře 4.11b

Hýblová Monika

ekonomka
tel. +420220144235
gsm. +420721316077
hyblovam@Praha7.cz
dveře 4.11a

Beková Tereza

referentka
tel. +420220144032
gsm. +420777363176
BekovaT@Praha7.cz
dveře 4.11b

Kouřimská Pavla

účetní
tel. +420220144062
gsm. +420778739162
KourimskaP@Praha7.cz
dveře 4.11b