archivní článek, informace již nemusí být aktuálníVolby do Zastupitelstva městské části Praha 7 a do Zastupitelstva hlavního města Prahy se uskuteční v pátek 5. října 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8 do 14 hodin.

Do Zastupitelstva městské části Praha 7 bude na příští volební období voleno 29 členů zastupitelstva. Do Zastupitelstva hlavního města Prahy se bude volit 65 členů zastupitelstva. Volby se na území Městské části Praha 7 konají v jednom volebním obvodu rozděleném na 36 okrsků s čísly 7001–7036, jejichž výčet najdete na úřední desce ÚMČ Praha 7 nebo zde.

Kdo může volit?
Právo volit do zastupitelstev městské části a hlavního města Prahy má:

1) občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v Praze 7 a nenastaly u něho překážky ve výkonu volebního práva ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

Pokud v Praze 7 bydlíte neevidováni a chcete se účastnit místních voleb, můžete se k pobytu přihlásit na Odboru správních agend ÚMČ Praha 7, na oddělení dokladů a evidence obyvatel, č. dveří 177. K tomu je třeba nájemní smlouva. V případě podnájemní smlouvy je nutný souhlas pronajímatele nebo družstva. Změna trvalého bydliště není složitá ani zdlouhavá.

2) státní občan členské země EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu v městské části Praha 7, u něhož nenastaly překážky ve výkonu volebního práva a který požádal o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů ve smyslu § 77 zákona č. 491/2001 Sb. Prosíme, upozorněte na možnost zúčastnit se voleb i vaše sousedy ze zahraničí.

Dodatek stálého seznamu voličů vede Úřad městské části Praha 7, Odbor správních agend, oddělení přestupků, jež sídlí U Průhonu 11 (roh ulic Komunardů a U Průhonu). O zápis do stálého seznamu voličů lze požádat až do jeho uzavření dva dny přede dnem voleb, tj. 3. října 2018 v 16 hodin – osobně nebo písemně. Podrobnosti naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra – Volby www.mvcr.cz.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky včetně pokynů k hlasování a informace o umístění příslušné volební místnosti obdrží voliči s trvalým pobytem v MČ Praha 7 do svých poštovních schránek nejpozději tři dny před zahájením voleb. V záhlaví hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou. Tou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Seznam subjektů kandidujících do Zastupitelstva MČ Praha 7 je zveřejněn na úřední desce ÚMČ Praha 7. Pokud by volič nedostal hlasovací lístky do poštovní schránky, má možnost si je vyzvednout na odboru správních agend ÚMČ Praha 7 nebo je obdrží ve dny voleb přímo ve volební místnosti. Vzory platných hlasovacích lístků a případná oznámení o odvolání kandidátů nebo jejich vzdání se kandidatury budou vyvěšeny ve volebních místnostech.

Způsob hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči bude v souladu s ust. § 33 cit. zákona umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, případně státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem). Úpravu hlasovacího lístku a jeho vložení do úřední obálky provede volič v prostoru k tomu určeném (zástěna ve volební místnosti) a poté jej vloží do hlasovací schránky. Hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a hlasovací lístek do Zastupitelstva MČ Praha 7 se vkládají do jedné úřední obálky.

Volební systém
Způsob hlasování a úpravu hlasovacích lístků upravuje § 34 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Pokyny pro hlasování do zastupitelstev obcí budou součástí sad hlasovacích lístků, které voliči obdrží, doporučujeme věnovat těmto pokynům pozornost.

Každý volič v Praze 7 má 29 hlasů, což odpovídá počtu zastupitelů. Tyto hlasy může dát jednomu uskupení (1), jednotlivým kandidátům (2, 4) nebo oba postupy zkombinovat (3). Důležité je, že nelze zakřížkovat dvě celá uskupení či dát více než 29 hlasů. Strany, které nemají plný počet kandidátů, jsou matematicky znevýhodněné.  Stejný systém platí i pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy, jen počet hlasů je 65.


Možnosti hlasování 

 

Příklad 1 – Volič hlasuje pro jednu kandidátku s plným počtem zastupitelů. 
   

 

Příklad 2 – Volič hlasuje pouze pro lídra kandidátky, a nevyužil tak svých dalších 28 hlasů.
 

 

Příklad 3 – Volič hlasuje kombinovaně pro kandidátku a 5 jednotlivců. Kandidátka tím získává 24 hlasů.  

         

 

Příklad 4 – Volič hlasuje pro jednotlivce a využil všech svých 29 hlasů.                              
  


Pozor na neplatné hlasy!
Pokud by byla zaškrtnuta více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet hlasů, byl by takový hlas neplatný. Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas rovněž neplatný.

Nemůžete se k volbám dostavit?
Při volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz, proto se voličské průkazy nevydávají. Každý volič může volit pouze tam, kde je zapsán do stálého seznamu voličů, tj. v místě svého trvalého bydliště. V odůvodněných případech je možné požádat o vyslání členů okrskové volební komise ve dnech voleb do místa bydliště. Požadavek lze nahlásit na Odboru správních agend ÚMČ Praha 7, a to na tel.: 604 794 409 nebo 778 110 017.

Co byste ještě měli vědět
Komunální volby se svým průběhem a dopadem značně liší od voleb sněmovních či evropských. V komunálních volbách lze totiž volit i jednotlivce. Je zcela zásadní, kdo konkrétně bude zvolen. Všichni zastupitelé skládají po svém zvolení slib zastupitele: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Volič by tedy měl volit ty kandidáty, kterým věří, že budou slib zastupitele dodržovat.

Co je ve hře?
Praha 7 má rozpočet přibližně 400 milionů korun ročně. Na každého obyvatele městské části se tedy jedná o 10 tisíc korun za rok. Voliči tak mohou uvážit, zda by těm kandidátům, které chtějí zvolit na čtyři roky, svěřili svých 40 tisíc korun.

Co ještě vzít v potaz?
Volič by měl sledovat kampaň a způsob, jakým je financována. Neexistuje totiž žádný legální způsob, jak získat zpět finance investované do předvolební kampaně, než z platu zvolených komunálních politiků. Na rozdíl od parlamentních či magistrátních voleb totiž nejsou uskupením kandidujícím v městské části po volbách poskytovány žádné příspěvky.

Praha 7 versus magistrát
Městská část Praha 7 má ze zákona na starosti: správu bytů a nebytových prostor svěřených hlavním městem Prahou, údržbu chodníků, zřizování zdravotnických zařízení, organizování a poskytování sociální péče, zřizování a provoz školek a základních škol, stanovování místních poplatků, provoz matrik, řešení protidrogové problematiky, údržbu zeleně menšího rozsahu a významu.
Magistrát hlavního města Prahy zodpovídá za: Pražskou tržnici, Výstaviště Holešovice, Letenské sady, Stromovku, Štvanici, Šlechtovku, provoz na velkých dopravních komunikacích – například Veletržní, Argentinská, Varhulíkové či Dělnická, územní plán, herny, komunální odpad, hromadnou dopravu, tunel Blanka. Hlavní město Praha poskytuje městským částem účelové i neúčelové dotace. To je důvod, proč politici městských částí kandidují často též do Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Jak je volen starosta?
Starosta, místostarostové a radní tvoří radu městské části a jsou voleni zastupiteli. Rada městské části se schází zhruba jednou týdně. Zastupitelstvo se schází jednou za měsíc. Ve volbách se tedy rozhoduje o tom, kdo bude v následujících čtyřech letech hlasovat v několika tisících hlasování týkajících se každodenního života v Praze 7.