Ve středu 12. června 2024 se od 18 hodin uskutečnila komentovaná procházka ulicí Jankovcova. Občané se mohli dotazovat na podrobnosti projektu zpracovaného TSK HMP (MHMP) starosty Jana Čižinského, místostarosty pro dopravu a strategické projekty Pavla Zelenky či místostarostky pro územní rozvoj Lenky Burgerové, která společně se zástupcem Odboru rozvoje a péče o veřejný prostor MČ P7 popisovala navržený projekt a s ním spojené proměny dotčeného území včetně budované linie protipovodňové ochrany.

Procházka byla vedena úsekem od ústí ulice Přívozní až po křižovatku s ulicí U Vody. Revitalizace této části je pro svou neutěšenost pro Prahu 7 v rámci projektu prioritou. Nejčastější dotazy, které od zhruba 20 účastníků z řad veřejnosti či zastupitelů zazněly, byly orientovány na vývoj projektu od roku 2019 a termín jeho realizace, majetkové záležitosti, uspořádání a kapacity parkovacích stání, či komplexní řešení a dimenzování dopravní situace (včetně cyklodopravy) v tomto úseku nejen v kontextu plánované výstavby nové ZŠ Jana Vodňanského.

Další otázky se týkaly detailů řešení konkrétních úseků. Zastupitel Jiří Hejnic zmínil petici za zachování podélných parkovacích stání u ulice Přístavní, které ze strany MČ nebylo vyhověno, na což bylo reagováno upřesněním detailů projektu Přívozní ulice se zařazením také kolmých parkovacích stání. Místostarosta Pavel Zelenka, který reagoval zejména na dotazy k dopravě, osvětlil současný stav projektu a důvody jeho pozdržení (předání projektu na Stavební úřad a odvolání společnosti České přístavy). Lenka Burgerová vysvětlila, že MČ P7 zažádala o rozdělení projektu do dvou fází, nyní se tedy čeká na vyřízení odvolání a vydání územního rozhodnutí, které řadu aspektů projektu přesněji definuje. V územním plánu je s úpravou počítáno.

Starosta Čižinský osvětlil postup přípravy projektu, který je v gesci MHMP, a role MČ Praha jako jednoho z účastníků řízení s možností podávat připomínky. Praha 7 nemá možnost hradit takovouto rekonstrukci (ve výši cca 100 milionů Kč) ze svého rozpočtu. Cílem MČ P7 je výběr prioritního revitalizovaného úseku, kvalitní komplexní úprava veřejného prostoru, jasněji vymezená ulice, vybudování maximálního počtu parkovacích stání pro rezidenty i obchodní jednotky, komfortní prostor pro autobusovou zastávku či dostatečná zeleň. MČ P7 musí respektovat zpřísnění předpisů a novou metodiku nejen pro bezmotorovou dopravu , která se od momentu schválení projektu změnila. Cestou k rychlejší realizaci je dle slov starosty Prahy 7 vyvinutí společného tlaku na MHMP.

Následně byl prostor pro další diskusi či dotazy. Procházka byla ukončena v cca 19.30.

Zájemci mohli zanechat svůj e-mailový kontakt, na nějž jim byly následně zaslány požadované podklady.