Hlavní město Praha ve spolupráci s katedrou produkce DAMU provádí formou dotazníkového šetření průzkum zaměřený na současnou situaci v oblasti kultury v online prostředí a její publikum s ohledem na zvýšenou nabídku i poptávku v souvislosti s pandemií koronaviru. Výsledky průzkumu se mimo jiné zohlední v grantových řízeních pro kulturní projekty.

Primárním výstupem průzkumu je identifikace cílových skupin publika, pro které kulturní organizace vytváří kulturní obsahy přístupné online. Dalším cílem je zjistit, jaké jsou motivace diváků pro vyhledávání kultury online a jaké jsou hlavní faktory, které ovlivňují jejich spotřebitelské chování, jako je preference jednotlivých druhů obsahu, způsob jejich konzumace, nenaplněná očekávání a citlivost na cenu online kulturních služeb.

Odbor kultury a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy nedávno podpořil tvorbu online obsahu prostřednictvím individuálních účelových dotací a realizace výzkumu umožní získání zpětné vazby, kam podporu v této oblasti příště správně a strategicky zacílit,“ uvedl ředitel odboru Jiří Sulženko.

Dotazník tvoří tři hlavní sekce, z nichž první je orientovaná přímo na konzumaci kulturního obsahu na internetu, druhá sekce je zaměřena na obecnější identifikaci preferencí v offline prostředí a poslední část se soustředí na základní demografické údaje. Dotazník obsahuje přes 30 uzavřených a polootevřených otázek, jeho vyplnění zabere zhruba deset minut. Metodika dotazníku vychází ze specifik lokální kulturní sféry, z know how získaného z realizace obdobných průzkumů na katedře produkce DAMU a z aktuálních trendů současného online prostředí. Je tedy určen široké veřejnosti a je distribuován prostřednictvím různých kanálů, například i prostřednictvím internetové platformy MALL.TV, která na průzkumu spolupracuje a na které diváci běžně tento typ online kulturních obsahů vyhledávají.

Odkaz na dotazník je dispozici zde – uzávěrka odpovědí je 31. 8. 2020. Všechny další informace k výzkumu naleznete na stránkách damu.cz.

FB Událost Dotazníkové šetření „kultura online“