archivní článek, informace již nemusí být aktuální

9. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 10. prosince 2018 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7. Online přenos naleznete zde.

Program 9. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7     

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.  Zahájení – schválení programu

2. Volba návrhového výboru

3. NÁVRH na schválení Pravidel pro poskytování odměn členům komisí Rady MČ Praha 7, členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 7, členům pracovních skupin Rady MČ Praha 7 a členům Redakční rady Hobuletu, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 7

4. NÁVRH na projednání petice proti nadměrnému zahušťování zástavby v povodňové oblasti Prahy 7 – Holešovice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním: “Petice proti developerské společnosti Finep, Havlíčkova 1, Praha 1 a její agresivní realizaci projektu Ferona – Jankovcova.“

5. NÁVRH k přijetí „Pravidel (Zásad) pro hospodaření MČ Praha 7 v období rozpočtového provizoria na rok 2019 – pravidla rozpočtového provizoria“

6. NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. pololetí 2018 – hlavní činnost

7. NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 ke 3. čtvrtletí.  2018 – hlavní činnost

8. NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. pololetí roku 2018 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti

9. NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. – 3. čtvrtletí roku 2018 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti

10. NÁVRH na realizaci rozpočtového opatření měsíce prosince 2018 (RO 160/2018) v celkovém objemu 1 017,- Kč (rozpočtově 1,1 tis. Kč) – úprava rozpočtu ORJ 809, OMA za účelem realizace nové investiční akce: „Nákup pozemku v areálu ZŠ Tusarova“

11. NÁVRH na uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 7 a Katolickou mateřskou školou sv. Klimenta se sídlem U Uranie 1080/16, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO 49 625 063 na finanční dar ve výši 152 tis. Kč na zabezpečení předškolního vzdělávání pro 38 dětí z Prahy 7

12. NÁVRH na schválení Etického kodexu člena Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2018 – 2022

13. NÁVRH na stanovení počtu členů, volbu členů a tajemníků Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2018 – 2022

14. NÁVRH na vyplácení příspěvku na úpravu zevnějšku pro členy Zastupitelstva MČ Praha 7, kteří jsou pověřeni oddáváním pro volební období 2018 – 2022

15. NÁVRH na schválení dokumentu „Pravidla pro umísťování zařízení a staveb reklamní a informační povahy na území městské části Praha 7″“

16. NÁVRH na schválení aktuálního znění Pravidel hospodaření s účelovými fondy – Pravidel hospodaření Humanitního fondu

17. NÁVRH na revokaci usnesení č. 0092/17-Z ze dne 19. 6. 2017 s názvem „Návrh na schválení Dodatku č. 2 ke zřizovací listině pro příspěvkovou organizaci Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky, Praha 7, Umělecká 8.“ a schválení Dodatku č. 2 ke zřizovací listině pro příspěvkovou organizaci Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky, Praha 7, Umělecká 8

18. NÁVRH na schválení změny provozovatele denních dětských jeslí Pečovatelského centra z PO Pečovatelské centrum Praha 7, Heřmanova 1/1415, 170 00, Praha 7, IČO 70890307 na PO Mateřská škola Praha 7, U Uranie, Na Maninách 1080/29a, IČO 65993896 s účinností od 1. 1. 2019.

19. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 7. a 9. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018

20. INFORMACE o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7

21. INFORMACE o projednání rozboru hospodaření společnosti 7U s.r.o. za 1. – 3. čtvrtletí roku 2018 Radou MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti

22. INFORMACE o postupu výstavby nové radnice MČ Prahy 7

23. INFORMACE o využitých finančních prostředcích z participativní části rozpočtu MČ Praha 7 poskytnutých formou neinvestičních příspěvků školským příspěvkovým organizacím ve školním roce 2017/18 viz příloha č. 2

24. Dopisy, adresované Z MČ P7

25. Různé

26. Závěr         

 

Mgr. Jan Čižinský           
starosta městské části Praha 7

 

návrhy ke stažení