archivní článek, informace již nemusí být aktuální

9. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 16. prosince 2019 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7. Online přenos naleznete zde.

Materiály ke stažení budou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 9. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.  Zahájení – schválení programu

2.  Volba návrhového výboru

3.  NÁVRH akčního plánu pro rok 2020 – č. 1461

4. NÁVRH na projednání dopisu „Petice“ za zachování současného provozovatele Gastroprovozu v domě s pečovatelskou službou Tusarova ze dne 20. 11. 2019 – č. 1466

5. NÁVRH k přijetí „Pravidel (Zásad) pro hospodaření MČ Praha 7 v období rozpočtového provizoria na rok 2020 – pravidla rozpočtového provizoria“ – č. 1459

6. NÁVRH střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2025, návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2020, návrh rozpočtů pro rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2022 a návrh finančního plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok 2020 (včetně 7U s.r.o.) – č. 1462

7.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 ke 3. čtvrtletí 2019 – hlavní činnost – č. 1460

8. NÁVRH na uzavření Smlouvy o spolupráci se společností Lexington s.r.o., IČO: 27198774, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, ve věci záměru Tesla Holešovice – fáze 2 – č. 1458

9. NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1.- 3. čtvrtletí roku 2019 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti – č. 1468

10. NÁVRH na odpis pohledávek ke dni 31. 12. 2017 včetně vyúčtování služeb za rok 2017 – byty a nebytové prostory (NBP) – neužívané – č. 1457

11. NÁVRH Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem č. 2019/KST/3 mezi MČ Praha 7 a společnostmi Člověk v tísni, o. p. s., IČO: 257 55 277 a 7U s.r.o., IČO: 264 18 274 v rámci projektu „Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7 v roce 2020“ – č. 1465

12. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 8. a 9.  zasedáním  Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1463

13. INFORMACE o postupu výstavby nové radnice MČ Prahy 7   (bude k dispozici po posledním kontrolním dnu 10.12.2019 z důvodu aktuálnosti) – č. 1474

14. INFORMACE o projednání rozboru hospodaření společnosti 7U s.r.o. za 3. čtvrtletí 2019 Radou MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti – č. 1467

15. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v  období mezi 8. a 9. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1456

16. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 8. a 9. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1469

17. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 8. a 9. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1471

18. Návrh na změnu funkce předsedy Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2018 – 2022 – č. 1473

19. Dopisy, adresované Z MČ P7

20. Různé

21. Závěr      

           

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7     

 

Materiály k 9. řádnému zasedání Z MČ Praha 7