9. řádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí 18. prosince 2023 od 17.00 hodin.

Přenos jednání můžete sledovat ZDE

Materiály k 9. řádnému jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 najdete ZDE.

Program 9. řádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2 

1.  Zahájení, volba návrhového a volebního výboru

2.  Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 7

3.  NÁVRH k rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2024, ke střednědobému výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2029, k rozpočtům pro rok 2024 a střednědobým výhledům rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2026 a k finančnímu plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok 2024 (včetně 7U s.r.o.)

4.  NÁVRH k přijetí Pravidel (Zásad) pro hospodaření MČ Praha 7 v období rozpočtového provizoria na rok 2024

5.  NÁVRH k akčnímu plánu pro rok 2024 a k výhledu akčního plánu pro roky 2025-2026

6.  NÁVRH k aktualizaci Strategie 2030 Prahy 7

7.  NÁVRH k interní směrnici „Pravidla pro poskytování odměn členům komisí Rady MČ Praha 7, členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 7, členům pracovních skupin Rady MČ Praha 7 a členům Redakční rady Hobuletu, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 7“

8.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. – 3. čtvrtletí 2023 – hlavní činnost

9.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 3.čtvrtletí roku 2023 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti

10. NÁVRH k realizaci rozpočtového opatření měsíce prosince 2023 – v celkovém objemu finančních prostředků 5 660 000,- Kč (rozpočtově 5 660,0 tis. Kč) – zapojení části daru developera do upraveného rozpočtu výdajů roku 2023, ORJ 409 OIVZ

11. NÁVRH k založení Nadačního fondu městské části Praha 7 

12. NÁVRH k revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0075/23-Z ze dne 04. 09. 2023 k podání žádosti hl. m. Praze o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 64 000 000,00 Kč (rozpočtově 64 000,0 tis. Kč) z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2023

13. NÁVRH k prominutí a odpisu pohledávek včetně vyúčtování služeb – byty neužívané, byty zemřelých, nebytové prostory neužívané 

14. NÁVRH k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zřízení práva stavby ze dne 31.01.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08.08.2018, Dodatku č. 2 ze dne 20.01.2022 a Dodatku č. 3 ze dne 05.01.2023, uzavřené mezi MČ Praha 7 a stavebníkem Českobratrská církev evangelická, IČO: 00445223, ve věci zřízení bezúplatného práva stavby na pozemcích parc. č. 303, 304, 305, vše k.ú. Holešovice

15. NÁVRH k poskytnutí finančních prostředků TSK hl. m. Prahy, a. s. prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy na zajištění spolufinancování obnovy veřejných prostranství z rozpočtu MČ Praha 7

16. NÁVRH k darovací smlouvě mezi MČ Praha 7 a Katolickou mateřskou školou sv. Klimenta se sídlem U Uranie 1080/16, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO: 49625063, na finanční dar ve výši 152 000 Kč, ve prospěch mateřské školy – na zabezpečení předškolního vzdělávání pro 38 dětí s trvalým pobytem v Praze 7 ve školním roce 2023/2024

17. NÁVRH k dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi MČ Praha 7 a Charitou Praha Holešovice, IČO: 49368222, v rámci projektu „Taxík Maxík“ pro rok 2023

18. NÁVRH k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi MČ Praha 7 a Charitou Praha Holešovice, IČO: 49368222, v rámci projektu Taxík Maxík“ pro rok 2024

19. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 7. a 9. jednáním Zastupitelstva v roce 2023

20. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 7. a 9. jednáním Zastupitelstva MČ P7 v roce 2023

21. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 7. a 9. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023

22. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 7. a 9. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023

23. Dopisy, adresované Z MČ P7

24. Různé

25. Závěr

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7