archivní článek, informace již nemusí být aktuální

8. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí 19. prosince 2022 od 17.00 hodin.

Přenos zasedání můžete sledovat ZDE

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 8. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2 

1.  Zahájení

2.  Složení slibu zvoleného člena Zastupitelstva MČ Praha 7

3.  Schválení programu

4.  Volba návrhového a volebního výboru Z MČ P7

5.  NÁVRH k poskytnutí finančních prostředků na motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy – zařazených do orgánů Městské policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství Praha 7, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace a to v celkovém objemu 166 668,- Kč (rozpočtově 166,7 tis. Kč) – č. 2207

6.  NÁVRH k poskytnutí věcného daru složkám integrovaného záchranného systému – č. 2208

7.  NÁVRH k akčnímu plánu pro rok 2023 – č. 2233

8.  NÁVRH k přijetí „Pravidel (Zásad) pro hospodaření MČ Praha 7 v období rozpočtového provizoria na rok 2023 – pravidla rozpočtového provizoria“ – č. 2224

9.  NÁVRH k rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2023, ke střednědobému výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2028, k rozpočtům pro rok 2023 a střednědobým výhledům rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2025 a k finančnímu plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok 2023 (včetně 7U s.r.o.) – č. 2225

10.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. – 3. čtvrtletí 2022 – hlavní činnost – č. 2227

11.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. – 3. čtvrtletí roku 2022 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti – č. 2222

12. NÁVRH k Dodatku č. 1 ke smlouvě o energetických službách určených veřejnému zadavateli č. 2021/OIVZ/025 k realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách MČ Praha 7“ mezi MČ Praha 7 a společností ENESA a.s., IČO: 27382052 – č. 2230

13.  NÁVRH k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zřízení práva stavby ze dne 31.01.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08.08.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 20.01.2022, uzavřené mezi MČ Praha 7 a stavebníkem Českobratrská církev evangelická, IČO: 00445223, ve věci zřízení bezúplatného práva stavby na pozemcích parc. č. 303, 304, 305, vše k.ú. Holešovice – č. 2229

14.  NÁVRH k vystoupení MČ Praha 7 ze Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z.s., IČO: 08177562, k 31.12.2022 – č. 2228

15.  NÁVRH k potvrzení zmocnění Ing. Kamila Vavřince Mareše, Ph.D., místostarosty MČ Praha 7, k jednání se spoluvlastníkem domu Letohradská 14/804, Praha 7 – č. 2226

16.  NÁVRH k pořízení Územní studie Holešovice Bubny – Zátory II podle § 30 odst. 2) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu z vlastního podnětu orgánu územního plánování – Odboru územního rozvoje MHMP – č. 2252

17.  NÁVRH k darovací smlouvě mezi MČ Praha 7 a Katolickou mateřskou školou sv. Klimenta se sídlem U Uranie 1080/16, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO: 49625063, na finanční dar ve výši 152 000 Kč na zabezpečení předškolního vzdělávání pro 38 dětí s trvalým pobytem v Praze 7 ve školním roce 2022/2023 – č. 2220 

18.  NÁVRH k dodatku č. 1 darovací smlouvy č. OVPŘ/2022/12-D mezi MČ Praha 7 a Základní uměleckou školou, Praha 7, Šimáčkova 16 – č. 2221

19.  NÁVRH ke zřizovací listině příspěvkové organizace Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7, Na Výšinách 3, IČO: 49624415, s účinností od 1. 1. 2023 – č. 2238

20.  NÁVRH ke zřizovací listině příspěvkové organizace Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8, IČO: 60435216, s účinností od 1. 1. 2023 – č. 2231

21.  NÁVRH ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelní, Praha 7, Kostelní 37/7, IČO: 70886253, s účinností od 1. 1. 2023 – č. 2239

22.  NÁVRH ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a, IČO: 65993896, s účinností od 1. 1. 2023 – č. 2242

23.  NÁVRH ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a, IČO: 70886733, s účinností od 1. 1. 2023 – č. 2240

24.  NÁVRH ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6, IČO: 70886261, s účinností od 1. 1. 2023 – č. 2241

25.  NÁVRH ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21, IČO: 62930991, s účinností od 1. 1. 2023 – č. 2232

26.  NÁVRH ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2, IČO: 62930958, s účinností od 1. 1. 2023 – č. 2236

27.  NÁVRH ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Praha 7, Korunovační 8, IČO: 61389820, s účinností od 1. 1. 2023 – č. 2234

28.  NÁVRH ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4, IČO: 61389838, s účinností od 1. 1. 2023 – č. 2235

29.  NÁVRH ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34, IČO: 62931016, s účinností od 1. 1. 2023 – č. 2237

30.  NÁVRH ke zřizovací listině příspěvkové organizace Pečovatelské centrum Praha 7, IČO: 70890307 s účinností od 1. 1. 2023 – č. 2243

31.  NÁVRH ke zřizovací listině příspěvkové organizace Poliklinika Prahy 7, IČO: 44797362 s účinností od 1. 1. 2023 – č. 2244

32.  INFORMACE k dokumentu „Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 7“ s účinností od 01. 01. 2023 –č. 2245

33.  NÁVRH k aktualizaci Strategie 2030 Prahy 7 – č. 2246

34.  INFORMACE o projednání rozboru hospodaření společnosti 7U s.r.o. za 1. pololetí 2022 Radou MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti – č. 2177

35.  INFORMACE o aktivitách projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – správní obvod Praha 7“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690 – č. 2247

36.  INFORMACE o velkém rozvojovém území Bubny-Zátory

37.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 6. a 8. zasedáním Zastupitelstva v roce 2022 – č. 2223

38.  NÁVRH na stanovení počtu členů, volbu členů a tajemníka Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 – č. 2250

39.  NÁVRH na stanovení počtu členů, volbu členů a tajemníka Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 – č. 2249

40.  NÁVRH na stanovení počtu členů, volbu členů a tajemníka Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 – č. 2251

41. NÁVRH k Memorandu o společném postupu ve vztahu k využití pozemku uvolněného po dokončení modernizace trati Praha – Výstaviště (mimo) – Praha – Dejvice – Hradčanská (včetně) mezi MČ Praha 7, hlavním městem Prahou, IČO: 00064581 a Správou železnic, státní organizací, IČO: 70994234 – č. 2253

42. NÁVRH k vypořádání petice Nesouhlas s přístupem obce při zřizování sloupků v ulicích Prahy 7 – č. 2254

43.  Dopisy, adresované Z MČ P7

44.  Různé

45.  Závěr                 

Mgr. Jan Čižinský
Starosta městské části Praha 7

Materiály k 8. řádnému zasedání Z MČ Praha 7