archivní článek, informace již nemusí být aktuální

8. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 20. prosince 2021 od 17:00 hodin. Přenos zasedání můžete sledovat ZDE

Materiály ke stažení budou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 8. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2 

1.   Zahájení – schválení programu

2.  NÁVRH k akčnímu plánu pro rok 2022 – č. 1977

3.  NÁVRH k rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2022, ke střednědobému výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2027, k rozpočtům pro rok 2022 a střednědobým výhledům rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2024 a k finančnímu plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok 2022 (včetně 7U s.r.o.) – č. 1972

4.  NÁVRH k přijetí „Pravidel (Zásad) pro hospodaření MČ Praha 7 v období rozpočtového provizoria na rok 2022 – pravidla rozpočtového provizoria“ – č. 1963

5.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. – 3. čtvrtletí 2021 – hlavní činnost – č. 1973

6.  NÁVRH k rezignaci na funkci přísedící Obvodního soudu pro Prahu 7  – č. 1961

7.  NÁVRH k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 7 – č. 1970

8.  NÁVRH k oznámení hl. m. Praze o záměru MČ Praha 7 na prodej části pozemku parc. Č. 1561, k.ú. Holešovice, v souvislosti s žádostí organizace Správa Železnic, státní organizace, pro účely realizace veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury, „Modernizace trati Praha –Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně) č. 1980

9.  NÁVRH  k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zřízení práva stavby ze dne 31. 01. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08.08.2018, uzavřené mezi MČ Praha 7 a stavebníkem Českobratrská církev evangelická, IČO: 00445223, ve věci zřízení bezúplatného práva stavby na pozemcích parc. č. 303, 304, 305, vše k.ú. Holešovice – č. 1975

10.  NÁVRH k podání žádosti na hl. m. Praha o svěření pozemku parc. č. 2170/3, v k.ú. Holešovice (pozemek na Špejcharu) do svěřené správy  nemovitostí MČ Praha 7 – č. 1976

11.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. – 3. čtvrtletí roku 2021 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované
 činnosti – č. 1967

12.  NÁVRH k prominutí a odpisu pohledávek včetně vyúčtování služeb – byty neužívané, byty zemřelí, nebytové prostory neužívané – č. 1971

13.   NÁVRH k připomínkám  MČ Praha 7 k Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy ve veřejném projednání dle § 22 a § 39 zákona č. 183/2006 Sb. – č. 1966

14.   NÁVRH ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem mezi MČ Praha 7 a Českou asociací streetwork o.p.s., IČO: 02032929 – č. 1974

15.  NÁVRH k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi MČ Praha 7 a Charitou Praha Holešovice, IČO: 49368222, v rámci projektu „Taxík Maxík“ – č. 1979

16.  NÁVRH k uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 7 a Katolickou mateřskou školou sv. Klimenta se sídlem U Uranie 1080/16, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO: 4965063, na finanční dar ve výši 152 000 Kč na zabezpečení předškolního vzdělávání pro 38 dětí s trvalým pobytem v Praze 7 ve školním roce 2021/2022 – č. 1964

17.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ  Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 7. a 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1968

18.  INFORMACE o Monitoringu naplňování priorit a cílů Strategického rámce MAP do roku 2023 – „Vyhodnocení MAP1 – mateřské školy“, Monotoringu naplňování priorit a cílů a Strategického plánu MAP do roku 2023 – „Vyhodnocení MAP1 – základní školy“ a průběžné sebehodnotící zprávě MAP za období 1. 8. 2020 – 31. 7. 2021 – č. 1981

19.  INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 7. a 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1962

20.  INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 7. a 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1965

21.  INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 7. a 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021

22.  Dopisy, adresované Z MČ P7

23.  Různé

24.  Závěr

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

Materiály k 8. řádnému zasedání Z MČ Praha 7