archivní článek, informace již nemusí být aktuální

8. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 21. prosince 2020 od 17:00 hodin.

Online přenos naleznete zde.

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 8. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.  Zahájení – schválení programu

2.  NÁVRH akčního plánu pro rok 2021 – č. 1717

3.  NÁVRH střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2026, návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2021, návrh rozpočtů pro rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2023 a návrh finančního plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok 2021 (včetně 7U s.r.o.) – č. 1716

4.  NÁVRH k přijetí „Pravidel (Zásad) pro hospodaření MČ Praha 7 v období rozpočtového provizoria na rok 2021 – pravidla rozpočtového provizoria“ – č. 1710

5.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 k 3. čtvrtletí 2020 – hlavní činnost – č. 1711

6.  NÁVRH na vystoupení MČ Praha 7 ze spolku Otevřená města, z.s., IČO: 051 29 061 k 31. 12. 2020 – č. 1722

7.  NÁVRH ke zprávě o  výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za III. čtvrtletí roku 2020 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti – č. 1709

8.  NÁVRH na odejmutí pozemku parc. č. 536/7, v k. ú.  Holešovice, vymezeného geometrickým plánem č. 2164-90/2020, ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 7 – č. 1689

9.  NÁVRH na poskytnutí slev z nájemného u nájemců nebytových prostor využívaných k podnikatelské, umělecké a veřejné neziskové činnosti, svěřených MČ Praha 7, v souvislosti s ekonomickou situací způsobenou pandemií COVID-19, za rok 2020, včetně návrhu opatření pro rok 2021 – č. 1715

10.  NÁVRH na prominutí a odpis pohledávek včetně vyúčtování služeb – byty neužívané, byty zemřelí, nebytové prostory (NBP) neužívané – č. 1713

11.  NÁVRH na uzavření Dohody o narovnání, Smlouvy o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti vedení inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 603/9, 605/1 a 605/2, vše v k.ú. Bubeneč a Smlouvy o podmínkách vstupů a udělování souhlasů s umístěním staveb v ochranných pásmech inženýrské sítě, se společností Pražská teplárenská a.s. – č. 1720

12.  NÁVRH na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi  MČ Praha 7 a organizací Fokus Praha, z.ú., IČO:457 01 822 – č. 1724

13.  NÁVRH Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem č. 2020/OSZ/40  mezi MČ Praha 7 a společností 7U s.r.o., IČO: 264 18 274 v rámci projektu „Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7 v roce 2020 – č. 1728

14.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 7. a 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1719

15.  INFORMACE o vypořádání doporučení z výstupů Analýzy výsledků dotazníkového šetření On-line výuka ve školách Prahy 7 v době pandemie – č. 1723

16.  INFORMACE o demografické studii – č. 1727

17.  INFORMACE pro Zastupitelstvo Městské části Praha 7 k aktivitám MČ Praha 7 v souvislosti s vyhlášením stavu klimatické nouze dne 22. 5. 2019 – č. 1725

18.  INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období  mezi 7. a 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1718

19.  INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 7. a 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1729

20.  INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 7. a 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1730

21.  Dopisy, adresované Z MČ P7

22.  Různé

23.  Závěr                 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

Materiály k 8. řádnému zasedání Z MČ Praha 7