archivní článek, informace již nemusí být aktuální

7. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 3. září  2018 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7. Online přenos naleznete zde.

Program 7. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1. Zahájení – schválení programu

2. Volba návrhového výboru

3. NÁVRH na projednání „Petice občanů za zlepšení životního prostředí v okolí cyklostezky v Praze – Troji“

4. NÁVRH na volbu pana Bc. Jaroslava Fialy do funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 7na volbu pana Bc. Jaroslava Fialy do funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 7

5. NÁVRH na schválení investičního záměru na realizaci stavební akce s názvem „Předškolní zařízení Varhulíkova 302/12“ a její zařazení do rozpočtu MČ Prahy 7 na rok 2018

6. NÁVRH na uzavření soudního smíru formou Smlouvy o zřízení služebností, věcného předkupního práva a o narovnání, mezi MČ Praha 7 a spoluvlastníky domu Veverkova 10/1418, ve věci právního zajištění stezky a cesty a inženýrských sítí, k nemovitostem nacházejících se ve vnitrobloku, svěřených MČ Praha 7

7. NÁVRH na poskytnutí individuální dotace spolku Auto*Mat, z.s., IČO: 226 70 319 za účelem podpory 13. ročníku pouličních sousedských slavností na území MČ Praha 7 pod názvem Zažít město jinak 2018

8. NÁVRH stanoviska MČ Prahy 7 k návrhu na pořízení změny Územního plánu zkráceným postupem podaný navrhovatelem Ing. Jiřím Tomanem prostřednictvím Městské části pro pozemek parc. č. 440/7 v k. ú. Libeň.

9. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 5. a 7. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018

10. INFORMACE o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7

11. INFORMACE o projednání rozboru hospodaření společnosti 7U s.r.o. za 1. pololetí roku 2018 Radou MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti

12. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 5. a 7. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018

13. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 5 a 7. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018

14. INFORMACE o činnosti Výboru pro Výchovu a vzdělávání MČ Praha 7 v období mezi 5. a 7. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018

15. Dopisy, adresované Z MČ P7

16. Různé

17. Závěr                 

 

Mgr. Jan Čižinský           
starosta městské části Praha 7

návrhy ke stažení