archivní článek, informace již nemusí být aktuální

7. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 9. listopadu 2020 od 17:00 hodin.

Online přenos naleznete zde.

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 7. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.  Zahájení – schválení programu

2.  Volba návrhového a mandátního výboru

3.  INFORMACE o prohlášení náhradníka z kandidátní listiny PRAHA 7 SOBĚ pana Ing. Jiřího Štěpána za člena Zastupitelstva MČ Praha 7 na uprázdněný mandát z důvodu rezignace paní Mgr. Hany Holubkovové ve volebním období 2018 – 2022 – č. 1686

4. NÁVRH na schválení zprávy mandátového výboru v souvislosti s nastoupením náhradníka pana Ing. Jiřího Štěpána za člena Zastupitelstva MČ Praha 7 za volební stranu PRAHA 7 SOBĚ

5.  NÁVRH na pověření člena Zastupitelstva MČ Praha 7 pana Ing. Jiřího Štěpána k podpisu listin a oddávání s účinností od 09.11.2020 do zániku mandátu ve volební období 2018 – 2022 – č. 1687

6.   NÁVRH na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 7 – č. 1688

7.  NÁVRH na úplatný převod části pozemku parc. č. 586 o výměře 21 m2 do podílového spoluvlastnictví Ing. Čestmíra Barty CSc., Ing. Ivany Steinocherové a Moniky Žalníčkové, za účelem narovnání vzájemných majetkových vztahů a hranice mezi pozemky parc. č. 586 a parc. č. 587, vše v k.ú. Bubeneč – č. 1679

8.  NÁVRH na uzavření Dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví rozdělením práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám za účelem vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. 618 o výměře 308 m2, jehož součástí je stavba bytového domu č.p. 798, na adrese Plynární 39, v k.ú. Holešovice, mezi MČ Praha 7 a ostatními spoluvlastníky – č. 1684

9.  Stanovisko MČ Praha 7 k návrhu na pořízení změny Územního plánu hl. m. Prahy podaný společností Outbridge Property, SE prostřednictvím městské části pro pozemky při ulici Přívozní p. č. 550/1, 550/2, 550/3, 550/4, 550/5, 550/8 k. ú. Holešovice. – č. 1680

10.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi  6. a 7. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1683

11.  INFORMACE o projednání rozboru hospodaření společnosti 7U s.r.o. za 1. pololetí 2020 Radou MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti – č. 1685

12.  INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období  mezi 6. a 7. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1682

13.  INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 6. a 7. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1690

14.  INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi  6. a 7. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1693

15. NÁVRH na schválení Pravidel hospodaření s účelovými fondy – Pravidel hospodaření Humanitního fondu – č. 1691

16. NÁVRH na řešení spoluvlastnických vztahů v domě Letohradská 804/14, k.ú. Holešovice – č. 1692

17.  Dopisy, adresované Z MČ P7

18.  Různé

19.  Závěr           

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

Materiály k 7. řádnému zasedání Z MČ Praha 7