archivní článek, informace již nemusí být aktuální

7. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 7. října 2019 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7. Online přenos naleznete zde.

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 7. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.  Zahájení – schválení programu

2.  Volba návrhového výboru

3.  NÁVRH na schválení změn Návrhové části Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 7 pro období 2016-2022 – č. 1366

4.  NÁVRH na revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0090/18-Z ze dne 03.09.2018 ve věci uzavření soudního smíru formou Smlouvy o zřízení služebností, věcného předkupního práva a o narovnání, mezi MČ Praha 7 a spoluvlastníky domu Veverkova 10/1418, ve věci právního zajištění stezky a cesty a inženýrských sítí, k nemovitostem nacházejících se ve vnitrobloku, svěřených MČ Praha 7 – č. 1406

5.  NÁVRH na odejmutí pozemků parc. č. 373/53, 373/54 (část chodníku v ulici Vrbenského), vše k.ú. Holešovice, ze svěřené správy MČ Praha 7 – č. 1403

6.  Připomínky MČ Praha 7 k „Územní studii Holešovice Bubny-Zátory ve fázi veřejného jednání, září 2019“ – č. 1405

7.  NÁVRH stanoviska MČ Prahy 7 k návrhu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy podaný navrhovatelem ČSAD Praha holding a.s. prostřednictvím Městské části na území lokality stávajícího Autobusového nádraží Praha Holešovice. – č. 1398

8.  NÁVRH projektu „Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7 v roce 2020“ a podání žádosti o dotaci hl. m. Prahy na realizaci projektu – č. 1397

9.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 6. a 7.  zasedáním  Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1396

10. INFORMACE o postupu výstavby nové radnice MČ Prahy 7 (bude k dispozici po posledním kontrolním dnu 01.10.2019 z důvodu aktuálnosti) – č. 1414

11. INFORMACE Mgr. Petra Pytlíka, likvidátora Bytového podniku v Praze 7, s. p. v likvidaci, IČ: 000 63 720, doručenou dne 20. 09. 2019 – č. 1400

12. INFORMACE o projednání rozboru hospodaření společnosti 7U s.r.o. za 1. pololetí 2019 Radou MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti (předkládá KVM) – č. 1407

13. INFORMACE o pronájmu Šlechtovy restaurace (předpokládané zařazení bodu na pevný čas 17:45 hod.) – č. 1413

14. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v  období mezi 6. a 7. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1401

15. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 6. a 7. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1410

16. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 6. a 7. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1408

17.  NÁVRH na zařazení nové investiční akce „MŠ Ortenovo nám. – zateplení objektu“ do upraveného rozpočtu ORJ 409, OIVZ a realizaci záměru – podání žádosti na spolufinancování investiční akce z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro období 2014 – 2020, Prioritní osa 5: Specifický cíl 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov – č. 1411

18. Dopisy, adresované Z MČ P7 – č. 1415

19. Různé

20. Závěr

 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

 

Materiály k 7. řádnému zasedání Z MČ Praha 7