archivní článek, informace již nemusí být aktuální

6. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí 5. září 2022 od 17.00 hodin.

Přenos zasedání můžete sledovat ZDE

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 6. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2 

1.  Zahájení – schválení programu

2.  NÁVRH k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 7 – č. 2173

3.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. pololetí 2022 – hlavní činnost – č. 2168

4.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. pololetí roku 2022 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti – č. 2171

5.  NÁVRH k poskytnutí individuální dotace příspěvkové organizaci Městská knihovna v Praze, IČO: 00064467 v rámci spolupráce za účelem zajištění provozu pobočky Městské knihovny v Praze, ul. Milady Horákové 56, Praha 7 – knihovna pro děti – č. 2136

6.  NÁVRH k bezúplatnému převodu hmotného majetku MČ Praha 7 do majetku příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 7 a k poskytnutí daru hmotného majetku MČ Praha 7 ostatním organizacím zapojeným do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – správní obvod Praha 7“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690 – č. 2165

7.  NÁVRH k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi MČ Praha 7 a Charitou Praha Holešovice, IČO: 49368222, v rámci projektu „Taxík Maxík“ pro rok 2023 – č. 2170

8.  INFORMACE k čerpání finančních prostředků z Humanitního fondu a prostředků z transparentního účtu MČ Praha 7 v 1. pololetí roku 2022 – č. 2167

9.  INFORMACE o aktuálním stavu a přípravě bezbariérových úprav v Praze 7 – č. 2181

10. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. zasedáním Zastupitelstva v roce 2022 – č. 2172

11. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. zasedáním Zastupitelstva MČ P7 v roce 2022 – č. 2164

12. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2022 – č. 2169

13. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2022 – č. 2179

14. NÁVRH k akceptaci podmínek odkupu pozemku parc. č. 2416/85 v k.ú. Holešovice (rozšíření areálu základní školy ZŠ Umělecká 850/8) od organizace Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234 – č. 2176

15. INFORMACE o průběhu dvoufázové mezinárodní soutěže o návrh s názvem „ZŠ JANA VODŇANSKÉHO“ – č. 2180

16. Dopisy adresované Z MČ P7

17. Různé

18. Závěr                 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

Materiály k 6. řádnému zasedání Z MČ Praha 7