archivní článek, informace již nemusí být aktuální

6. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 6. září 2021 od 17:00 hodin. Online přenos naleznete ZDE.

Materiály ke stažení budou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 6. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2 

1.  Zahájení – schválení programu

2.  NÁVRH k poskytnutí daru Spolku JULIUS, z.s., IČO 22728252 – nepotřebného nábytku na základě návrhu Likvidační komise Rady MČ Praha 7 – č. 1916

3.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. pololetí 2021 – hlavní činnost – č. 1918

4.  NÁVRH k poskytnutí věcného daru složkám integrovaného záchranného systému – č. 1905

5.  NÁVRH k poskytnutí finančních prostředků na motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy – zařazených do orgánů Městské policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství Praha 7, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace a to v celkovém objemu 130 000,- Kč (rozpočtově 130,0 tis. Kč) – č. 1904

6.  NÁVRH k zařazení nové investiční akce (Argentinská 1098/17 – rekonstrukce rozvodů ZTI a nový zdroj  vytápění) – do upraveného rozpočtu ORJ 0809, OMA pro rok 2021 v celkovém objemu finančních prostředků 700 000,- Kč (rozpočtově 700,0 tis. Kč) a to včetně realizace příslušného rozpočtového opatření v měsíci září 2021 – č. 1917

7.  NÁVRH k uzavření Smlouvy o rozvoji území Městské části Praha 7 – Holešovice se společností Port 7 s.r.o., IČO: 241 54 229, ve věci záměru Port 7 – č. 1912

8.  NÁVRH k volbě tajemnice Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2018 – 2022 – č. 1909

9.  NÁVRH k informaci o uzavřených smlouvách s investory a částečné revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0039/18-Z ze zasedání č. 3 ze dne 16. 04. 2018 k Návrhu na schválení Zásad finanční spoluúčasti investora na rozvoji MČ Praha 7 a textu vzorové smlouvy o spolupráci – č. 1914

10. NÁVRH k poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v červnu-srpnu 2021 – č. 1906

11. NÁVRH k uzavření Smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli č. 2021/OIVZ/025 se společností ENESA a.s., IČO: 27382052, za účelem poskytování energetických služeb metodou EPC (Energy Performance Contracting) ve vybraných budovách MČ Praha 7, na základě realizované veřejné zakázky – č. 1911

12. NÁVRH ke zřízení úplatného věcného práva – břemene – pozemkové      služebnosti, na dobu neurčitou, na části pozemku parc. č. 2185/3 (zeleň a část chodníku kolem kostela sv. Antonína Paduánského), v k.ú. Holešovice ve prospěch společnosti Dial Telecom, a.s., IČO: 28175492, v souvislosti s uložením jejího podzemního vedení elektronických komunikací – č. 1913

13. INFORMACE o vyplacení finančních prostředků ve prospěch lidí v oblastech postižených tornádem dne 24. 06. 2021 – č. 1910

14. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1907

15. INFORMACE o projednání rozboru hospodaření společnosti 7U s.r.o. za 1. pololetí 2021 Radou MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti – č. 1915

16. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1879

17. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1919

18. Dopisy, adresované Z MČ P7

19. Různé

20. Závěr                 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

Materiály k 6. řádnému zasedání Z MČ Praha 7