archivní článek, informace již nemusí být aktuální

6. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 5. října 2020 od 17:00 hodin.

Online přenos naleznete zde.

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 6. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.  Zahájení – schválení programu

2.  Volba návrhového výboru

3.  NÁVRH na poskytnutí věcného daru složkám integrovaného záchranného systému – č. 1651

4.  NÁVRH na volbu předsedy Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2018 – 2022 – č. 1653

5. NÁVRH na úplatný převod spoluvlastnického podílu id. 2/6 pozemku parc. č. 1587 jehož součástí je stavba bytového domu č.p. 587, na adrese U Studánky 10, Praha 7, většinovému spoluvlastníkovi panu Patriku Radimu Urbanovi, v návaznosti na proběhlá jednání a předchozí usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 – č. 1649

6.  NÁVRH na zveřejnění záměru uzavření Dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví rozdělením práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám za účelem vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. 618 o výměře 308 m2, jehož součástí je stavba bytového domu č.p. 798, na adrese Plynární 39, v k.ú. Holešovice, mezi MČ Praha 7 a ostatním spoluvlastníky – č. 1652

7.  NÁVRH stanoviska MČ Praha 7 k aktualizaci pořizované změny Územního plánu zkráceným postupem v k. ú. Holešovice podaný navrhovatelem HALL s. r. o. prostřednictvím městské části pro pozemky vymezené ulicemi Jankovcova a Na Maninách a U Pergamenky – č. 1648

8.  Návrh záměru na vybudování nové ZŠ Přadelní v ulici Jankovcova, Praha 7 – č. 1661

9.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1650

10. INFORMACE o závěrečné zprávě projektu Nová radnice MČ Prahy 7 – č. 1663

11. INFORMACE o čerpání finančních prostředků z Humanitního fondu za 1. pololetí 2020 – č. 1654

12. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období  mezi 5. a 6. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1658

13. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi v období mezi a 5. a 6. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1656

14. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi  5. a 6. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1659

15. NÁVRH  k rozpočtovému opatření měsíce října 2020 – účelová dotace do rozpočtu hl. m. Prahy – motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do orgánů Městské policie hlavního města Prahy, Obvodního ředitelství Praha 7, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace – č. 1657

16. NÁVRH na volbu nového člena Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2018 – 2022 – č. 1664

17. Dopisy, adresované Z MČ P7

18. Různé

19. Závěr                 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7     

 

Materiály k 6. řádnému zasedání Z MČ Praha 7