archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Šesté řádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí 24. června 2024 od 17.00 hodin.

Přenos jednání můžete sledovat ZDE

Materiály k 6. řádnému jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 najdete ZDE.

Program 6. řádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 

Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1

Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18. hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.  Zahájení, volba návrhového a volebního výboru

2.  Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 7

3.  NÁVRH k interní směrnici „Pravidla pro poskytování cestovních náhrad a výdajů při pracovních cestách mimo hl. m. Prahu a pracovních cestách v zahraničí“ s účinností od 01. 07. 2024

4.  NÁVRH k částečné revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0039/18-Z z jednání č. 3 ze dne 16. 04. 2018 k Návrhu na schválení Zásad finanční spoluúčasti investora na rozvoji MČ Praha 7 a textu vzorové smlouvy o spolupráci (aktualizace Zásad finanční spoluúčasti investora)

5.  NÁVRH ke smlouvě o spolupráci a o smlouvě budoucí kupní se společností ACS Praha 7, a.s., IČO: 06414851, ve věci záměru „Revitalizace areálu TJ Lokomotiva Praha – etapa 2“

6.  NÁVRH k závěrečnému účtu a účetní závěrce MČ Praha 7 za rok 2023

7.  NÁVRH k vyhodnocení akčního plánu za rok 2023  

8.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. čtvrtletí 2024 – hlavní činnost

9.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. čtvrtletí roku 2024 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti

10.  NÁVRH k dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a podmínkách provedení stavby se státní organizací Správa železnic, IČO: 70994234, v návaznosti na usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0359/24-R ze dne 04. 06. 2024, ve věci řešení veřejného prostoru v rámci projektu „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“, při školském areálu Umělecká 8/850

11.  NÁVRH k žádosti občanky MČ Praha 7 o posuzování trvalého pobytu pro účely sociální bytové politiky

12.  NÁVRH k nesouhlasu MČ Praha 7 se zřízením služebnosti průjezdu v Letenských sadech k objektu EXPO

13.   NÁVRH k poskytnutí dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2024

14.  NÁVRH k pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro Pečovatelské centrum Praha 7, IČO: 70890307 

15.  NÁVRH k poskytnutí individuálních dotací v oblasti sociální a zdravotní dle žádostí podaných v dubnu 2024  

16.  INFORMACE o soudním sporu z roku 2008 mezi Základní školou T. G. Masaryka, IČO 62931016 a Vyšší odbornou školou cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r. o., IČO 62956191

17.  INFORMACE o stavu rozvoje VRÚ Bubny – Zátory

18.  INFORMACE k výsledkům hospodaření a účetní závěrce společnosti 7U s.r.o. za rok 2023 včetně rozdělení zisku

19.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. jednáním Zastupitelstva v roce 2024

20.  INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. jednáním Zastupitelstva v roce 2024

21.  INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. jednáním Zastupitelstva v roce 2024

22.  INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. jednáním Zastupitelstva v roce 2024

23.  Dopisy, adresované Z MČ P7

24.  Různé – dotazy členů Zastupitelstva MČ P7

25.  Závěr

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

Ve výjimečných případech, kdy mimořádné okolnosti brání členu Zastupitelstva fyzické účasti na jednání Zastupitelstva, bude účast umožněna prostřednictvím prostředku dálkové komunikace. Tuto skutečnost je nutné sdělit s odůvodněním písemně na e-mail FreundV@Praha7.cz, a to minimálně 3 dny před jednáním Zastupitelstva.