5. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 18. června 2018 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7. Online přenos naleznete zde.

Program 5. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

 

1. Zahájení – schválení programu

2. Volba návrhového výboru

3. NÁVRH ke schválení závěrečného účtu a účetní závěrky MČ Praha 7 za rok 2017

4. NÁVRH na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 7, společností Holešovický Trojúhelník a.s. a společností HOLEŠOVICE OFFICE CENTER s.r.o., po zveřejněném záměru“

5. NÁVRH na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení práva stavby ze dne 31.01.2018, uzavřené mezi MČ Praha 7 a stavebníkem Českobratrská církev evangelická, IČO: 00445223, ve věci zřízení bezúplatného práva stavby na pozemcích parc. č. 303, 304, 305, vše k.ú. Holešovice, kterým se více zpřesňuje základní smlouva

6. NÁVRH stanoviska MČ Prahy 7 k návrhu na pořízení změny Územního plánu zkráceným postupem v k. ú. Holešovice podaný navrhovatelem VENDROM Consulting s. r. o. prostřednictvím Městské části pro pozemek vymezený ulicemi Dělnická a V Háji č. parc.: 954

7. NÁVRH na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem pro soubor pozemků vymezený ulicemi Jankovcova, U Vody, Varhulíkové a hranici pozemku č. parc. 536/5 k.ú. Holešovice

8. NÁVRH souhlasu MČ Prahy 7 se založením spolku „Příměstský park Trojská kotlina z.s.“ a členstvím MČ Praha 7 v tomto spolku

9. NÁVRH okruhů připomínek MČ P7 ke společnému jednání o návrhu Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu) a zmocnění Rady MČ k upřesnění a podání připomínek MČ Praha 7

10. NÁVRH na poskytnutí dotací v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2018

11. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018

12. INFORMACE o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7

13. INFORMACE o projednání rozboru hospodaření a účetní závěrky společnosti 7U s.r.o. za 1. čtvrtletí roku 2018 Radou MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti

14. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018

15. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4 a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018

16. INFORMACE o činnosti Výboru pro Výchovu a vzdělávání MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018

17. Dopisy, adresované Z MČ P7

18. Různé

19. Závěr

 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

návrhy ke stažení