archivní článek, informace již nemusí být aktuální

5. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí 27. června 2022 od 17:00 hodin.

Přenos zasedání můžete sledovat ZDE

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 5. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2 

1.  Zahájení – schválení programu

2.  NÁVRH k volbě přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 7 – č. 2134

3.  NÁVRH k vyhodnocení akčního plánu za rok 2021 – č. 2128

4.  NÁVRH k závěrečnému účtu a účetní závěrce MČ Praha 7 za rok 2021 – č. 2127

5.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. čtvrtletí 2022 – hlavní činnost – č. 2125

6.  NÁVRH k zařazení nových investičních akcí (Velkoformátová multifunkční tiskárna – ORG 666 022, Licence – ORG 667022) do upraveného rozpočtu MČ Praha 7, ORJ 0913, OIT pro rok 2022 v celkovém objemu finančních prostředků 450 000,- Kč (rozpočtově 450,0 tis. Kč) – a to včetně realizace příslušných rozpočtových opatření měsíce června 2022 – č. 2133

7.  NÁVRH ke Smlouvě o spolupráci a o smlouvě budoucí kupní se společností Jankovcova 53 s.r.o., IČ: 08560447, ve věci záměru Rozvoj areálu Jankovcova 53 – č. 2139

8.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. čtvrtletí roku 2022 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti – č. 2131

9.  NÁVRH k mimosoudnímu vypořádání spoluvlastnictví formou uzavření Dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti a vypořádání vzájemných nároků spoluvlastníků domu Jana Zajíce 19/184 (včetně příslušného pozemku), Praha 7, včetně uzavření Smlouvy o advokátní úschově peněz a listin a společného zpětvzetí podaných žalob – č. 2137

10. NÁVRH k připomínkám MČ Praha 7 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán)ve fázi veřejného projednání dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb. – č. 2140

11. NÁVRH k dokumentu „Zadání pro interiér ulic“ – č. 2126

12. NÁVRH k poskytnutí dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2022 – č. 2122

13. NÁVRH k poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v květnu-červnu 2022 – č. 2130

14. NÁVRH ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č. 9/2022/OSZ; sml. 00660/2022 mezi MČ Praha 7 a společností 7U s.r.o., IČO: 26418274 v rámci projektu „Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7 v roce 2022“ – č. 2123

15. NÁVRH ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č. 10/2022/OSZ; sml. 00661/2022 mezi MČ Praha 7 a organizací Česká asociace streetwork, o.p.s., IČO: 02032929 v rámci projektu „Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7 v roce 2022“ – č. 2124

16. INFORMACE o činnosti MČ Praha 7 ke vztahu k uprchlíkům z Ukrajiny v období březen – červen 2022 – č. 2144

17. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva v roce 2022 – č. 2129

18. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ P7 v roce 2022 – č. 2141

19. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2022 – č. 2138

20. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2022 – č. 2143

21. Dopisy, adresované Z MČ P7

22. Různé

23. Závěr                 

Mgr. Jan Čižinský
Starosta městské části Praha 7

Materiály k 5. řádnému zasedání Z MČ Praha 7