archivní článek, informace již nemusí být aktuální

5. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 28. června 2021 od 17:00 hodin. Online přenos naleznete ZDE.

Materiály ke stažení budou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 5. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2 

1.  Zahájení – schválení programu

2.  NÁVRH usnesení k bezúplatnému převodu FZŠ Pedf UK Umělecká 8 a k  poskytnutí daru Arcibiskupskému gymnáziu, IČO: 44846738 a Spolku JULIUS, z.s., IČO 22728252 – nepotřebného nábytku na základě návrhu Likvidační komise Rady MČ Praha 7 – č. 1864

3.  NÁVRH usnesení k poskytnutí finančního daru Národnímu technickému muzeu, IČO: 00023299 na dokončení obnovy objektu Letenského historického kolotoče. – č. 1874

4.  NÁVRH usnesení k vyhodnocení akčního plánu za rok 2020 – č. 1866

5.  NÁVRH usnesení k závěrečnému účtu a účetní závěrce MČ Praha 7 za rok 2020 – č. 1865

6.  NÁVRH usnesení ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. čtvrtletí 2021 – hlavní činnost – č. 1870

7.  NÁVRH usnesení ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. čtvrtletí roku 2021 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti – č. 1869

8.  NÁVRH usnesení k drobným dispozicím s nemovitostmi ve svěřené správě MČ Praha 7 v domech společenství vlastníků – č- 1838

9.  NÁVRH usnesení k podání žádosti o odkup  části pozemku parc. č. 2416/60 o výměře 197 m², v k.ú. Holešovice a o uzavření smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní mezi MČ Praha 7 a společností Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234 – č. 1872

10. NÁVRH usnesení k internímu vypořádání připomínek MČ Praha 7 k čistopisu územní studie Holešovice Bubny-Zátory a k dalšímu postupu MČ Praha 7 ve věci budoucího uspořádání Velkého rozvojového území Holešovice – č. 1873

11. NÁVRH usnesení k připomínkám MČ Praha 7 ke změně Z 3811/00 ve fázi veřejného projednání dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb. – č. 1877

12. NÁVRH usnesení k přípravě investičního záměru „Vícegenerační bytový dům Holešovice“ – č. 1876

13. NÁVRH usnesení k poskytnutí dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2021 – č. 1862

14. NÁVRH usnesení k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 34/OKS/2018 ze dne 29.06.2018 mezi městskou částí Praha 7 a organizací Městská knihovna v Praze, IČO: 00064467, se sídlem Mariánské náměstí 1, 110 00 Praha 1 – č. 1867

15. NÁVRH usnesení k poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální a zdravotní dle žádosti podané v dubnu 2021 – č. 1863

16. INFORMACE k odpovědi na výzvu Vládě České republiky k vyjednání uvedení rozlohy Velvyslanectví Ruské federace v Praze do stavu před 21. srpnem 1968 – č. 1871

17. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1868

18. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1878

19. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4 a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1875

20. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4 a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1880

21. Dopisy, adresované Z MČ P7

22. Různé

23. Závěr                 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

 

Materiály k 5. řádnému zasedání Z MČ Praha 7