archivní článek, informace již nemusí být aktuální

5. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 7. září 2020 od 17:00 hodin.

Online přenos naleznete zde.

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 5. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.  Zahájení – schválení programu

2.  Volba návrhového výboru

3.  NÁVRH na poskytnutí finančního daru a uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 7 a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, IČO: 708 86 288, na úhradu části nákladů investiční akce „Výstavba vjezdu do areálu HZS z ulice U Staré plynárny“ realizované v souvislosti se stavbou nové hasičské stanice Holešovice – č. 1617

4.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. pololetí 2020 – hlavní činnost – č. 1619

5.  NÁVRH na zařazení nové investiční akce (PC Praha 7 – nabíjecí st.) do rozpočtu kapitálových výdajů MČ Praha 7, ORJ 0809 OMA – včetně realizace příslušného rozpočtového opatření v měsíci září 2020 a to v objemu 93 829,- Kč (rozpočtově 93,9 tis. Kč). – č. 1918

6.  NÁVRH ke zprávě o  výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. pololetí roku 2020 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti – č. 1620

7.  NÁVRH stanoviska MČ Praha 7 k návrhu na pořízení změny Územního plánu zkráceným postupem v k. ú. Holešovice (dále jen Návrh) podaný navrhovatelem HALL s. r. o. prostřednictvím městské části pro pozemky vymezené ulicemi Jankovcova a Na Maninách a U Pergamenky – č.1612

8.  NÁVRH na poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v červenci 2020 – č. 1614

9.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1615

10. INFORMACE o projednání rozboru hospodaření a účetní závěrky společnosti 7U s.r.o. za rok 2019 Radou MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti – č. 1613

11. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období  mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1627

12. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1622

13. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi  4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1625

14. NÁVRH na zveřejnění záměru úplatného převodu spoluvlastnického podílu id. 2/6 bytového domu na adrese U Studánky 10/587 (včetně souvisejícího pozemku), Praha 7, většinovému spoluvlastníkovi panu Patriku Radimu Urbanovi, v návaznosti na proběhlá jednání a předchozí usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 – č. 1621

15. NÁVRH na zařazení nové investiční akce (Vybudování průchodu mezi pozemky v ulici Rajská) do rozpočtu kapitálových výdajů MČ Praha 7, ORJ 0809 OMA – včetně realizace příslušného rozpočtového opatření v měsíci září 2020 a to v objemu 100 000,- Kč (rozpočtově 100,0 tis. Kč). – č. 1623

16.  NÁVRH Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2018 – 2022 s účinností od 07.09.2020 – č. 1626

17. INFORMACE k on-line výuce ve školách Prahy 7 v době pandemie dle přílohy č. 2 – č. 1628

18. INFORMACE o postupu výstavby nové radnice MČ Praha 7 – č. 1629

19. Dopisy, adresované Z MČ P7

20. Různé

21. Závěr                 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7     

Materiály k 5. řádnému zasedání Z MČ Praha 7