archivní článek, informace již nemusí být aktuální

5. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 17. června  2019 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7. Online přenos naleznete zde.

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 5. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.  Zahájení – schválení programu

2.  Volba návrhového výboru

3.  NÁVRH Stanov Sociálního fondu zaměstnavatele MČ Praha 7 a Zásad pro používání prostředků z tohoto fondu s účinností od 01.09.2019 – č. 1323

4.  NÁVRH na projednání petice – Za změnu developerského projektu „Bydlení Jankovcova“ (Pergamenka) – č. 1331

5.  NÁVRH k závěrečnému účtu MČ Praha 7 za rok 2018 – č. 1310

6. NÁVRH rozpočtového opatření měsíce června 2019 (RO 54/2019) v celkovém objemu 172 000,- Kč (rozpočtově 172,0 tis. Kč) – v návaznosti na realizaci investiční akce, realizované prostřednictvím OVP: „instalování pítek na veřejných prostranstvích MČ Praha 7“ – č. 1316

7.  NÁVRH na převod ideálního podílu ve výši id. ¼ pozemku parc.č. 1260/3, o výměře 1m2 (zahrada), v k.ú. Komárov u Hořovic, obec Komárov – č. 1321

8.  NÁVRH na konkrétní vyjádření MČ Praha 7 z titulu spoluvlastníka domu U Studánky 10/587 k návrhu druhého spoluvlastníka na odkoupení podílu MČ Praha 7, učiněnému dne 02.04.2019 a doplněného dne 11.05.2019, po výzvě Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 29.05.2019 – č. 1327

9.  NÁVRH na revizi podaných žádostí MČ Praha 7 o svěření a odejmutí nemovitého majetku hl. m. Prahy – č. 1320

10. NÁVRH na zřízením úplatného věcného práva – břemene – pozemkové služebnosti, na dobu neurčitou, na pozemcích parc. č. 1561 a 1560, vše v k.ú. Holešovice, (areál ZŠ a MŠ Umělecká), společnostem Pe3ny Net s.r.o., IČO: 27252183 a T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, v souvislosti s plánovaným uložením jejich podzemního vedení sítě elektronických komunikací – č. 1322

11. NÁVRH na poskytnutí programových dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2019 – č. 1308

12. NÁVRH stanoviska MČ Prahy 7 k návrhu na pořízení změny Územního plánu zkráceným postupem (dále jen Návrh) podaný navrhovatelem KOVOSLUŽBA Praha, a.s. prostřednictvím Městské části pro pozemek č. parc. 898 k. ú. Holešovice – č. 1313

13. NÁVRH stanoviska MČ Prahy 7 k návrhu na pořízení změny Územního plánu zkráceným postupem (dále jen Návrh) podaný navrhovatelem FINEP Modřany a. s. prostřednictvím Městské části pro části pozemků č. parc. 425 a 457/7 k. ú. Holešovice – č. 1309

14. NÁVRH k vyhlášení stavu klimatické nouze – č. 1330

15. NÁVRH na uplatnění možnosti nákupu energie z obnovitelných zdrojů (záruky původu) v rámci aktuálních a budoucích nákupů energií na komoditní burze, v souvislosti s vyhlášeným stavem klimatické nouze na MČ Praha 7 – č. 1329

16. INFORMACE o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. čtvrtletí 2019 – hlavní činnost – č. 1311

17. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5.  zasedáním  Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1317

18. INFORMACE o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7 – č. 1318

19. INFORMACE o postupu výstavby nové radnice MČ Prahy 7 (bude k dispozici po posledním kontrolním dnu 11.06.2019 z důvodu aktuálnosti) – č. 1333

20. INFORMACE o projednání rozboru hospodaření společnosti 7U s.r.o. za 1. čtvrtletí 2019 Radou MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti – č. 1319

21. INFORMACE ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. čtvrtletí 2019 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti – č. 1328

22. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v  období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1332

23. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1312

24. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1314

25. Dopisy, adresované Z MČ P7

26. Různé

27. Závěr                

 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

 

Materiály k 5. řádnému zasedání Z MČ Praha 7