archivní článek, informace již nemusí být aktuální

4. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí 23. května 2022 od 17:00 hodin.

Přenos zasedání můžete sledovat ZDE

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 4. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2 

1.  Zahájení – schválení programu

2.  NÁVRH na stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2022 – 2026 ve volbách do zastupitelstev obcí v září 2022 – č. 2105

3.  NÁVRH k realizaci rozpočtového opatření měsíce května 2022 v rámci upraveného rozpočtu výdajů ORJ 0421, OKS pro rok 2022 a to v celkovém objemu finančních prostředků 3 101 459,00 Kč (rozpočtově 3 101,5 tis. Kč) – posílení z rezervy OEK, ORJ 1015 – a to za účelem realizace nové investiční akce s označením ORG 664022 (Podchody Hlávkův most – etapa II) – č. 2104

4.  NÁVRH k výsledkům hospodaření a účetní závěrce společnosti 7U s.r.o. za rok 2021, včetně rozdělení zisku – č. 2107

5.  NÁVRH k žádosti o prominutí pohledávky z nájmu bytu svěřeného MČ Praha 7 – č. 2039

6.  NÁVRH ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi MČ Praha 7 a organizací Česká asociace streetwork, o.p.s., IČO: 02032929 – č. 2103

7.  NÁVRH ke smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 491/4, k. ú. Holešovice, se společností České dráhy, a.s., IČO: 70994226 – č. 2106

8.  NÁVRH k Memorandu o spolupráci při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území Městské části Praha 7 – č. 2101

9.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva v roce 2022 – č. 2102

10. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ P7 v roce 2022 – č. 2109

11. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2022 – č. 2108

12. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2022 – č. 2110

13. Dopisy, adresované Z MČ P7

14. Různé

15. Závěr

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

Materiály k 4. řádnému zasedání Z MČ Praha 7