archivní článek, informace již nemusí být aktuální

4. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 24. května 2021 od 17:00 hodin. Online přenos naleznete ZDE.

Materiály ke stažení budou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Toto zasedání Z MČ P7 je přístupno pro veřejnost, ale zároveň přijímá dotazy prostřednictvím SMS na tel. čísle: +420 770 101 951.

Jednání Z MČ P7aha 7 je možno se zúčastnit také prostřednictvím přostředku dálkové komunikace.

Program 4. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.  Zahájení – schválení programu

2.  NÁVRH usnesení k poskytnutí daru Dívčí katolické střední škole, IČO:  47611162, Arcibiskupskému gymnáziu, IČO: 44846738 a PO MHMP Domovu Svojšice, IČO: 70876720 na základě návrhu Likvidační komise Rady MČ Praha 7 – č. 1839

3.  NÁVRH usnesení k bezúplatnému převodu hmotného majetku MČ Praha 7 do majetku příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Tusarova, MŠ Visionary, MŠ U Uranie, FZŠ Umělecká, MŠ U Studánky a Lesní MŠ, ZŠ TGM, ZŠ Korunovační a ZŠ Fr. Plamínkové vše v Praze 7 na základě návrhu Likvidační komise Rady MČ Praha 7 – č. 1843

4.  NÁVRH usnesení ke změně názvu investiční akce – výstavba základní školy Přadelní na výstavba základní školy Jana Vodňanského – č. 1840

5.  NÁVRH usnesení k podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 475/10 a 475/16, v k.ú. Holešovice do správy nemovitostí MČ Praha 7 – č. 1836

6.  NÁVRH usnesení k Pravidlům poskytování slev na snížení dlužného nájemného a služeb u nájemců nebytových prostor využívaných k podnikatelské, umělecké a veřejné neziskové činnosti, svěřených MČ Praha 7, kteří v souvislosti s ekonomickou situací způsobenou pandemií COVID-19 chtějí ukončit nájem – č. 1832

7.  NÁVRH usnesení k připomínkám MČ Praha 7 k části změn vlny 20 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy ve fázi veřejného projednání dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb. – č. 1835

8.  NÁVRH usnesení k revitalizaci podchodů Hlávkova mostu v oblasti stanice metra C Vltavská v rámci akce Podchody Hlávkův most, realizované MČ Praha 7 ve spolupráci spol. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286, Magistrátu hl. m. Prahy a spol. Technologie hlavního města Prahy, a.s., IČO: 25672541 – č. 1841

9.  NÁVRH usnesení k Pravidlům hospodaření s účelovými fondy – Pravidlům hospodaření Humanitního fondu – č. 1842

10.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1833

11.  INFORMACE o preventivním testování žáků ZŠ testy RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 – č. 1844

12.  INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1834

13.  INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3 a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1837

14.  INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3 a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1845

15. NÁVRH usnesení k přípravě a dočasného využití nebytových prostor Veverkova 10 – č. 1846

16.  Dopisy, adresované Z MČ P7

17.  Různé

18. Závěr  

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7         

Materiály k 4. řádnému zasedání Z MČ Praha 7