archivní článek, informace již nemusí být aktuální

3. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 18. května 2020 od 17:00 hodin. Toto Zastupitelstvo MČ Praha 7 proběhne mimořádně prostřednictvím vzdáleného přístupu. 

Zasedání se koná bez přítomnosti veřejnosti, bude přenášeno on-line a k dispozici bude přenos na kanále YouTube ZDE. V průběhu zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se mohou občané zúčastnit diskuse k projednávaným bodům zasláním SMS zprávy na telefonní číslo: 770 101 951. Prosíme o zasílání příspěvku do diskuze vždy v čase projednávání konkrétního bodu, k němuž se chcete vyjádřit.

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 3. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

1.  Zahájení – schválení programu 

2.  Volba návrhového výboru

3.  NÁVRH na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 7 – č. 1552

4.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 ke 4. čtvrtletí 2019 – hlavní činnost – č. 1546

5.  NÁVRH na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2018 – 2022 s účinností od 01. 06. 2020 – č. 1533

6.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za  rok 2019 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti – č. 1532

7.  NÁVRH na svěření pozemku parc. č.2236/6, v k.ú. Holešovice – veřejné prostranství mezi ulicemi Veletržní, Strojnická, Umělecká a U Studánky – do správy nemovitostí MČ Praha 7 – č. 1548

8.  NÁVRH na nové uspořádání pozemků při ulici Nad královskou oborou v oblasti výduchu z tunelu Blanka dle geometrického plánu č. 1870-2166/2020, v návaznosti na realizovanou stavební úpravu daného území, včetně návrhu na odejmutí a svěření některých nově vzniklých parcel ze (do) správy nemovitostí MČ Praha 7 – č. 1551

9.  NÁVRH deklarace MČ Praha 7 na možné odpuštění nájemného u nájemců nemovitých věcí využívaných k podnikatelské, umělecké a veřejné neziskové činnosti, svěřených MČ Praha 7, kterým byl v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem z důvodu pandemie koronaviru COVID-19 omezen výkon jejich činnosti, v případě, že kompenzaci neposkytne Česká republika (tento materiál může být stažen v závislosti na stavu projednání v legislativním procesu) – č. 1558

10. NÁVRH na uzavření Smlouvy o zaplacení uznaného dluhu ve splátkách s nájemcem nebytových prostor – č. 1554

11. NÁVRH na snížení měsíční splátky kupní ceny z prodaných bytů v domě U Smaltovny 20,22/1335,1334, Praha 7, pro osoby samostatně výdělečně činné (včetně statutární zástupce právnické osoby), v souvislosti s aktuální ekonomickou situací způsobenou pandemií koronaviru COVID-19 – č. 1555

12. NÁVRH na uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 7 a Katolickou mateřskou školou sv. Klimenta IČO: 49625063, na finanční dar ve výši 152 000,- Kč na zabezpečení předškolního vzdělávání pro 38 dětí s trvalým pobytem v Praze 7 ve školním roce 2019/2020 – č. 1550  

13. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 1. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1531

14. INFORMACE o mostech a lávkách na území Prahy 7 (plány  rekonstrukcí a staveb) – č. 1560

15. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období  mezi a 1. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1534

16. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi v období mezi a 1. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1556

17. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi  1. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1559

18. Dopisy, adresované Z MČ P7

19. Různé

20. Závěr                

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7     

Materiály k 3. řádnému zasedání Z MČ Praha 7


Organizace zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 proběhne v místnosti 7.09 v budově Úřadu MČ Praha 7.