archivní článek, informace již nemusí být aktuální

2. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 8. března 2021 od 17:00 hodin. Online přenos naleznete zde.

Materiály ke stažení budou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Toto zasedání Z MČ P7 je přístupno pro veřejnost, ale zároveň přijímá dotazy prostřednictvím SMS na tel. čísle: +420 770 101 951

Jednání bude probíhat prezenčně s možností online přítomnosti pro zastupitele.

Program 2. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1. Zahájení – schválení programu

2.  NÁVRH usnesení k rozpočtovému opatření měsíce března 2021 v celkovém objemu 842,7 tis. Kč (rozpočtově) – úprava rozpočtu MČ Praha 7 v souvislosti s tvorbou Humanitního fondu v rámci UR 2021 – č. 1781

3.  NÁVRH usnesení na převod pozemků MČ Praha 7 pod bytovými domy soukromých vlastníků – Schnirchova 1373/26 (parc. č. 1502/1, v k.ú. Holešovice) a Janovského 709/57 (parc. č. 1541 a 1542, oba v k.ú. Holešovice), které tvoří s bytovými domy funkční technologické celky – č. 1721

4.  NÁVRH usnesení na svěření některých pozemků a budov v katastrálních územích Holešovice a Bubeneč, obec Praha, do svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 7 – č. 1779

5.  NÁVRH usnesení k podání žaloby na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví pozemků parc. č. 2008 a 2009, k.ú. Holešovice (dům č.p. 804, Letohradská 14) – č. 1616

6.  NÁVRH usnesení k aktualizaci dokumentu „Pravidla pro umísťování zařízení a staveb reklamní a informační povahy na území městské části Praha 7“ – č. 1777

7.  NÁVRH usnesení na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem na pozemku 1824/1 k. ú. Bubeneč pro záměr obnovení tramvajové trati – č. 1765

8.  NÁVRH usnesení k připomínkám  MČ Praha 7 k Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy ve společném jednání dle § 37 zákona č. 183/2006 Sb. – č. 1778

9.  NÁVRH usnesení k zařazení dvou nových investičních akcí do praveného rozpočtu výdajů ORJ 0120, ORVP – včetně realizace příslušného rozpočtového opatření měsíce března 2021 – a to v celkovém objemu finančních prostředků 1 300 000,- Kč (rozpočtově 1 300,0 tis. Kč) – č. 1783

10.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1780

11.  INFORMACE o plánu zřídit novou MŠ Rajská na pozemku veřejné vybavenosti na základě výsledku studie – č. 1787

12.  INFORMACE o čerpání finančních prostředků z Humanitního fondu za 2. pololetí 2020 a prostředků z transparentního účtu MČ P7 – č. 1754

13.  INFORMACE o realizaci očkování a mimořádné odměně ředitelce Polikliniky Prahy 7 – č. 1786

14.  INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1782

15.  INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1784

16.  INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1785

17.  INFORMACE k rezignaci na funkci přísedící Obvodního soudu pro Prahu 7 – č. 1788

18.  NÁVRH usnesení k žádosti neziskové organizace Charita Praha – Holešovice IČO: 49368222 o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro finanční krytí mzdových prostředků zaměstnanců organizace za měsíc únor a souvisejícího rozpočtového opatření měsíce března 2021 – a to v celkovém objemu finančních prostředků 500 000,- Kč (rozpočtově 500,0 tis. Kč) – č. 1789

19.  Dopisy, adresované Z MČ P7

20.  Různé

21.  Závěr                 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

 

Materiály k 2. řádnému zasedání Z MČ Praha 7