archivní článek, informace již nemusí být aktuální

1. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí 24. ledna 2022 od 17:00 hodin.

Upozorňujeme občany, že z důvodů nepříznivé epidemické situace proběhne zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Přítomnost veřejnosti je umožněna v místnosti 7.09 (7. patro Úřadu MČ Praha 7), kde bude probíhat organizace zastupitelstva. Své dotazy a interpelace budou občané rovněž moci posílat prostřednictvím SMS na tel. číslo: 770 101 951. Prosíme o zasílání příspěvku do diskuze vždy v čase projednávání konkrétního bodu, k němuž se chcete vyjádřit.

Přenos zasedání můžete sledovat ZDE

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 1. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2 

1.  Zahájení – schválení programu

2.  INFORMACE k prohlášení náhradníka z kandidátní listiny ANO 2011  pana Jana Svobody za člena Zastupitelstva MČ Praha 7 na uprázdněný mandát z důvodu rezignace pana Mgr. Libora Bastla, MBA ve volebním období 2018 – 2022 – č. 2010

3.  NÁVRH k pověření člena Zastupitelstva MČ Praha 7 pana Jana Svobody k podpisu listin a oddávání s účinností od 24. 01. 2022 do zániku mandátu ve volební období 2018 – 2022 – č. 2011

4.  NÁVRH ke strategickému plánu rozvoje „Strategii 2030 Prahy 7“ – č. 2008

5.  NÁVRH k poskytnutí programových dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2022 – č. 1969

6.  NÁVRH k uložení podzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti Pe3ny Net s.r.o., IČO: 27252183 na pozemku parc. č. 2104/2, v  k.ú. Holešovice (pro připojení objektu MŠ Kostelní), včetně úplatného zřízení věcného práva – břemene – pozemkové služebnosti – č. 1983

7.  NÁVRH k žádosti o prominutí pohledávky z nájmu bytu svěřeného MČ Praha 7 a k žádosti o souhlas se splátkovým kalendářem k dluhu z nájmu bytu svěřeného MČ Praha 7 – č. 2009

8.  NÁVRH k žádosti o prominutí pohledávky z nájmu bytu svěřeného MČ Praha 7 – č. 2012

9.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 a 1. zasedáním Zastupitelstva v roce 2022 – č. 2007

10. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 období mezi 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ P7 v roce 2022 – č. 2006

11. NÁVRH rámcového plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2022 – č. 2005

12. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ P7 v roce 2022 – č. 2017

13. NÁVRH rámcového plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2022 – č. 2018

14. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ P7 v roce 2022 – č. 2020

15. NÁVRH rámcového plánu činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha  7  na rok 2022

16. Dopisy, adresované Z MČ P7

17. Různé

18. Závěr                 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

Materiály k 1. řádnému zasedání Z MČ Praha 7