archivní článek, informace již nemusí být aktuální

1. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 2. března 2020 od 17:00 hodin ve velkém zasedacím sálu v 1.PP budovy Úřadu MČ Praha 7, U Průhonu 1338/38, Praha 7. Online přenos naleznete zde.

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 1. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.  Zahájení – schválení programu

2.  Volba návrhového výboru

3.  NÁVRH interní směrnice „Pravidla pro poskytování cestovních náhrad a výdajů při pracovních cestách mimo hl. m. Prahu a pracovních cestách v zahraničí“ s účinností od 02. 03. 2020 – č. 1497

4.  NÁVRH na bezúplatný převod hmotného majetku MČ Praha 7 do majetku příspěvkových organizací FZŠ Pedf UK a MŠ U Studánky Umělecká 8, ZŠ Tusarova 21, ZŠ Strossmayerovo nám. 4, ZŠ TGM Ortenovo nám. 34, MŠ Nad Štolou 6 a Janovského 52, Pečovatelského Centra, Polikliniky Prahy 7 a ZŠ Korunovační, vše v Praze 7 na základě návrhu Likvidační komise Rady MČ Praha 7 – č. 1507

5.  NÁVRH na projednání petice občanů ve věci nesouhlasu s rozhodnutím zřizovatele školy o neprodloužení funkčního období stávající ředitelky ZŠ Fr. Plamínkové paní Mgr. Jarmily Macečkové, nesouhlasu s vyhlášením konkursu na post nového ředitele ZŠ Fr. Plamínkové a žádosti o prodloužení dalšího funkčního období stávající ředitelky – č. 1495

6.  NÁVRH na poskytnutí programových dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2020 – č. 1493

7.  NÁVRH na volbu tajemnice Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2018 – 2022 – č. 1376

8.  NÁVRH rozpočtového opatření měsíce března 2020 (RO 21/2020) v celkovém objemu 829,4 tis. Kč (rozpočtově) – úprava rozpočtu MČ Praha 7 v souvislosti s tvorbou Humanitního fondu v rámci UR 2020. – č. 1503

9.  NÁVRH na zřízení úplatného věcného práva – břemene – pozemkové služebnosti, na dobu neurčitou, na části pozemku parc. č. 2185/3 (zeleň a část chodníku kolem kostela sv. Antonína Paduánského), v k.ú. Holešovice společnostem Dial Telecom a.s., IČO: 28175492 a Pe3ny Net s.r.o., IČO: 27252183, v souvislosti s plánovaným uložením jejich podzemního vedení sítě elektronických komunikací – č. 1472

10. NÁVRH na zřízení úplatného věcného práva – břemene – pozemkové služebnosti, na dobu neurčitou, na části pozemku parc. č. 2185/3 (zeleň a část chodníku kolem kostela sv. Antonína Paduánského), v k.ú. Holešovice, společnosti Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, v souvislosti s plánovaným uložením jejich podzemního vedení sítě elektronických komunikací – č. 1491

11.  NÁVRH Koncepce bytové politiky městské části Praha 7 – č. 1509

12. Stanovisko MČ Prahy 7 k návrhu na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy zkráceným postupem podaný navrhovatelem Mamapraha s.r.o. prostřednictvím Městské části pro pozemek při ulici U Průhonu č. parc. 880/2 k. ú. Holešovice – č. 1500

13. NÁVRH na poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v měsících leden-únor 2020 – č. 1498

14. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 9. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1496

15. NÁVRH Rámcového plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2020 – č. 1505

16. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 9. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1504

17.  NÁVRH Rámcového plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2020 – č. 1502

18. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 9. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1501

19. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi v období mezi 9. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1506

20. Dopisy, adresované Z MČ P7 – č. 1508

21. Různé

22. Závěr                

 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7     

 

Materiály k 1. řádnému zasedání Z MČ Praha 7