Informace o voličských průkazech k volbě prezidenta republiky, která se uskuteční  ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. 1. 2023), vždy v pátek  14.00–22.00 hod. a v sobotu  8–14.00 hodin.

Volič, který se nebude v době voleb zdržovat v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu, s nímž může volit kdekoli v ČR nebo v zahraničí. Žádost o vydání voličského průkazu pro voliče s trvalým bydlištěm v Praze 7 lze podat u Úřadu městské části Praha 7, odboru správních agend, U Průhonu 11 nebo v Informačním centru Milady Horákové 2,

a to osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti bude učiněn úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu touto formou lze požádat až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin;  

nebo písemně podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin. Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu lze použít formulář. Písemné podání může být učiněno v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu u správních úřadů je osvobozeno od správního poplatku) nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Voličský průkaz lze vydat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 29. prosince 2022. Podobně lze žádat i o voličský průkaz pro případné II. kolo, písemně do 20. 1. 2023, osobně do 25. 1. 2023, vždy do 16.00 hodin.


Žádost voliče zapsaného ve stálém seznamu voličů o vydání voličského průkazu