Informace o voličských průkazech k 2. kolu volby prezidenta republiky, které se uskuteční ve dnech 27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 a 28. ledna 2023 od 8.00 do 14.00. 

Volič, který se nebude v době voleb zdržovat v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu, s nímž může volit kdekoli v ČR nebo v zahraničí. Žádost o vydání voličského průkazu pro voliče s trvalým bydlištěm v Praze 7 lze podat u Úřadu městské části Praha 7, odboru správních agend, U Průhonu 11 nebo v Informačním centru Milady Horákové 2,

a to osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti bude učiněn úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu touto formou lze požádat až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin;  

nebo písemně podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin. Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu lze použít formulář. Písemné podání může být učiněno v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu u správních úřadů je osvobozeno od správního poplatku) nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Úřední hodiny: U Průhonu 11 

pondělí 16. 1. 8–12, 13–18
úterý 17. 1.  8–12, 13–15
středa 18. 1. 8–12, 13–18
čtvrtek 19. 1.  8–12, 13–15
pátek 20. 1. 8–12, 13–14
pondělí 23. 1. 8–12, 13–18
úterý 24. 1. 8–12, 13–15
středa 25. 1. 8–12, 13–16, (konec zákonné lhůty, po této lhůtě již nelze voličský průkaz vydat)                                                                                        

Voličský průkaz lze vyřídit i v informačním centru Milady Horákové 2 v úředních hodinách.

Informační centrum – Milady Horákové 2

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 15.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
pátek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00