Dávka státní sociální podpory – příspěvek na bydlení a dávka hmotné nouze – doplatek na bydlení slouží k částečnému krytí na nákladů bydlení, pokud vaše příjmy nedosahují takové výše, aby pokryly jak bydlení, tak náklady na živobytí. Tuto agendu zajišťuje pobočka Úřadu práce, Pracoviště nepojistných sociálních dávek, Na Maninách 876/7, Praha 7. 


PODMÍNKY PRO PŘIZNÁNÍ DÁVEK

Rozhodující je výše příjmů, nákladů na bydlení a forma bydlení.

Na příspěvek na bydlení má nárok osoba (rodina), která vynakládá více než 30% (v Praze 35%) ze svého příjmu na náklady na bydlení a zároveň však těchto 30% (v Praze 35%) z příjmu není vyšší než zákonem stanovená hranice (tzv. normativní náklady na bydlení – jejich výši naleznete na zde

Nárok na doplatek na bydlení má osoba (rodina), která se nachází v hmotné nouzi a splňuje podmínky pro přiznání příspěvku na živobytí (viz leták Dávky pomoci v hmotné nouzi). Úřad práce poskytne této osobě (rodině) doplatek na bydlení, jestliže jí příjem spolu s příspěvkem na živobytí stačí k zabezpečení živobytí, nikoliv však k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení (i s využitím příspěvku na bydlení). S přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům Úřad práce může (ale nemusí) doplatek na bydlení poskytnout také osobě (rodině), které příspěvek na živobytí nebyl přiznán, avšak její příjem nepřesáhl 1,3 násobek částky živobytí (částky živobytí popisuje leták Dávky pomoci v hmotné nouzi).

 • ve vlastním bytě či rodinném domě
 • v nájemním či družstevním bytě
 • v bytě ve vlastnictví manžela/manželky, pokud nárok na příspěvek na bydlení neuplatňuje manžel/manželka
 • ve vlastním bytě či rodinném domě
 • v bytě na základě smlouvy (například nájemní či podnájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce), rozhodnutí či jiného právního titulu (například služebnosti bytu)
 • v bytě ve vlastnictví manžela/manželky, pokud nárok na doplatek na bydlení neuplatňuje manžel/manželka
 • ve vlastní stavbě pro individuální/rodinnou rekreaci, pokud splňuje standardy kvality bydlení
 • v jiném než obytném prostoru (nezkolaudovaném jako byt) na základě vlastnického práva, smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu, pokud tento prostor splňuje standardy kvality bydlení a Úřad práce určí, že jde o případ hodný zvláštního zřetele
 • v ubytovacím zařízení na základě smlouvy o ubytování (např. v ubytovně), pokud ubytovací zařízení splňuje požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví,[1] obec, na jejímž území se ubytovací zařízení nachází, vyslovila souhlas s poskytováním doplatku na bydlení, a Úřad práce určí, že jde o případ hodný zvláštního zřetele
 • v zařízení sociálních služeb (v azylovém domě, v domově pro seniory, v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově se zvláštním režimem, v chráněném bydlení, v domě na půli cesty, v terapeutické komunitě). Právní titul k užívání bytu/prostorů je nezbytné prokázat písemným dokladem. 

CO JSOU STANDARDY KVALITY BYDLENÍ A KDO JE HODNOTÍ

V případě, že bydlíte ve vlastní stavbě pro individuální či rodinnou rekreaci či v jiném než obytném prostoru (nezkolaudovaném jako byt), může Úřad práce přiznat doplatek na bydlení, pokud objekty splňují standardy kvality bydlení. Splnění standardů kontroluje na žádost Úřadu práce Stavební úřad.

 • objekt má povahu samostatně vymezeného uzamykatelného prostoru s minimálně jednou pobytovou místností
 • objekt má zajištěn neomezený přístup k pitné vodě
 • obytná místnost má podlahovou plochu min. 8 m2 (16 m2, pokud má objekt jednu místnost; pokud jde o jednolůžkový pokoj v ubytovací jednotce 8 m2; 12,6 m2 u dvoulůžkového pokoje)
 • stavba splňuje požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví
 • světlá výška místností je alespoň 2 600 mm (2 300 mm v podkroví; u staveb pro individuální či rodinnou rekreaci 2 500 mm; 2 300 mm v podkroví)
 • objekt má záchod a koupelnu (u staveb pro individuální či rodinnou rekreaci záchod)
 • objekt má zajištěno denní osvětlení, větrání a vytápění s možností regulace vnitřní teploty 

KDY MOHU O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ POŽÁDAT

 • pokud mám trvalý pobyt v ČR
 • pokud mám v bytě hlášen trvalý pobyt (u doplatku na bydlení Úřad práce tuto podmínku nevyžaduje)

Pro účely ÚMČ Praha 7 převzato z webových stránek www.ochrance.cz se svolením Kanceláře veřejného ochránce práv.