Úřad městské části Praha 7 zajišťuje službu ověřování podpisů (tzv. legalizace) nebo pomoc při ukončení živnostenského oprávnění pro imobilní obyvatele Prahy 7. Tyto služby se poskytují pouze pro žadatele zdravotně a tělesně postižené a občany, kteří z vážných zdravotních důvodů nemohou přijít osobně.


JAK SLUŽBU OBJEDNAT?

 • osobně na kterémkoli pracovišti oddělení služeb občanům (IC Milady Horákové 2, U Průhonu 38)
 • telefonicky na tel.: 233 376 732 nebo 220 144 259

OVĚROVÁNÍ PODPISU

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se však nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy.

CO POTŘEBUJI?

 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky.
 • cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního předpisu, jde-li o cizince.
 • identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva

KDY NEPROVEDEME LEGALIZACI?

 • nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského
 • jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu
 • jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři
 • jde-li o legalizaci elektronického podpisu podle zvláštního právního předpisu
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text

SPRÁVNÍ POPLATKY

 • 50 Kč za jeden podpis, pokud řádně doloží
 • klient může být osvobozen od správního poplatku dle § 8 zákona 364/2004 Sb. o správních poplatcích pokud řádně, na základě čeho osvobození žádá (např. předloží průkazku ZTP…)

UKONČENÍ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

Tato služba se skládá ze dvou návštěv imobilního žadatele v domácnosti. Při první návštěvě s Vámi referentka vyplní změnový list a ověří totožnost dle platného dokladu totožnosti. Po zpracování rozhodnutí o ukončení živnosti naším živnostenským odborem Vás znovu kontaktujeme a domluvíme se na předání rozhodnutí.

Datová schránka zanikne automaticky do několika dní po ukončení živnostenského oprávnění.

CO POTŘEBUJI?

 • platný občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky.
 • cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního předpisu, jde-li o cizince.
 • identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva

Služba je poskytována bezplatně.

pracoviště U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–15.00
pátek
7.30–12.00
13.00–14.00

pracoviště IC Milady Horákové 2

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–15.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–18.00
pátek
7.30–12.00
13.00–14.00
placeholder

Vostárková Jana, Ing.

vedoucí oddělení
Informační centrum M. Horákové 2
tel. +420233376732
gsm. +420603707337
VostarkovaJ@Praha7.cz